نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس‌ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی آرایش تمرین مسدود، تصادفی، فزایندۀ تدریجی و کاهندۀ تدریجی بر اکتساب و یادداری انواع مختلف پاس بسکتبال (بالای سر، داخل سینه، بغل با دست برتر) در دختران 8 تا 10 سال است. بدین منظور 60 دانش‌آموز دختر کلاس دوم، سوم و چهارم ابتدایی داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه مسدود، تصادفی، فزایندۀ تدریجی، کاهندۀ تدریجی تقسیم شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون در هر مهارت، مرحلۀ اکتساب شامل پنج جلسه تمرین و هر جلسه 81 کوشش آغاز شد. گروه مسدود در هر جلسه هر مهارت را به‌صورت 27 کوشش پشت سر هم انجام دادند. گروه تصادفی در هر جلسه با آرایش تصادفی سه مهارت مورد نظر را تمرین کردند و گروه فزایندۀ تدریجی در هر جلسه 27 کوشش اول را  به‌صورت مسدود، 27 کوشش دوم را به‌صورت زنجیره­ای و 27 کوشش سوم را به‌صورت تصادفی تمرین کردند. گروه کاهندۀ تدریجی نیز در هر جلسه 27 کوشش اول را به‌صورت تصادفی و 27 کوشش دوم را به‌صورت زنجیره­ای و 27 کوشش سوم را  به‌صورت مسدود تمرین کردند. آزمودنی­ها در پایان پروتکل تمرین 405 کوشش را انجام دادند. پس از پایان جلسۀ پنجم آزمون اکتساب گرفته شد و 3 روز پس از آن آزمون یادداری به‌عمل آمد. نتایج نشان داد که در آزمون اکتساب و یادداری تفاوت معنا‌داری بین میانگین‌ها وجود  ندارد و این تمرینات با سطح تداخلی متفاوت آثار شایان توجهی بر مراحل مختلف یادگیری نداشته است (05/0 P>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Contextual Interference Type on Learning Motor Skills in Girls before Puberty

نویسندگان [English]

  • Farnaz Torabi 1
  • Pegah Rajabpour 2

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate blocked, random, gradual incremental and gradual decremental practice schedules on the acquisition and retention of different types of basketball pass (overhead, hand chest , single arm with dominate hand) in 8-10-year-old girls. For this purpose, 60 female students of second, third and fourth grade of elementary school were voluntarily selected and randomly divided into 4 groups: blocked, random, gradual incremental and gradual decremental. After a pretest for each skill, the acquisition phase began including 5 practice sessions and 81 trials each session. The blocked group practiced 27 consecutive trials for each skill per session. The random group randomly practiced three intended skills per session. The gradual incremental group practiced the first 27 trials by blocked schedule, the second 27 trials by serial schedule and the third 27 trials by random schedule each session. The gradual decremental group practiced the first 27 trials by random schedule, the second 27 trials by serial schedule and the third 27 trials by blocked schedule each session. Participants conducted 405 trials at the end of the practice protocol. After the fifth practice session, acquisition test was carried out and retention test was taken 3 days later. The results showed no significant differences in the means between the acquisition and retention tests and these practices with different levels of interference did not have any drastic effects on different phases of learning (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • incremental and decremental contextual interference
  • motor learning
  • practice schedule
  • prepuberty
1. صدری، کیمیا و همکاران (1392). «تازه‌های علوم کاربردی ورزش» ، 1(3)، ص 46-39.
2. عرب عامری، الهه و همکاران (1390). «تأثیر آرایش تمرینی مسدود، و فزایندۀ نظام‌دار بر یادگیری پاس بسکتبال»، فصلنامۀ علوم حرکتی و ورزش، 2، ص 99-87.
3. لطفی، غلامرضا و همکاران (1385). «اثر تداخل زمینه‌ای بر اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال»، نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، 1(7)، ص 76-63.
 
4- Goode S., & Magil ,R.A. (1986). »Contexyual interference effects in learning three badminton serves.Research Quarterly for Exercise and Sport«. 57 , PP: 308-314.
5- Gregory C. Snider (2009). »The Effect of Random , Blocked , and Transition Practice Schedules on Children s Performance of a Barrier Knockdown«. A Thesis Presented to the Faculty of California Polytechnic State University San Luis Obispo.                                                                                                                                             
6- Guadagnoli ,M.A. Lee,TD. (2004)" Challenge Point : »A framework for conceptualizing the effects  of various practice conditions in motor learning«. Journal of Motor Behavior. 33, PP:  217-224.          
7- Jarus,  T .& Goverover , Y.(1999) .»Effect of  contextual interference and age on acquisition , retention , and transfer  of motor skill« . Perceptual and Moto Skills ,88(2) ,PP: 437.                                                                   
8- Laura, J.L., & French , K.E. (2007). »Effect  of contextual interference on acquisition and retention of three volleyball skills «. Perceptual  & Moto Skills, 105(105), PP: 883-890.
9- Magil, R.A. & Hall, K.G.(1990).»A review of contextual interference effect in motor skill acquisition«.   Human Movement Science, 9, PP: 241-289.
10- Magill, R. A. (2011).» Motor learning and control : Concepts and Applications«. (9th edn).New York:Mc Graw-Hill.
11- Pasand & Fooladiyanzadeh & Nazemzadegan (2016) . »The effect of gradual increase in contextual interference on acquisition, retention and transfer of volleyball skills«. International journal  of kinesiology & sports science , PP: 2202-946.
12- Porter j.M, Saemi(2012).»A comparison of three practice scheduales in an elemtary physical education setting« .kinesiology 44 (2012) 2. PP:  191 -198.
13- Porter J .M, Saemi (2010). »Moderatly learners benefit by Practicing with systematic increases in contextual interference«. International  Journal of coaching Science   4: PP: 61-7.
14- porter J. M, Magill R. A(2010). »Systematically increasing   contextual interference is beneficial for learning sport skills« . Journal of sports science 28: PP: 1277-85.
15- Schmidt R.A,Lee T.D (2011). »Motor Control and learning: A behavioral emphasis«: Human Kinetics Publishers.
16- Shea , J. B. , & Morgan, R. L. (1979).»Contextual  interference effects  on the acquisition , retention , and  transfer of a motor   skill«. Journal of Experimental  Pcychology : Human Learning  and Memory, 5, PP:  179-187.
17- Ste-Marie ,D.M., Clark, S.E., Findlay , L.C., & Latimer ,A.E. (2004). »High levels of contextual interference  enhance handwriting skill acquisition«. Journal of Motor Behavior , 36(1) , PP:  115-126.                                          
18- Vera, J.G. & Montilla, M. M. (2003). »Practice schedule and acquisition , retention, and transfer of a throwing   task in 6-yr old children «. Perceptual &  Motor Skills,96(3), PP: 10-15.
19- Zetou, E.,Michalopoulou, M., Giazitzi, K., &  Kioumourtzoglou, E.(2007) . »Contextual  interference effects  in  learning volleyball skills«.Perceptual &  Motor Skills , 104(3), PP: 995-1004.