نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازی‌های بومی- محلی بر رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر بود. به همین منظور 30 کودک کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر از مرکز سازمان بهزیستی شهرستان مریوان با میانگین سنی 12/1±8/12سال و ضریب هوشی 81/7±61/33 با روش نمونه‌گیری هدفمند مطالعه شدند. از همۀ کودکان پیش‌آزمون گرفته شد، سپس نمونه‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه تقسیم و به‌عنوان گروه مداخله و کنترل در نظر گرفته شدند. در این پژوهش در بخش‌های مربوط به مهارت‌های حرکتی درشت از آزمون تبحر حرکتی برونینکس- اوزرتسکی استفاده شد. بازی‌های بومی- محلی توسط گروه آزمایش طی 32 جلسه تمرین، هر جلسه 50 تا 60 دقیقه و 4 روز در هفته تمرین شد. پس از 32 جلسه تمرین از هر دو گروه پس‌آزمون به‌عمل آمد. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های ناپارامتریک ویلکاکسون و یومن ویتنی (SPSS16) بهره گرفته شد. نتایج آزمون‌های آماری تفاوت معناداری را در نمره‌های پس‌آزمون مابین گروه‌های آزمایش و کنترل نشان داد (05/0P˂) . گروه مداخله نمره‌های بیشتری کسب کرد. از نتایج به‌دست‌آمده چنین برداشت می‌شود که برنامۀ تمرینی به‌کاررفته در تحقیق حاضر برای بهبود مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Traditional Local Games on Development of Gross Motor Skills in Children with Mental Retardation

نویسندگان [English]

  • Hasan Baghande 1
  • Elahe Arab Ameri 2
  • Foad Niknasab 3

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of traditional - local games on the development of gross motor skills of children with educable mental retardation. 30 educable mentally retarded children in Welfare Organization of Marivan city (mea age 12.8 ±1.12 yr and IQ 33.61±7.81) were studied with purposive sampling method. All children were pretested; then, samples were randomly divided into two groups: control and experimental. Each group consisted of 8 boys and 7 girls. In gross motor skills, Bruininks - Oseretsky test of Motor Proficiency was used. Traditional - local games were practiced by the experimental group during 32 sessions, each session 50-60 minutes for 4 days a week. The control group performed their daily routine. After 32 sessions of practice, both groups were post-tested. To study the research hypotheses, non-parametric Wilcoxon and U Mann Whitney tests were used (SPSS16). The results showed a significant difference in posttest scores between the two groups (P<0.05). The experimental group had higher scores. The findings suggested that the training program used (traditional - local games) in this study was appropriate to improve the gross motor skills in educable mentally retarded children and can be used as a training program in training centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • gross motor skills
  • mentally retarded
  • traditional – local games
1. انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا. ترجمۀ به‌پژوه، احمد؛ هاشمی، هادی (1389). "عقب‌ماندگی ذهنی، تعریف، طبقه‌بندی و نظام‌های حمایتی"، انتشارات دانشگاه تهران، ص 70-57.
2. اصغری نکاح، سید محسن (1388). "کاربردهای آموزشی- ترمیمی بازی‌های بومی ایران در آموزش و توانبخشی کودکان دارای نیازهای ویژه"، تعلیم و تربیت استثنایی، ش 90، ص 15- 3.
3. افروز، غلامعلی (1393). " روان‌شناسی و توانبخشی کودکان آهسته‌گام (عقب‌ماندۀ ذهنی)"، انتشارات دانشگاه تهران، ص 112-93.
4. انگنجی، لیلی؛ عسگری، عزیزه؛ نجفیان، هومن (1385). "بازی و تأثیر آن بر رشد کودک"، تهران، انتشارات طراحان ایماژ. ص 29-16.
5. رافعی، طلعت (1383). "بازی و حرکات ریتمیک، راهنمایی مربیان، درمانگران و خانواده". تهران، نشر دانژه، ص 139-127.
6. رافعی، طلعت؛ متقی مقدم، حسن؛ تفضلی، عبدالحسین (1381). "بررسی تأثیر حرکت‌های ریتمیک بر رشد ادراکی – حرکتی و سازگاری اجتماعی عقب‌ماندگان ذهنی"، خلاصه مقالات دومین کنگرة سراسری درمان‌های غیردارویی در روان‌پزشکی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران.
7. رهبانفرد، حسن (1377) . "تأثیر یک برنامة حرکتی ویژه بر توانایی‌های ادراکی – حرکتی دانش‌آموزان پسر عقب‌ماندۀ ذهنی آموزش‌پذیر 13 - 10 سالۀ شهر تهران"، دانشگاه تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، ص 86- 72.
8. رضوانفر، مرتضی (1390). "بازی‌های بومی و محلی ایران". انتشارات آباد بوم. ص 8-72.
9. سالاری اسکر، مختار؛ زارع‌زاده، مهشید؛ امیری خراسانی، محمدتقی (1393)."تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویای پسران کم‌توان ذهنی 11 تا 14سال"، پژوهش در علوم توانبخشی، سال 10، ش 1، ص 150- 139.
10 شریفی درآمدی (1384). "توانمندسازی مهارت‌های حرکتی دانش‌آموزان عقب‌ماندۀ ذهنی"، تهران، نشر صندوق، ص 52-46.
11. غیجی، حمیدرضا؛ کردی، حسن؛ فرخی، احمد؛ بهرام، عباس (1392). " اثر بازی‌های بومی- محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر"، فصلنامۀ یافته، سال 15، ش 5، ص 71- 61.
12. قاسم‌پور، لطیفه؛ حسینی، فاطمه سادات؛ محمدزاده، حسن (1392). " تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی"، مجلۀ مطالعات ناتوانی، دورۀ 3، ش 1، ص 32-27.
13. گالاهو، دیوید ال. ازمون، جان سی (1384). "درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی"، ترجمۀ رسول حمایت‌طلب، احمدرضا موحدی، علیرضا فارسی، جواد فولادیان، تهران. انتشارات علم و حرکت، ص 427- 403.
14. گنجی، حمزه؛ مهرداد، ثابت (1382). "روانسنجی". تهران، ساوالان، چ سوم، ص 160-149.
15. مغانلو، هاشم؛ فعال حسینی؛ فاطمه سادات؛ میکائیلی منیع، فرزانه (1393). " مقایسۀ اثر برنامۀ حرکتی اسپارک و تکنیک‌های بسکتبال بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر"، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سال 14، ش 53، ص 284- 274.
16. موسوی، قادر (1391). " مقایسۀ تأثیر یک برنامۀ حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی پایۀ کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 7 تا 14 ساله "، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص 94- 83.
17. مجد تیموری، محمدولی؛ غرایی، بنفشه (1380). "بررسی میزان شیوع عقب‌ماندگی ذهنی و عوامل مؤثر در کودکان و نوجوانان منطقة ساوجبلاغ (استان تهران)"، مقاله‌های مجله‌های علمی. ص 17-7.
18. یارمحمدیان، احمد (1388). "اختلالات روانی – حرکتی و بازپروری آنها از شناخت تا درمان ( برای کودکان با نیازهای خاص)"، تهران، نشر دانژه، ص 67-51.
19. Bradinova, I. Shopova, S. & Simeonov, E. (2005)."Mental retardation in childhood: Clinical and diagnostic profile in 100 children". Genetic Counseling: Medical, Psychological, and Ethical Aspects, Vol 16(3). (pp: 239-248).
 20. Davarmanesh A, Baratysadeh F. (2006). "Precedent of Handicaps Rehabilitation Principles". 1st ed.Tehran: Roshd pub; ( pp: 169‒81).
21. Jensen. E. (1998). "Teaching with the brain in mind, Alexandrian, VA: Association for supervision and curriculum Development." (pp: 120-123).
22. harris, J. C. (2006)."Intellectual disability: Understanding its development, causes, classification, evaluation, and treatment". New York: Oxford University Press.‏ (pp: 11-41).
23. Haywood K. Namazizadeh M, Aslankhany M. (2008)."Life Span Motor Development". 9th ed. Tehran: SAMT; (pp: 306‒367).
24. Healy, J. M. (2011)."Endangered Minds: "Why Children Dont Think And What We Can Do About It". Simon and Schuster. (pp: 94‒112).
25. Helmseresht P, Delpisheh A. (2007). "Handicaps and Principles of Rehabilitation". 1st ed. Tehran": Chehr Pub; (pp:49‒67).
26. Lotan, M. Yalon-chamovitz, S. Weiss, P. L. T. (2010)."Virtual reality as means to improve physical fitness of individuals at a severe level of intellectual and developmental disability". Research in Developmental Disabilities; (pp: 869- 874).
27. Soratchi H, Sazmand AH, Karbalaii Nori A, Jadidy H. (2006). "The effect of sensory integration in gross & fine motor skills children5-7 years with down syndrome". Journal of Rehabilitation.;(pp:35-40).
28. westendorp, M. Houwen, S. Hartman, E. Visscher, C. (2011). "Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities" Research in Developmental Disabilities.(pp:1147-1153).