دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 547-716 
نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

صفحه 645-660

10.22059/jmlm.2017.61033

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر