ارتباط بین جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
فرایند تصمیم‌گیری، نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های ورزشی داشته و با شکست یا موفقیت ورزشی ارتباط‌ مستقیم دارد. از سوی دیگر، یکی از موضوعات مهم در روان‌شناسی ورزش و علوم رفتاری، جهت‌گیری در ورزش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ جهت‌گیری کنشی و حالتی با رفتار تصمیم‌گیری فوتبالیست‌های ماهر زن بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 27 بازیکن با سابقۀ حداقل 8 سال شرکت در مسابقات بودند. به‌منظور تعیین جهت‌گیری کنشی یا حالتی بازیکنان از پرسشنامۀ مقیاس کنترل عملکردی-90 و برای ارزیابی عملکرد تصمیم‌گیری بازیکنان از تصاویر موقعیت‌های واقعی بازی فوتبال استفاده شد. بازیکنان باید از بین گزینه‌های موجود (شوت، دریبل و پاس) به یکی از آنها پاسخ صحیح می‌دادند. پس از بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از طریق آزمون‌ کولموگروف اسمیرنوف، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معنا‌داری 05/0استفاده شد. نتایج همبستگی معنا‌داری را بین جهت‌گیری کنشی با دقت و رفتار تصمیم‌گیری بازیکنان کنشی نشان داد (05/0P<)، اما این همبستگی در مورد رابطۀ بین جهت‌گیری کنشی با سرعت تصمیم‌گیری بازیکنان کنشی معنا‌دار نبود (05/0P>). همچنین رابطۀ معنا‌داری بین جهت‌گیری حالتی با هیچ‌یک از متغیرها (دقت، سرعت و رفتار تصمیم‌گیری بازیکنان جهت‌گیر حالتی) مشاهده نشد (05/0P>). در نهایت می‌توان گفت که برخورداری از ویژگی کنشی در بازیکنان ماهر، با دقت تصمیم‌گیری و انتخاب مخاطره‌پذیر آنها همبستگی دارد و این نوع جهت‌گیری افراد را در رسیدن به اهدافشان کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Action and State Orientation and Decision Making Behavior of Expert Female Football Players

نویسندگان [English]

 • Reyhaneh Rahdar Beik Qomi 1
 • Mehdi Shahbazi 2
1 M.A, Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Proffessor, Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Decision making plays an important role in sport activities and is directly associated with sporting success or failure. On the other hand, one of the key issues in psychology of sports and behavioral sciences is sport orientation. The aim of this study was to investigate the relationship of action and state orientation with decision making behavior of expert female football players. 27 players who attended competitions for at least 8 years participated in the present study. Action Control Scale (ACS-90) was used to specify action or state orientation of players. Then, to evaluate the performance of decision making of players, the images of real football situations were used. The players were required to respond correctly to one of the existing options (shooting, dribbling, passing). K-S test was applied to examine normal data distribution and multiple regression and Pearson correlation coefficient were used to analyze data at significance level of 0.05. Results showed a significance correlation between action orientation and accuracy and decision making behavior of action players (P<0.05); however, this correlation was not significant between action orientation and speed of decision making (P>0.05). Moreover, results indicated no significant relationships between state orientation and variables (accuracy, speed and decision making behavior) of state players (P>0.05). Finally, it can be inferred that action orientation in expert players has a correlation with accuracy in decision making and risk taking choices and it can facilitate reaching their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Action orientation
 • Decision making
 • football
 • sport orientation
 • state orientation
 1. جمشیدی، اکبر؛ باقرزاده، فضل‌الله؛ عرب‌عامری، الهه؛ رستگار، احمد (1388)، «مقایسۀ جهت‌گیری ورزشی ورزشکاران شرکت‌کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی»، نشریۀ حرکت، ش 39، ص 135-133.
 2. جمشیدی، اکبر؛ عرب‌عامری، الهه؛ علیزاده، نرجس؛ سلمانیان، افشین (1389)، «ارتباط جهت‌گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت‌کننده در دهمین المپیاد ورزشی»، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، دورۀ 4، ش 9، ص 39-37.
 3. رضایی، فاطمه؛ شهبازی، مهدی؛ باقرزاده، فضل‌اله (1392). نشریۀ رشد و یادگیری [Mj1] حرکتی، مقاله 5، دورۀ 5، 2 (12)، ص 67-89.
 4. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ صادقی، عباس؛ افقی، نادر؛ خالقی‌آرانی، حسین (1384). «مقایسۀ جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان»، نشریۀ حرکت، ش 24، ص 61-60.
 5. مک موریس، تری (1386). اکتساب و اجرای مهارت‌های ورزشی، ترجمۀ رسول حمایت‌طلب، و عبدالله قاسمی، تهران:  بامداد کتاب، ص 81، 88 و 98.
 6. نوربخش، پریوش؛ ضرغامی، مهدی؛ حسنی، سعید (1385)، «مقایسۀ جهت‌گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی و گروهی شرکت‌کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطۀ آن با انگیزه‌های رقابتی»، نشریۀ حرکت، ش30، ص‌ 105- 104.

7. Allemand Mathias, Job Veronika, Christen Sibylle & Keller Marianne (2008), “Personality and Individual Differences: Forgivingness and action orientation, Department of Psychology”, Gerontopsychology, University of Zurich, pp: 762-766

8. Andersson Patric, Ayton Peter, Schmidt Carsten (2008), “Myth and facts about Football, The economics and psychology of the world’s greatest sport”, Cambridge scholars publishing, pp: 1 & 2.

9. Backes Sabine, (2010), “Planning is the key to success- but for whom and how?: action- state orientation and specifity as moderators of implementation intention effects on goal achievement”, pp:2,5,6,16,21,23 & 29

10. Baumann Nicola & Kuhl Julius, (2005) “How to Resist Temptation: The Effects of External Control Versus Autonomy Support on Self-Regulatory Dynamics”, Journal of Personality 73:2, April 2005, University of Osnabru ¨ck, Germany, Blackwell Publishing, pp: 443-470

11. Blunt A., & Pychyl T.A. (1998), “Volitional action and inaction in the lives of undergraduate students: State orientation, boredom and procrastination. Personality and Individual Differences”, Department of Psychology, Carleton University, B550 Loeb Building, 1125 Colonel By Drive, Ottawa, Ont., Canada KIS 248, 37-846, pp: pp: 837–846

12. Bowman, M. Flower, N. Machuga, J. & et al. (2001). “Motivation differences between group & individual athletic teams participation in intercollegiate & intramural sport”. Journal of sport & exercise psychology (JSEP), supplement, 23 (6): PP: 145-160

13. Ciarrochi Joseph & Bilich Linda, (2006), “Acceptance and Commitment Therapy: Measures Package Process measures of potential relevance to ACT”, School of Psychology University of Wollongon, pp:119-120

14. De Lange, M. A., & van Knippenberg, A. (2009). “To err is human: How regulatory and action orientation predicts performance following errors”, Journal of Experimental Social Psychology, 45, pp: 1192-1199

15. Gill, D.L. (2000). “Psychological dynamics of sport & exercise, 2nd ed”. Human kinetics. PP: 112-115.

16. Gill Diane, Deeter Thomas (1988), “Development of the sport orientation questionnaire”, Research quartery for exercise & sport, 59(3): PP: 191-202.

17. Gutnik Lily, Hakimzada A. Forogh, A. Yoskowitz Nocole, Patel Vimla L. (2006), “The role of emotion in decision making: A cognitive neuroeconomic approach towards understanding sexual risk behavior”, Jurnal of biomedical in formatics 39(2006), pp: 720-736

18. J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.) (1994), “Volition and personality: Action versus state orientation”, Seattle: Hogrefe & Huber, pp: 217-231

19. Koole S.L., Fockenberg D.A. (2011), “Implicit emotion regulation under demanding conditions: The moderating role of action versus state orientation”, Department of Social Psychology, VU University Amsterdam, van der Boechorststraat 1, NL-1081 BT, Amsterdam, Netherlands; Institut fur Psychologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Germany, pp: 440-452

20. Kuhl, J. & Beckmann J. (1994), “Volition and Personality: Action versus State Orientation”, Hogrefe & Huber Publishers, Seattle, pp: 9-46

21. McElroy Todd & Dowd Keuth (2007), “Action orientation, consistency and feelings of regret, Judgment and Decision Making”, Vol. 2, No. 6, December 2007, pp: 333–341

22. Moss Simon, (2008), “Action versus state orientation”, unpublished

23. Papantoniou Georgia, Moraitou Despina, Dinou Magda, Katsadima Effie, (2010), “Psychometric Properties of the Greek Version of the Action Control Scale”, The International Journal of Educational and Psychological Assessment, August 2010, Vol. 5, Greece, pp: 45-60

24. Raab Markus and G. Johnson Joseph, (2002), “Individual differences of action orientation for risk-taking in sports”, Max Planck Institute for Human Development Center for Adaptive Behavior and Cognition, Lentzeallee 94, 14195, Berlin, pp: 326-336

25. Scheffer, David & Manke, Björn, (2009), “A Visual Approach to Measuring Personality Systems”, ARBEITSPAPIERE DER NORDAKADEMIE ISSN 1860-0360, Nr. 2009-04, pp: 4-5

26. Vaeyens Roel, Lenoir Matthieu, M. Philippaerts Renaat & Williams A. Mark (2007), Mechanisms Underpinning Successful Decision Making in Skilled Youth Soccer Players: An Analysis of Visual Search Behaviors, Journal of Motor Behavior, 2007, Vol. 39, No. 5, 395–408

27. Van Putten, M., Zeelenberg, M., & Van Dijk, E. (2009), “Dealing with missed opportunities: Action vs state orientation moderates inaction inertia”, Journal of Experimental Social Psychology, 45, pp: 808-815

28. Zoudji B., Thonc Bernard & Debûd Bettina (2010), “Efficiency of the mnemonic system of expert soccer players under overload of the working memory in a simulated decision-making task”, Psychology of Sport and Exercise, Volume 11, Issue 1, January 2010, pp: 18–26

29. Zoudji B & Ripoll H, (2009), “Decision-making: the transfer of knowledge in collective games”, the 12th ISSP WORLD CONGRESS OF SPORT PSYCHOLOGY, Marrakesh- June 17- 21, 2009