مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ 10-6 سال شهر مشهد

سمیه طباطبایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58946

چکیده
  اصطلاح درخودمانده در مورد افرادی به‌کار می‌رود که دارای مجموعه‌ای از اختلالات رشدی وابسته به سیستم اعصاب مرکزی باشند. این کودکان با نقص در تعامل اجتماعی، زبان و ارتباطات شناخته می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ10-6 سال شهر مشهد بود. نمونۀ آماری تحقیق 41 دانش‌آموز (31 پسر و 10 دختر) مبتلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
طراحی برنامه مدیریت هیجانات وارزیابی اثر بخشی آن بر کنترل خشم و ارتقای سلامت روان در بازیکنان فوتبال

محمد رحیمی؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمند نیا؛ الهام عظیم زاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 225-238

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58930

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی برنامه­ای به‌منظور آموزش مدیریت هیجانی و بررسی اثربخشی این آموزش بر کنترل خشم و سلامت روان بازیکنان فوتبال بود. روش پژوهش حاضر، شبه‌آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ بازیکنان تیم­های فوتبال لیگ برتر بزرگسالان در سال 1393 بود. 40 نفر از بازیکنان تیم­های فوتبال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک دوره بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران شش تا هشت‌سالۀ مناطق محروم

یونس الفتیان؛ محمود شیخ؛ عباس مینویی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 239-251

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58953

چکیده
  از جمله مهارت‌های حرکتی بنیادی در دورۀ کودکی، مهارت‌های دستکاری است. دستکاری حرکتی درشت و شامل ارتباط فرد با اشیاست و اعمال نیرو به یک جسم یا جذب نیروی آن از ویژگی‌های آن است. هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برنامۀ حرکتی منتخب شامل بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران شش تا هشت‌سالۀ مناطق محروم بود. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بررسی اعتبار عاملی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2 (CSAI-2) در ابعاد شدت، جهت و فرکانس

امیرحسین مهرصفر؛ محمد خبیری؛ علی مقدم زاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 253-279

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58937

چکیده
  سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2، پراستفاده­ترین ابزار اندازه­گیری اضطراب رقابتی در ادبیات مربوط است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار عاملی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی‌2 در ابعاد شدت، جهت و فرکانس بود. نسخۀ اصلی سیاهه، دارای 27 سؤال و سه خرده‌مقیاس اضطراب جسمانی، شناختی و اعتمادبه­نفس است. 356 پرسشنامه توسط ورزشکاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
توزیع پراکـندگی اجـرای مهارت‌های حرکتی پایه در کودکان دبسـتانی شـهر تهـران

حمید صااحی؛ مهشید زارع زاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 281-299

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59909

چکیده
    مهارت‌های حرکتی پایه، الگوهای قابل ‌مشاهده‌ای از رفتارهای حرکتی شامل فعالیت‌های جابه‌جایی، دستکاری و پایداری هستند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد حرکتی درشت و سطح تبحر اجرای مهارت‌های حرکتی کودکان دبستانی در شهر تهران بود. از نسخۀ دوم آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ، 2000) برای ارزیابی 712 کودک 11-7 ساله استفاده شد. اجرای هر یک از دوازده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر نوع تداخل زمینه‌ای در یادگیری مهارت‌های حرکتی دختران قبل از بلوغ

فرناز ترابی؛ پگاه رجب‌پور

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 363-374

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58936

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی آرایش تمرین مسدود، تصادفی، فزایندۀ تدریجی و کاهندۀ تدریجی بر اکتساب و یادداری انواع مختلف پاس بسکتبال (بالای سر، داخل سینه، بغل با دست برتر) در دختران 8 تا 10 سال است. بدین منظور 60 دانش‌آموز دختر کلاس دوم، سوم و چهارم ابتدایی داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه مسدود، تصادفی، فزایندۀ تدریجی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم

سحر میرکوبندی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 301-313

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58954

چکیده
  در طول مراحل رشد حرکتی، مهارت های ینیادی جابجایی تاثیربسزایی در تقویت رشد حرکتی در طول عمر خواهند داشت چرا که با ایجاد امکان برای واکاوی بیشتر محیط موجبات رشد بهتر را مهیا می کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی در کودکان 7 سال مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی

ولی اله کاشانی؛ فاطمه دهستانی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 315-334

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58951

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی  نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی در بین ورزشکاران زن و مرد بود. بدین منظور 281 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در 25 رشتۀ ورزشی تیمی و انفرادی به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‎ای انتخاب شدند و نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی را تکمیل کردند. روش اجرا بدین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

عبداله حمایت طلب؛ حسن محمدزاده

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 335-345

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58952

چکیده
      در این تحقیق به بررسی اثر تمرین عمومی و اختصاصی در ایجاد مهارت ویژه پرداخته شده است. بدین منظور 24 نفر از دانشجویان دانشگاه که از سلامتی کامل برخوردار بوده و هیچگونه سابقه ای در رشته ورزشی بسکتبال نداشتند انتخاب شدند و پس از پیش آزمون در قالب دو گروه تمرین ثابت و متغیر به مدت 5 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین ثابت و متغیر پرداختند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ پرورش‌اندام و ارتباط آن با تصویر بدنی

حسن کیائی؛ جعفر نوری بیگلویی؛ معصومه شجاعی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1395، صفحه 347-361

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59262

چکیده
    هدف تحقیق حاضر تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ رشتۀ ورزشی پرورش‌اندام و ارتباط این منابع با تصویر بدنی است. شرکت‌کنندگان این تحقیق را 35 نفر از ورزشکاران شرکت‌کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش‌اندام تشکیل می‌دادند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی و پرسشنامۀ ...  بیشتر