نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای روان‏شناختی پایه در تمرین بود. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بود. جامعۀ آماری شامل ورزشکاران مرد و زن بالای 16سال بود که به‌طور ساختاریافته در تمرین  شرکت ­کردند. نمونه 256 ورزشکار مرد و زن (04/4 ± 03/23M=) بود که به روش خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مقیاس 12سؤالی نیازهای روان­شناختی پایه در تمرین بود که ابتدا ترجمه (به روش ترجمه-ترجمۀ مجدد) و سپس روایی صوری و محتوای آن تأیید شد. پس از پایلوت اولیه و اصلاحات لازم، برای بررسی روایی سازۀ این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همسانی درونی مقیاس و پایایی زمانی گویه‏ها نیز با محاسبۀ آلفای کرونباخ و نیز ضریب همبستگی درون­گروهی (ICC)به روش آزمون-آزمون مجدد با فاصلۀ 4-2 هفته برای خرده‌مقیاس‏ها و مقیاس کلی بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل تأییدی مرتبۀ دوم مقیاس نیازهای روان‏شناختی پایه در تمرین از شاخص­های برازندگی ( 98/0 = CFI، 07/0= RMSEA)، همسانی درونی(ارزش آلفا: ارتباط 87/0، شایستگی80/0، و استقلال 82/0 و کل پرسشنامه 88/0)، و پایایی زمانی (ارتباط 88/0، شایستگی 83/0، استقلال 83/0 و کل پرسشنامه 90/0) قابل قبول و مطلوبی برخوردار است. بنابراین این مقیاس بر روی جامعۀ پژوهش در ایران قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES)

نویسندگان [English]

 • Najmeh Rezasoltani 1
 • Hassan Gharayagh zandi 2
 • Mohammad Khabiri 3

1 MSc in Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to determine the validity and reliability of the Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES). The method was descriptive-survey. The Statistical population consisted of male and female athletes aged over 16 years who attended structured exercise programs. The sample consisted of 256 male and female athletes (M=23.03, SD=4.04) who were selected through cluster random sampling method. The 12-item Basic Psychological Needs in Exercise Scale was initially translated (by translation - back translation method) and then its face and content validity were confirmed. After a pilot study and necessary modifications, confirmatoryfactoranalysis (CFA) was used to examine construct validity. Cronbach's alpha coefficient was used for internal consistency of the scale and temporal reliability of the items. Intra-class correlation coefficient (ICC) was examined by test-retest method with 2-4 weeks of interval for the scale and subscales. The results showed that the second model of BPNES had acceptable fit indexes (CFI=0.98, RMSEA=0.07), internal consistency (alpha coefficient: 0.87 for relatedness, 0.80 for competence, 0.82 for autonomy, and 0.88 for the whole questionnaire) and temporal reliability (0.88 for relatedness, 0.83 for competence, 0.83 for autonomy, and 0.90 for the whole questionnaire). So, this scale can be used for research population in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autonomy
 • Competence
 • relatedness
 • reliability
 • validity
 1. فرخی، احمد (1391). تعیین روایی و پایایی دو پرسشنامۀ حالات خلقی برومز و کمال‌گرایی ورزشی، طرح پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 77-53.
 2. کامکاری، کامبیز؛ کیومرثی، فیروزه؛ شکرزاده، شهره (1386). اندازه‌گیری و سنجش با تأکید بر سازۀ هوش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، چ اول، ص 313.
 3. هومن، حیدرعلی (1388). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، سمت، چ سوم، ص 22 .
  1. Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16,74-94.
  2. Baumeister, R.F., & Leary, M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin,117,497-529.
  3. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.pp:30-70
  4. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Humanneeds and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
  5. Grigorios, M., & Aikaterini, K. (2014). The fulfillment of basic psychological needs of high school students through their participation in traditional Greek dance lessons. Journal of Physical Education and Sport, 4(4), 521.
  6. Kline, P. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guildford Prees,12.
  7. Moreno-Murcia, J. A., Martínez-Galindo, C., Moreno-Pérez, V., Marcos, P. J., & Borges, F. (2012). Confirmation of the Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES) with a sample of people who do healthy exercise.Journal of sports science & medicine11(1), 141.
  8.  Moutão, J. M. R. P., Serra, L. F. C., Alves, J. A. M., Leitão, J. C., & Vlachopoulos, S. P. (2012). Validation of the basic psychological needs in exercise scale in a Portuguese sample. The Spanish journal of psychology, 15(01), 399-409.
  9. Reiss, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26,419–435.
  10. Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Per-sonality, 63,397–427.
  11. Sánchez, J., & Núñez, J. L. (2007). Análisis preliminar de las propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Necesidades Psicológicas Básicas en el ejercicio físico. [Preliminar analysis of the psychometric properties of the Spanish versión of the Basic Psychological Needs Scale in physical exercise]. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 2, 83–92.
  12. Terry, PC., Lane, AM., Lane, HJ., Keohane, L. (1999). Development and validation of a mood measure for adolescents. Journal of Sports Sciences, 17, 861-872.
  13. Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology San Diego, CA: Academic,pp. 271–360
  14. Vallerand, R. J. (2001). A hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercise. In G. C. Roberts (Ed.), Advances in motivation in sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 263–319
  15. Vallerand, R. J., Fortier, M. S., & Guay, F. (1997). Self-determination and persistence in a real life-setting: Toward a motivational model of high school dropout. Journal of Personality and Social Psy-chology, 72,1161–1176.
  16. Vlachopoulos, S. P., Ntoumanis, N., & Smith, A. L. (2010). The Basic Psychological Needs in Exercise Scale: Translation and evidence for cross-cultural validity. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 8, 394–412.
  17. Vlachopoulos, S.P., & Michailidou, S. (2006). Development and initial validation of measure of autonomy, competence, and relatedness in exercise: The Basic Psychological Needs in exercise Scale. Measurement in physical education and exercise science, 10(3), 179–20.