نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری کنترل حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

 
مهارت‌های ادراکی-حرکتی در بسیاری از تکالیف روزمرۀ زندگی و مهارت‌های ورزشی نقش بسزایی دارند. سنجش توانایی زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی روشی برای اندازه‌گیری مهارت‌های ادراکی و ادراکی-حرکتی افراد است. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی بود. بدین منظور 30 زن نوجوان (17-15 سال)، جوان (40-20 سال) و سالمند (80-60 سال) در چهار آزمون زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی شرکت کردند. آزمون‌ها شامل اجرای یک تکلیف زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی با رنگ‌های متفاوت پس‌زمینۀ سبز (1)، آبی (2) و قرمز (3) و اضافه شدن یک قید محیطی (4) بود و شرکت‌کنندگان باید همزمان با ورود محرک به نقطۀ هدف کلید مربوطه را فشار می‌دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب (3*4)، 4 تحلیل واریانس یکطرفه و 3 تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های تکراری با استفاده از تعدیل بونفرونی برای هر گروه استفاده شد. آزمون‌های آماری تفاوت معناداری را در آزمون 1، 3 و 4 نشان دادند (0125/0≥P). تمامی گروه‌ها نیز با تغییر رنگ از پس‌زمینۀ سبز به قرمز و اضافه شدن تکلیف ثانویه کاهش معنادار عملکرد را نشان دادند (017/0≥P). به‌علاوه نتایج بیانگر ضعیف‌ترین اجرا برای گروه سنی سالمند نسبت به دو گروه جوان و نوجوان بود که علت احتمالی آن ضعف سیستم‌های ادراکی-حرکتی مرتبط با افزایش سن معرفی شد. در پایان برنامه‌های تمرینی مختلف تکالیف زمان‌بندی انطباقی برای افراد ورزشکار، سالمند و بیماران دارای نقصان سیستم ادراکی- حرکتی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Different Organism, Task and Environment Constraints in Coincidence Anticipation Timing Accuracy

نویسندگان [English]

  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 1
  • Fariba Hasan barani 2
  • Elham Hatamishahmiri 2

1 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD Student of Motor Control, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

 
Perceptual-motor skills play a vital role in many tasks of daily life and sports skills. The measurement of coincidence anticipation timing ability is a method to evaluate perceptual and perceptual-motor skills. Thus, the main aim of the present study was to investigate the role of different organism, task and environment constraints in coincidence anticipation timing accuracy. For this purpose, 30 female adolescents (17-15 years old), young (20-40 years old) and elderly (60-80 years old) participated in 4 tests of coincidence anticipation timing. The tests included a coincidence anticipation timing task with green (1), blue (2), red (3) color background and an additional environment constraint (4) and participants had to coincide with the arrival of the stimulus in the target point and press the corresponding key. For data analysis, mixed ANOVA (3*4), 4 one-way ANOVA and 3 ANOVA with repeated measures were used for each group with adjusted Bonferroni. Statistical analysis showed a significant difference in test 1, 3 and 4 (P≤0.0125). Also, all groups showed a significant reduction in performance when the background color changed from green to red and the addition of the secondary task (P≤0.017). In addition, results indicated that the elderly group had the weakest performance compared with the adolescent and young groups and the reason might be a weakness in perceptual-motor systems related to age increase. Finally, different coincidence anticipation training programs were recommended for athletes, elderly and patients with perceptual-motor system weakness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent
  • coincidence anticipation timing accuracy
  • Elderly
  • perceptual-motor skills
  • young
1. حسن بارانی، فریبا (1391). "مقایسۀ تأثیر تمرین کم‌خطا، پرخطا و ثابت بر تلاش، دقت و متغیرهای کینماتیکی اجرا در یادگیری یک تکلیف پرتابی"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص97-14.
2. حسن بارانی، فریبا؛ عبدلی، بهروز؛ فارسی، علی‌رضا (1392). "تأثیر یادگیری کم‌خطا و پرخطا بر متغیرهای کینماتیکی اجرا در یک تکلیف پرتابی"، پژوهش در علوم توانبخشی، 9(6).
3. قطبی، محسن؛ فارسی، علی‌رضا (1392)، "اثر رنگ‌های اصلی بر ادراک عمق نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسۀ با نوجوانان سالم"، نشریۀ رفتار حرکتی، 14، ص 114-105.
4. عبدلی، بهروز؛ فارسی، علی‌رضا؛ رمضان‌زاده، حسام (1390). "تأثیر تداخل زمینه‌ای فزاینده و کاهنده با تغییر برنامۀ حرکتی بر یادگیری تکلیف زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی و قابلیت شناسایی خطا"، نشریۀ رفتار حرکتی، 13، ص 44-29.
5. میرز، گامست؛ گارینو، ا جی (1391). "پژوهش چندمتغیری کاربردی"، ترجمۀ حسن پاشا شریفی و همکاران انتشارات رشد، ص 285.
6. Ak, E., & Koçak, S. (2010). "COINCIDENCE-ANTICIPATION TIMING AND REACTION TIME IN YOUTH TENNIS AND TABLE TENNIS PLAYERS 1". Perceptual and motor skills, 110(3), 879-887.
7. Bennett, K., & Castiello, U. (1995). "Reorganization of prehension components following perturbation of object size". Psychology and Aging, 10(2), 204.
8. Benguigui, N., Ripoll, H., & Broderick, M. P. (2003). "Time-to-contact estimation of accelerated stimuli is based on first-order information". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 29(6), 1083.
9. Benguigui, N., Broderick, M. P., Baures, R., & Amorim, M. A. (2008). "Motion prediction and the velocity effect in children". British Journal of Developmental Psychology, 26(3), 389-407.
10. Brady, F. (1996). "Anticipation of coincidence, gender, and sports classification". Perceptual and motor skills, 82(1), 227-239.
11. Davids, K. W., Button, C., & Bennett, S. J. (2008). "Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach". Human Kinetics. p: 56-79.
12. Dorfman, P. W. (1977). "Timing and anticipation: a developmental perspective". Journal of Motor Behavior, 9(1), 67-79.
13. Haywood, K. M. (1980). "Coincidence-anticipation accuracy across the life span". Experimental aging research, 6(5), 451-462.
14. Kim, R., Nauhaus, G., & Glazek, K. (2013). "DEVELOPMENT OF COINCIDENCE-ANTICIPATION TIMING IN A CATCHING TASK". Perceptual & Motor Skills, 117(1), 319-338.
15. Lobjois, R., Benguigui, N., & Bertsch, J. (2006). "The effect of aging and tennis playing on coincidence-timing accuracy". Journal of aging and physical activity, 14(1), 74.
16. Lobjois, R., Benguigui, N., & Bertsch, J. (2005). "Aging and tennis playing in a coincidence-timing task with an accelerating object: the role of visuomotor delay". Research quarterly for exercise and sport, 76(4), 398-406.
17. Meeuwsen, H., Goode, S., & Goggin, N. (1997). "Effects of aging on coincidence anticipation timing in females". Journal of aging and physical activity, 5(4), 285-297.
18. Oxley, J., Fildes, B., Ihsen, E., Charlton, J., & Day, R. (1997). "Differences in traffic judgements between young and old adult pedestrians". Accident Analysis & Prevention, 29(6), 839-847.
19. Rendell, M. A. (2010). "Cognitive effort in contextual interference and implicit motor learning". Victoria University. 
20. SÖĞÜT, M., AK, E., & KOÇAK, S. (2009). "Coincidence Timing Accuracy of Junior Tennis Players". Hacettepe Journal of Sport Sciences, 20(1), 1-5.
21. von Wartburg, R., Ouerhani, N., Pflugshaupt, T., Nyffeler, T., Wurtz, P., Hügli, H., & Müri, R. M. (2005). "The influence of colour on oculomotor behaviour during image perception". Neuroreport, 16(14), 1557-1560.
22. WILLIAMS, A. M., Ward, P., Smeeton, N. J., & Allen, D. (2004)." Developing anticipation skills in tennis using on-court instruction: Perception versus perception and action". Journal of Applied Sport Psychology, 16(4), 350-360.