نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

 
هدف تحقیق حاضر تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ رشتۀ ورزشی پرورش‌اندام و ارتباط این منابع با تصویر بدنی است. شرکت‌کنندگان این تحقیق را 35 نفر از ورزشکاران شرکت‌کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش‌اندام تشکیل می‌دادند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی و پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی بود. روش‌های آماری مورد استفاده شامل آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک‌نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک‌متغیره با سطح معنا‌داری 05/0 بود. نتایج نشان داد که نمایش توانایی (787/0=SD و 451/6=M) مهم‌ترین منبع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ رشتۀ پرورش‌اندام است. همچنین نتایج نشان داد که ورزشکاران رشتۀ پرورش‌اندام به لحاظ تصویر بدنی درک مثبتی از خود دارند (001/0>P و 94/31 = (82/16)t). در مورد همبستگی منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی و تصویر بدنی نتایج حاکی از این بود که بین همۀ منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی به‌جز تجارب مشاهده‌ای و سبک رهبری مربی با تصویر بدنی رابطۀ مثبت و معنا‌داری وجود دارد و بالاترین میزان همبستگی متعلق به نمایش توانایی با تصویر بدنی است (5920 =r,001/0 >P). همچنین نتایج نشان داد که تصویر بدنی این ورزشکاران پیش‌بینی‌کنندۀ اعتمادبه‌نفس ورزشی آنهاست (001/0,P<497/3=,t520/0=β). یافته‌های این تحقیق از مدل اعتمادبه‌نفس ورزشی ویلی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DeterminingSelf-Confidence Resources in Elite Bodybuilders and Their RelationshipwithBody Image

نویسندگان [English]

  • Hassan Kiaei 1
  • Jafar Nouri 1
  • Elaheh Shojaei 2

چکیده [English]

The present study aimed at determining resources of sport self-confidence in elite bodybuilders and their relationship with body image. The subjects of study included 35 bodybuilders participating in qualifying tournaments of bodybuilding national team. A questionnaire for resources of sport self-confidence and a questionnaire of physical self-description were used to collect data. Kolmogorov–Smirnov test, one-sample ttest, Pearson correlation coefficient and one-variable regression with significance level of 0.05 were used to analyze data. The findings showed that ability demonstration (Mean=6.451 ± 0.787) was the most important resource of sport self-confidence in elite bodybuilders. Moreover, the results showed that bodybuilders had a positive body image (t(16.82)=31.94, P<0.001). Regarding the correlation between resources of sport self-confidence and body image, the results showed a positive and significant relationship between all resources of sport self-confidence (except for the vicarious experiences and coaches' leadership style) and body image and the highest level of correlation belonged to ability demonstration with body image (P<0.001, r=0.5920). Furthermore, the results showed that the body image of these bodybuilderswas a predictor of their sport self-confidence (β=0.520, t=3.497, P<0.001). The results of this study support Vealey’s sport self-confidence model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ability
  • Competence
  • Personality
  • self
  • Vealey’s sport self-confidence model
1.اصفهانی، نوشین؛ قزلسفلو، حمیدرضا؛ مصطفی‌لو، علی (1391). «تأثیر ویژگی‌های رفتاری و آشفتگی قبل از مسابقه بر اعتمادبهنفس ورزشکاران انفرادی نخبه»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، ش 2(3)، ص 128-117.
2. ایرانمنش، حمیده؛  صابری کاخکی، علیرضا؛ زارع‌زاده، مهشید (1393).«رابطۀ بین اعتمادبه‌نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایۀ نظریۀ خودمختاری»، فصلنامۀ مطالعات روان‌شناسی ورزش. سال سوم، ش 8 ، ص 76-59.
3.بهرام، عباس؛ شفیع‌زاده، محسن؛ صنعت گران، افسانه (1379). «مقایسۀ تصویر بدنی بزرگسالان فعال و غیرفعال و رابطۀ آن با ترکیب بدنی و نوع پیکری»، طرح پژوهشی پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 99.
4.پشابادی، علی؛ کاشانی، ولی‌اله؛ خضری، عبدالرحمن (1389). «تفاوت تأثیر ورزش قدرتی و غیرقدرتی بر خودپندارۀ بدنی»، مقالۀ ارائه‌شده در دومین همایش علمی کاربردی دانشجویی، دانشگاه شهید بهشتی. کتاب چکیده مقالات، ص 28.
5. دولت‌آبادی، لیلا؛ بهرام، عباس؛ فرخی، احمد (1386). «منابع پیش‌بینیکنندۀ اعتمادبه‌نفس ورزشی در سطح عملکرد دختران ژیمناستیک»، المپیک، ش 39، 93-81.
6.شیرازی، سید مجتبی (1388). شناخت ریشه‌های استرس و روش‌های مقابله با آن در قهرمانان ورزشی، تهران: انتشارات نرسی، ص 57.
7.عبدالعلی‌زاده، جعفر؛ طاهری تربتی، حمیدرضا؛ سهرابی، مهدی (1390). «منابع پیش‌بینیکنندۀ اعتمادبه‌نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی کشور»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 12، ص 188-169.
8. عبدالعلی‌زاده، جعفر؛ محمدی، جعفر؛ عطارزاده حسینی، رضا؛ سهرابی، مهدی ( 1388).«تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی والیبالیست‌های جوان شرکت‌کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطۀ آن با سابقۀ ورزشی»، مقالۀ ارائه‌شده دردومین کنگرۀ ملی توسعۀ علمی والیبال، کتاب چکیده مقالات، ص 166.
9. گالاهو، دیوید ال؛ ازمون، جان سی (2006). درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی، ترجمۀ رسول حمایت‌طلب، احمدرضا موحدی، علیرضا فارسی، جواد فولادیان (1390)، تهران: علم و حرکت.
10. نوربخش، پریوش؛ شفیع‌نیا، پروانه؛ گلچین کوهی، محمد (1389). «مقایسۀ سطح خودنمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیررقابتی رشتۀ پرورش‌اندام و رابطۀ آن با نارضایتی بدنی آنها»، فصلنامۀ علوم ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، سال دوم، ش 4، ص 47-31.
11. نوربخش، پریوش؛ ملکی، محمد (1384). «مقایسۀ مهارت‌های روانی-جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته‌های گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطۀ این مهارت‌ها با خودکارآمدی آنان»، حرکت، ش 23، ص 141-125.
12. واعظ موسوی، محمدکاظم؛ مسیبی،‌ فتح الله (1387). روان‌شناسی ورزشی، چ دوم، تهران: انتشارات سمت، ص 210و211.
13. یوسفی، بهرام؛ قانی، پوریا (1384).«ارتباط بین جهت‌گیری هدفی ، فضای ادراک‌شده انگیزشی و منابع کسب اعتمادبه‌نفس در والیبالیست‌های شرکت‌کننده در سوپر لیگ کشور»، حرکت، ش 27، ص 128 -117.
14. Annison .BM, Muller (2003). "Effect of sport camp Experience on the physical self – concepts of boys and girls in Colombia".vol 6,pp: 4-5.
15. Antonio Pineda-Espejel, Jeanette López-Walle, José Tristán Rodríguez,
Mireya Medina Villanueva, Oswaldo Ceballos Gurrola (2013)."Pre-competitive Anxiety and self-confidence in Pan American gymnasts". Vol 5,pp: 39 – 48
16. Burgess, G, gorgan, s., and Burwitz , L. (2006). "Effects of a 6 week aerobic dance intervention on body image and physical self – perception in a adolescent girl" . Body image,vol 3(1) , pp:57-66 .
17. Butt, joannc. , Weinberg. ,& Horn , Thelma. (2003). "The Intensity and directional Interpretation of Anxiety: fluctuations throughout competition and Relationship to performance". The sport psychologist Human Kinetics publishers, Inc. .vol 17.pp:35-54 .
18. Davis, c. (1997). Body image, Exercise and Eating Behaviors.In K.R fox (Ed ), the physical self : form motivation to well – being. Illinois. Human kinetics publisher. PP: 143- 170.
19- Goldfield, G., S., Harper, D. W., & Blouin, A. G. (1998). "Arebodybuilders at risk for an eating disorder?" Eating Disorder: vol 6, pp:133-158.
20. Highlen p, Bennett B(1980), Predicting performance of Elite Athletes: The Importance of Cognitive Mediator, psychology and Sociological Factors in Sport,, pp 257-269
21- Hurst, R., Hale, B., Smith, D, Collins, D. (2000). "Exercisedependence, social physique anxiety, and social support in experiencedand inexperienced bodybuilders and weightlifters". British Journal ofSport Medicine: vol 34(6), pp:431-435
22. Machida,Moe(2008).An examination of sources and multidimensionality of self- confidence in collegiate athletes, A thesis submitted to the faculty a Miami university in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science Departments of kinesiology and health,pp:58-59
23. Machida, Moe, Ward, Rose Marie, Vealey, Robin, S (2012). "Predictors of sources of self-confidence in collegiate athletes".International Journal of Sport and Exercise Psychology Vol 10, pp:172-185
24- Martin, K. A., & Leary, M. R. (2001). Self-presentational determinants of health risk behavior among college freshmen. Psychology and Health: (15),pp: 1-11.
25- Pickett, T. C., Lewis ,R. J. ,Cash, T. F. (2005). "Men, muscles, and body image: comparison of competitive bodybuilders, weight trainers, and athletically active controls". Br Journal of sport medicine: vol 39(4), pp: 212-22.
26. vealey,R.s (2001).understanding and enhancing self confidence in athletes .In R. singer , H . Hausenblans, and c- Janelle (Eds), Handbook of sport psychology (2 ed ) .pp :550- 563.
27. Vealey, R.S., & Chase, M.A. (2008). Self-confidence in sport: Conceptual and research Advances. In T.S.Horn (Ed.), Advances in sport psychology (3rd ed., pp. 65–97). Champaign, IL: Human Kinetics.
28. Vealey, R.s, chase, M.A, Magyar, T.m, and calli, N (2004). "sources and levels of confidence in female athletes : age – related and seasonal influence". Paper presented at the Association for Advancement of Applied sport psychology conference , Minneapolis ,M N.pp: 240-243
 
29. Vealey, R. S., Hayashi, S. W., Garner-Holman, M., GiacobbiP. (1998). "Sources of sport-confidence: Conceptualization and instrument development". Journal of Sport &Exercise Psychology, vol 21, pp:54–80.
30. Wilson, R.C., Sullivan, p.j .Myers, N.D, and feltz, D.L (2004). "Sources of sport confidence of master athletes". journal of sport and exercise psychology , vol 26, PP:369- 384 .