مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر سطوح مختلف تمرین بر ویژگی‌های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار

راضیه خان محمدی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 547-561

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61027

چکیده
    هدف این مطالعه بررسی تأثیر رشتۀ مختلف ورزشی و سطوح مختلف تمرین و اثر تعاملی آنها بر شاخص­های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دختران ورزشکار نوجوان 17-9 سالۀ سه رشتۀ ژیمناستیک، والیبال و تنیس روی میز شهر اراک بودند و نمونه شامل 49 ژیمناست، 82 والیبالیست و 38 بازیکن تنیس روی میز بود که به روش خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ صفات انگیزشی ورزشکاران ماهر و مبتدی ورزش‌های انفرادی و تیمی در چند رشتۀ ورزشی منتخب

فضل اله باقرزاده؛ معصومه هادیان؛ مهدی غفوری؛ آرزو آزادی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 563-574

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61028

چکیده
    انگیزش یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر موفقیت و کیفیت مطلوب عملکرد ورزشکاران است. این در حالی است که تحقیقات محدودی دربارۀ تعیین صفات انگیزشی در ورزشکاران ایران انجام گرفته است. هدف از این تحقیق، توصیف صفات انگیزشی در ورزشکاران ماهر و مبتدی، رشته‌های تیمی و انفرادی در چند رشتۀ ورزشی منتخب بود. بدین منظور به‌صورت هدفمند بازیکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ارتباط بین جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن

ریحانه راهداربیک؛ مهدی شهبازی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 575-592

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61029

چکیده
    فرایند تصمیم‌گیری، نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های ورزشی داشته و با شکست یا موفقیت ورزشی ارتباط‌ مستقیم دارد. از سوی دیگر، یکی از موضوعات مهم در روان‌شناسی ورزش و علوم رفتاری، جهت‌گیری در ورزش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 27 بازیکن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر بازی‌های بومی بر رشد حرکتی و پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

یاسین کاظمی؛ علی حیرانی؛ قباد محرابیان

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 593-606

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61030

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی­های بومی بر رشد حرکتی و رفتار پرخاشگرانۀ کودکان پیش‌دبستانی بود. در یک پژوهش نیمه‌تجربی 40 کودک شش‌سالۀ پیش-دبستانی از بین مراکز پیش‌دبستانی شهر اهواز به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. پیش‌آزمون با استفاده از آزمون مهارت­های حرکتی اولریخ و مقیاس اندازه­گیری پرخاشگری به‌عمل آمد. آزمودنی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 607-626

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61031

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای روان‏شناختی پایه در تمرین بود. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بود. جامعۀ آماری شامل ورزشکاران مرد و زن بالای 16سال بود که به‌طور ساختاریافته در تمرین  شرکت ­کردند. نمونه 256 ورزشکار مرد و زن (04/4 ± 03/23M=) بود که به روش خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مقیاس 12سؤالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 645-660

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61033

چکیده
    مهارت‌های ادراکی-حرکتی در بسیاری از تکالیف روزمرۀ زندگی و مهارت‌های ورزشی نقش بسزایی دارند. سنجش توانایی زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی روشی برای اندازه‌گیری مهارت‌های ادراکی و ادراکی-حرکتی افراد است. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی بود. بدین منظور 30 زن نوجوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 661-681

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61128

چکیده
    هدف از تحقیق حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری بود. به این منظور، 384 ورزشکار مرد و زن در سه سطح مهارتی و در 10 رشتۀ ورزشی (تیمی و انفرادی)، انتخاب شدند و نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌ خودگفتاری را تکمیل کردند. با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمۀ ابزار مورد تأیید قرار گرفت. به‌منظور تعیین روایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
آثار پاسخ وابسته به تعداد جلسات تمرین در هفته بر فاکتورهای روان‌شناختی و حافظۀ سالمندان کم‌تحرک

فرناز ترابی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اربابی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 683-698

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61035

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار تعداد جلسات تمرین در هفته بر عوامل روان‌شناختی و حافظۀ سالمندان کم‌تحرک بود. به این منظور، 45 مرد سالمند کم‌تحرک با میانگین سنی 54/6±15/73 سال، قد 10/3±5/166 سانتی‌متر، وزن 06/4±45/64 کیلوگرم و نمایۀ تودۀ بدنی (BMI) 51/1±49/23 کیلوگرم بر متر مربع داوطلبانه انتخاب شدند و با تمایل خود در دو گروه تمرین و یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تعامل خودپندارۀ ‌بدنی با تمرین به روش مربی‌مدار و خودتنظیم در اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت ورزشی در دختران سنین دانشگاهی

شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ الهام عابدی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 699-716

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61036

چکیده
    انطباق ویژگی‌های صفتی شاگردان با شیوه‌های آموزش و تمرین مهارت‌های ورزشی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعامل خودپندارۀ ‌بدنی با تمرین به روش مربی‌مدار و خودتنظیم در اکتساب، یادداری و انتقال سرویس والیبال در دختران سنین دانشگاهی بود. شرکت‌کنندگان 50 دانشجوی دختر 25- 18 سال بودند که در گروه‌های خودپندارۀ ...  بیشتر