دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 377-529 (پاییز 95) 
تکانش‌گری حرکتی و یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال

صفحه 495-515

10.22059/jmlm.2016.59384

محمد حسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ محمدعلی بشارت