نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

 
مهارت‌های حرکتی پایه، الگوهای قابل ‌مشاهده‌ای از رفتارهای حرکتی شامل فعالیت‌های جابه‌جایی، دستکاری و پایداری هستند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد حرکتی درشت و سطح تبحر اجرای مهارت‌های حرکتی کودکان دبستانی در شهر تهران بود. از نسخۀ دوم آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ، 2000) برای ارزیابی 712 کودک 11-7 ساله استفاده شد. اجرای هر یک از دوازده مهارت حرکتی درشت این آزمون به‌صورت کیفی ارزیابی شد. درصد کودکان با اجرای در سطح ضعیف/ ماهر و نزدیک ماهر (پیشرفته) بر حسب جنس و گروه‌ سنی گزارش شد. ارزیابی‌ها مشخص کرد بالاترین درصدهای اجرا در سطح پیشرفته برای هر دو جنس به سُرخوردن و دویدن مربوط بوده‌اند، اما این نسبت‌ها در دیگر مهارت‌های ارزیابی‌شده درکل پایین بود. در یک مهارت جابه‌جایی (جهیدن) و دو مهارت کنترل شیء (ضربه با پا، و ضربه با دست) درصد پسرهایی که در سطح پیشرفته ارزیابی شدند، از نظر آماری بیشتر از درصد دخترها بود. در سه مهارت کنترل شیء (دریبل، ضربه با پا، و پرتاب از بالای شانه) درصد کودکان با سن بالاتر که در سطح پیشرفته ارزیابی شده بودند، از نظر آماری بیشتر از کودکان کم‌سن‌و‌سال‌تر بود. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های دبستان‌ها به بهبود سطح تبحر مهارت‌های حرکتی توجه بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence Distribution of Fundamental Movement Skills in Children of Tehran Elementary Schools

نویسندگان [English]

 • Hamid Salehi 1
 • Mahshid Zarezade 2

1 Assistant Professor in Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

 
Fundamental movement skills are observable patterns of motor behaviors including locomotor, manipulative, and stability activities. The aim of this study was to assess the gross motor development and the movement skill proficiency in elementary school children in Tehran city. The test of Gross Motor Development-2 (Ulrich, 2000) was administered to 712 children aged between 7 and 11. Performance of each 12 gross motor skills was assessed qualitatively. The percentages of poor/professional and nearly professional (advanced) children were reported by gender and age group. The assessments indicated that the highest percentages of advance level for both genders belonged to sliding and running, but these proportions were generally low in other skills. The percentages of advanced boys were statistically more than the percentages of girls in one locomotor skill (leaping) and two object-control skills (kicking and striking). In three object-control skills (dribbling, kicking and throwing), the percentages of the older advanced children were statistically more than younger ones. It was suggested that more attention should be paid to promote movement skill proficiency in elementary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gross skills
 • motor development
 • movement skills
 • test of gross motor development
 1. زارع‌زاده، مهشید؛ فرخی، احمد؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان (1389). «تعیین پایایی و روایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 3 تا 11 سالۀ شهر تهران»، المپیک، سال 18، ش 4(پیاپی 52)، ص 98-58.
 2. سلطانیان، محمدعلی؛ فرخی، احمد؛ قربانی، راهب؛ جابری‌مقدم، علی‌اکبر؛ زارع‌زاده، مهشید (1391). «ارزیابی پایایی و راویی سنجی آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ 2) در کودکان استان سمنان»، کومش، ج 14، ش 2(پیاپی 46)، ص 206-200.
 3. محمدزاده، حسن؛ اشتری، محمد‌رضا؛ قربانی، سعید (1386). «توصیف و مقایسۀ مهارت‌های حرکتی پایۀ منتخب (پرش طول و لی‌لی) دختر و پسر هفت‌ساله شهرستان ارومیه»، حرکت، ش 33، ص 104-87.
 4. محمدزاده، حسن؛ قربانی، سعید؛ اشتری، محمد‌رضا (1387). «مقایسۀ مهارت‌های حرکتی پایۀ کودکان 7 ساله»، پژوهش در علوم ورزشی، 1(5)، 61-74.
  1. Booth, M. L., Okely, T., McLellan, L., Phongsavan, P., Macaskill, P., Patterson, J., . . . Holland, B. (1999). Mastery of fundamental motor skills among new south wales school students: Prevalence and sociodemographic distribution. Journal of Science and Medicine in Sport, 2(2), 93-105.
  2. Broomfield, L. (2011). Complete Guide to Primary Gymnastics. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
  3. Clark, J. E., & Phillips, S. J. (1985). A developmental sequence of the standing long jump. In J. E. Clark & J. H. Humphrey (Eds.), Motor development: Current selected research (Vol. 1, pp. 73-85). Princeton, NJ, US: : Princeton Book Co.
  4. Cliff, D. P., Okely, A. D., Morgan, P. J., Jones, R. A., Steele, J. R., & Baur, L. A. (2012). Proficiency deficiency: mastery of fundamental movement skills and skill components in overweight and obese children. Obesity, 20(5), 1024-1033.
  5. Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences: Academic press.

10. Farrokhi, A., Zadehzareh, M., KarimiAlvar, L., Kazemnejad, A., & Ilbeigi, S. (2014). Reliability and validity of test of gross motor development-2 (Ulrich, 2000) among 3-10 aged children of Tehran City. Journal of Physical Education and Sport Management, 5(2), 18-28.

11. Gallahue, D. L., Ozmun, J. C., & Goodway, J. (2012). Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults (7 ed., pp. 186-243). New York: McGraw-Hill.

12. Halverson, L., & Williams, K. (1985). Developmental sequences for hopping over distance: A prelongitudinal screening. Research Quarterly for Exercise and Sport, 56(1), 37-44.

13. Halverson, L. E., Roberton, M. A., & Langendorfer, S. (1982). Development of the overarm throw: Movement and ball velocity changes by seventh grade. Research Quarterly for Exercise and Sport, 53(3), 198-205.

14. Hardy, L., King, L., Espinel, P., Okely, A. D., & Bauman, A. (2011). Methods of the NSW schools physical activity and nutrition survey 2010 (SPANS 2010). Journal of Science and Medicine in Sport, 14(5), 390-396.

15. Hardy, L. L., Reinten-Reynolds, T., Espinel, P., Zask, A., & Okely, A. D. (2012). Prevalence and correlates of low fundamental movement skill competency in children. Pediatrics, 130(2), e. 390-398.

16. Haywood, K., & Getchell, N. (2014). Life Span Motor Development (6 ed., pp. 89-189): Human kinetics.

17. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

18. Lubans, D. R., Morgan, P. J., Cliff, D. P., Barnett, L. M., & Okely, A. D. (2010). Fundamental movement skills in children and adolescents. Sports medicine, 40(12), 1019-1035.

19. Okely, A. D., & Booth, M. L. (2004). Mastery of fundamental movement skills among children in New South Wales: prevalence and sociodemographic distribution. Journal of Science and Medicine in Sport, 7(3), 358-372.

20. Okely, A. D., Booth, M. L., & Patterson, J. W. (2001). Relationship of physical activity to fundamental movement skills among adolescents. Medicine and science in sports and exercise, 33(11), 1899-1904.

21. Pang, A. W.-Y., & Fong, D. T.-P. (2009). Fundamental motor skill proficiency of Hong Kong children aged 6–9 years. Research in Sports Medicine, 17(3), 125-144.

22. Raudsepp, L., & Paeaesuke, M. (1995). Gender differences in fundamental movement patterns, motor performances, and strength measurements of prepubertal children. Pediatric Exercise Science, 7, 294-294.

23. Seefeldt, V. (1972). Developmental sequence of catching skill. Paper presented at the Houston: Paper presented at the annual convention of the American Association for Health, Physical Education, and Recreation.

24. Southall, J. E., Okely, A. D., & Steele, J. R. (2004). Actual and perceived physical competence in overweight and nonoverweight children. Pediatric Exercise Science, 16(1), 15-24.

25. Telama, R., & Yang, X. (2000). Decline of physical activity from youth to young adulthood in Finland. Medicine and science in sports and exercise, 32(9), 1617-1622.

26. Thomas, J. R. & French, K. E. (1985). Gender differences across age in motor performance: A meta-analysis. Psychological bulletin, 98(2): 260-262.

27. Ulrich, D. A. (2000). Test of gross motor development, Second Edition: Examiner's Manual. Austin, Texas: Pro-Ed.

28. Valentini, N. C., Spessato, B. C., & Rudisill, M. E. (2007). Fundamental motor skills: A description of the most common errors demonstrated by children. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29, S47–48.

29. van Beurden, E., Zask, A., Barnett, L., & Dietrich, U. (2002). Fundamental movement skills-How do primary school children perform? The ‘Move it Groove it’program in rural Australia. Journal of Science and Medicine in Sport, 5(3), 244-252.

30. Walkley, J., Holland, B., Treloar, R., & Probyn-Smith, H. (1993). Fundamental motor skill proficiency of children. ACHPER National Journal, 141, 11-14.