بررسی اعتبار عاملی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2 (CSAI-2) در ابعاد شدت، جهت و فرکانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روا‌‌ن‌شناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2، پراستفاده­ترین ابزار اندازه­گیری اضطراب رقابتی در ادبیات مربوط است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار عاملی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی‌2 در ابعاد شدت، جهت و فرکانس بود. نسخۀ اصلی سیاهه، دارای 27 سؤال و سه خرده‌مقیاس اضطراب جسمانی، شناختی و اعتمادبه­نفس است. 356 پرسشنامه توسط ورزشکاران 16تا 34 ساله­ای که در رشته­های مختلف ورزشی فعالیت داشتند، تکمیل شد. برای برآورد روایی سازۀ سیاهه از پنج مدل رقابتی و برای برازش مدل­های اندازه­گیری از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. پایایی سیاهه با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه شد. برای بررسی پایایی زمانی با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد از ضریب همبستگی درون‌طبقه­ای استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که نسخۀ فارسی سیاهه، از مدل سه‌عاملی 16 سؤالی  در ابعاد شدت، جهت و فرکانس حمایت می‌کند و روایی و پایایی سیاهۀ تأیید می­شود. در نتیجه، نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2 با 16 سؤال برای سنجش اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران، توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factorial Validity and Reliability of Persian Version of Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) in Intensity, Direction and Frequency Dimensions

نویسندگان [English]

 • Amir hossein mehrsafar 1
 • mohammad khabiri 2
 • ali moghadam zadeh 3
1 unversity of tehran
چکیده [English]

The Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) is the most widely used instrument to measure competitive anxiety in the literature. The aim of this study was to examine the factorial validity and reliability of Persian version of Competitive State Anxiety Inventory-2 regarding intensity, direction, and frequency dimensions. The original form included 27 questions and 3 subscales including somatic anxiety, cognitive anxiety, and self-confidence. 356 questionnaires were completed by 16-34-year-old athletes who took part in different sport fields. Five competing models were used to estimate construct validity of the inventory. Confirmatory factor analysis was conducted to contrast the proposed models. The inventory reliability was calculated using the internal consistency method. To examine temporal reliability, intraclass correlation coefficient was applied using test–retest method. The results showed that the Persian version of the inventory supported the 16-item 3-factor model in intensity, direction, and frequency dimensions; thus, validity and reliability of the inventory were confirmed. In conclusion, Persian version of Competitive State Anxiety Inventory-2 with 16 items is recommended to measure athletes' state competitive anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • athletes
 • Competitive Anxiety
 • competitive state anxiety inventory-2
 • reliability
 • Validity
 1. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1387) ".روش­های تحقیق در علوم رفتاری." تهران، انتشارات آگاه، ص 240 – 178.  
 2. سیف، علی‌اکبر (1393). " اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی در روان­شناسی و علوم تربیتی" تهران، انتشارات دوران، ص 593-526.
 3. شهبازی، مهدی؛ طهماسبی بروجنی، شهرزاد؛ متشرعی، ابراهیم (1393)."تعیین روایی عاملی و پایایی نسخۀ فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2". رفتار حرکتی، 6 (17)، ص 42-15.
 4. قهرمانی، محمدحسین؛ فارسی، علیرضا؛ بشارت، محمدعلی؛ عبدلی، بهروز (1393). " ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ منابع استرسدر کشتی­گیران SASWQ))". رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، 6 (2)، ص 160-141.
 5. هومن، حیدرعلی (1384) ".مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل."تهران، سمت، ص 120 – 109.

 

 

 1. Arruza Gabilondo, J.A.; González Rodríguez, O.; Palacios Moreno, M.; Arribas Galarraga, S. y Cecchini Estrada, J.A. (2012). "Validación Del Competitive State Anxiety Inventory 2 Reducido (CSAI-2 RE) mediante unaaplicación web/Validation of the Competitive State Anxiety Inventory 2 (CSAI-2 RE) through a web application". Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 12 (47), 539-559.
  Boudhiba, D., Moalla, N., Arfa, Y., & Kridis, N. (2015). "Validation of a Tunisian Version of the French Scale State Anxiety in Competition (EEAC)": Sport and Exercise Context. Open Journal of Social Sciences, 3(02), 107 -115.
  Burton, D. (1998). "Measuring competitive state anxiety". In J.L. Duda (Ed.) (1998). Advances in sport and exercise psychology measurement. Morgantown, WV: Fitness Information Technology. Pp. 129-148.
  Cheng, W.K., Hardy, L., y Markland, D. (2009). "Toward a three - dimensional conceptualization of performance anxiety: Rationale and initial measurement development". Psychology of Sport and Exercise, 10. Pp: 271-278.
  Coelho, M. E., Vasconcelos-Raposo, J., & Cielo, A. (2010). "Confirmatory factorial analysis of the Brazilian version of the Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2)". T e Spanish Journal of Psychology, 13, 453-460.
  Cox, R. H., Martens, M. P., & Russell, W. D. (2003). "Measuring anxiety in athletics: The revised competitive state anxiety inventory-2". Journal of Sport and Exercise Psychology, 25(4). Pp: 519-533.
  Craft, L. L., Magyar, T. M, Becker, B. J., & Feltz, D. L. (2003). "The relationship between the Competitive State Anxiety Inventory-2 and sport performance: A meta-analysis". Journal of Sport and Exercise Psychology, 25, 44 – 65.
  Daouk, L., McDowall, A., y Rust, J. (2006). "A multi-method approach to cross cultural test adaptation: A focus on qualitative methods". http://www.intestcom.org /Conferences/ 2006+conference.
  Davidson, R.J., & Schwartz, G.E. (1976). "The psychobiology of relaxation and related states: A multi-process theory. In D. Most of sky" (Ed.), Behavioral control and modification of physiological activity Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Pp: 399-442.
  Fernandez, E. M., Rio, G. L., & Fern´ andez, C. A. (2007). "Propriedades psicom´ etricas de la version´ espanola Del inventario de ansiedade competitiva CSAI-2R en deportistas [Psychometric properties of the Spanish version of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 with athletes]". Psicothema, 19(1), 150–155.
  Fernandes, M. G., Nunes, S. A., Raposo, J. V., Fernandes, H. M., & Brustad, R. (2013). "The CSAI-2: An examination of the instrument's factorial validity and reliability of the intensity, direction and frequency dimensions with brazilian athletes". Journalof applied sport psychology, 25(4), 377-391.
  17.  Hambleton, R. K., Sireci, S. G., & Robin, F. (1999). "Adapting credentialing exams for use in multiple languages". CLEAR Exam Review, 10(2). Pp: 24-28.
  Hanton, S., Thomas, O., & Maynard, I. (2004). "Competitive anxiety responses in the week leading up to competition: the role of intensity, direction and frequency dimensions". Psychology of Sport and Exercise, 5(2). Pp: 169-181.
  Hashim, H. A., & Zulkifl i, E-Z. (2010). "Analysis of the factorial validity and reliability of the Malay versión of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2". British Journal of Sports Medicine, 44 (l), 1-18.
  Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). "Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives". Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6. Pp: 1-55.
  Jones, G., & Hanton, S. (2001). "Pre-competitive feeling states and directional anxiety interpretations". Journal of Sports Sciences, 19, 385–395.
  Jones, G., Hanton, S., & Swain, A. (1994). "Intensity and interpretation of anxiety symptoms in elite and non-elite sports performers". Personality and Individual Differences, 17(5), 657-663.
  Jones, G., & Swain, A. (1992)." Intensity and direction as dimensions of competitive state anxiety and relationships with competitiveness". Perceptual and motor skills, 74(2). Pp: 467-472.
  Joreskog, K.G., & Sorbom, D. (2006). "LISREL 8.8 for Windows". Lincolnwood, IL: Scientific Software International.
  Kline, P. (2013). "Principles and practice of structural equation modelling". 4nd New York: The Guildford Press. Pp: 9-64.
  Lane, A., Sewell, D., Terry, P., Bartram, D., & Nesti, M. (1999). "Confirmatory factor analysis of the Competitive State Anxiety Inventory-2". Journal of Sports Sciences, 17, 505–512.
  Lundqvist, C., & Hassmen, N. P. (2005). "Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2): Evaluating´the Swedish version by confirmatory factor analyses". Journal of Sports Sciences, 23, 727–736.
  Mardia, K. V. (1970). "Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications". Biometrika, 57, 519-530.
  Martens, R., (1979). "Sport competition anxiety test". Sport wisents chart, 9(1). Pp: 101-103.
  Martens, R., Vealey, R. S., & Burton, D. (1995). "Competitive anxiety in sport": Human kinetics. Pp. 211-282.
  Martens, R., Vealey, R.S., Burton, D., Bump, L., & Smith, D.E. (1990). "Development and validation of the Competitive Sports Anxiety Inventory-2". In R. Martens, R.S. Vealey, & D. Burton (Eds.), Competitive anxiety in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. P: 127-140.
  Martinent, G., Ferrand, C., t, EGuille. & Gautheur, S. (2010). "Validation of the French version of the Competitive State Anxiety Inventory-2 Revised (CSAI-2R) including frequency and direction scales". Psychology of Sport and Exercise, 11(1). Pp: 51-57.
  McArdle, J. J., & Hamagami, F. (1992). "Modeling incomplete longitudinal and cross-sectional data using latent growth structural models". Experimental aging research, 18(3). Pp: 145-166.
  Mellalieu, S. D., Hanton, S., & Fletcher, D. (2006). "A competitive anxiety review: Recent directions in sport psychology research". In S. Hanton & S. D. Mellalieu (Eds.), Literature reviews in sport psychology (pp. 1–45). Hauppauge, NY: Nova Science.
  Morris, L.W., & Engle, W.B. (1981). "Assessing various coping strategies and their effects on test performance and anxiety". Journal of Clinical Psychology, 37. Pp: 165-171.
  Pineda-Espejel, H. A., López-Walle, J., & Tomás, I. (2014). "Validation of the Mexican version of the CSAI-2R with both Intensity and Direction Scales". Revista Mexicana de Psicología, 31(2), 198-212.
  Raudsepp, L., & Kais, K. (2008). "Confirmatory factor analysis of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 among Estonian athletes". International Journal of Sport Psychology, 6, 85-95.
  Raykov, T. (2004). "Behavioral scale reliability and measurement invariance evaluation using latent variable modeling". Behavior Therapy, 35(2). Pp: 299-331.
  Sass, D. A., & Schmitt, T. A. (2010)." A comparative investigation of rotation criteria within exploratory factor analysis".Multivariate Behavioral Research, 45, 73-103.
  Satorra A, Bentler P. (1988). "Scaling corrections for Chi-square statistics in covariance structure analysis". Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association. P: 13-308.
  Smith, R. E., Smoll, F. L., Cumming, S. P., & Grossbard, J. R. (2006). "Measurement of multidimensional sport performance anxiety in children and adults: The Sport Anxiety Scale-2". Journal of Sport and Exercise Psychology, 28(4). Pp: 479.
  Smith, R.E., Smoll, F.L., & Schutz, R.W. (1990). "Measurement and correlates of sport-specific cognitive and somatic trait anxiety: The Sport Anxiety Scale". Anxiety Research, 2. Pp: 263-280.
  Spielberger, C.D. (1966). "Theory and research on anxiety". In C.D. Spielberger (Ed.), Anxiety and behavior. New York: Academic Press. P: 1-17.
  Swain, A., & Jones, G. (1993). "Intensity and frequency dimensions of competitive state anxiety". Journal of Sports Sciences, 11(6), 533-542
  Tabachnick, B. G. & Fidell. L. S. (2006)." Using Multivariate Statistics (5th edition)". New York, NY, US: Allyn & Bacon. P: 98-222.
  Taylor, S. (2013)." Anxiety sensitivity: Theory, research, and treatment of the fear of anxiety": Rutledge. P: 5-33.
  Tenenbaum, G., Eklund, R. C. & Kamata, A. (2012). "Measurement in Sport and Exercise Psychology". Human Kinetics. P: 647-649.
  Thomas, O., Maynard, I., & Hanton, S. (2004). "Temporal aspects of competitive anxiety and self-confidence as a function of anxiety perception s ". The Sport Psychologist, 18, 172–188.
  Tsorbatzoudis, H., Barkoukis, V., Sideridis, G., & Grouios, G. (1998). "Confirmatory factor analysis of the Greek version of the Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2)". International Journal of Sport Psychology, 33, 182–194.
  Vallerand, RJ. (1989). "toward a cross-cultural validation methodology for psychological scales: Implications for research conducted in the French language". Canadian Psychology, 30. Pp: 662-680.
  Wagstaff, C. R., Neil, R., Mellalieu, S. D., & Hanton, S. (2011). "Key movements in directional research in competitive anxiety". In J. Thatcher, M. M. Jones & D. Lavallee (Eds.), Coping and emotion in sport (pp. 143–166). Abingdon: Routledge.
  Weinberg, R. S., & Gould, D. (2014). "Foundations of Sport and Exercise Psychology", 6E: Human Kinetics. P: 76-83.
  Wilson, M. R., Vine, S. J., & Wood, G. (2009). "The influence of anxiety on visual attentional control in basketball free throw shooting". Journal of Sport and Exercise Psychology, 31(2), 152-168.
  Woodman, T., & Hardy, L. (2001). "A case study of organizational stress in elite sport". Journal of applied sport psychology, 13(2), 207-238.