تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی ، گروه رفتار حرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، ،دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه ارومیه ، ارومیه، ایران

چکیده

 
 
در این تحقیق به بررسی اثر تمرین عمومی و اختصاصی در ایجاد مهارت ویژه پرداخته شده است. بدین منظور 24 نفر از دانشجویان دانشگاه که از سلامتی کامل برخوردار بوده و هیچگونه سابقه ای در رشته ورزشی بسکتبال نداشتند انتخاب شدند و پس از پیش آزمون در قالب دو گروه تمرین ثابت و متغیر به مدت 5 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین ثابت و متغیر پرداختند. در آخر هر هفته آزمون عملکرد به عمل آمد و پس از دو روز بی تمرینی آزمون های یادداری و انتقال انجام شد. به منظور تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین ثابت برای عملکرد در جلسات تمرین و تمرین متغیر برای انتقال مهارت مورد نظر مناسب می باشد. علاوه بر این، تفاوتی در اجرای شوت بسکتبال افراد گروه تمرین متغیر و تمرین ثابت از نقطه پنالتی در آزمون یادداری مشاده نشد که این یافته فرضیه وجود مهارت ویژه در مهارت شوت بسکتبال صحیح نمی باشد. از این رو به مربیان و ورزشکاران توصیه می شود در تمرین مهارت شوت بسکتبال برای یادگیری هرچه بیشتر از تمرین متغیر استفاده کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of General and Specific Practice on the Presence of Special Motor Skill in Basketball Free Throw

نویسندگان [English]

  • Abdollah Hemayattalab 1
  • Hasan Mohammadzadeh 2
چکیده [English]

This study examined the effect of general and specific practice on the presence of a special skill. 24 healthy university students with no history of basketball were selected. After a pretest, they performed constant and variable practice (in constant and variable groups) for 5 weeks and 3 sessions per week. A performance test was conducted at the end of every week and retention and transfer tests were conducted after 2 days of detraining. The ANOVA test with repeated measures was used to analyze data. The results showed that the constant practice was better during performance in practice sessions and the variable practice was better in transfer of the mentioned skill. Also, no differences were observed in basketball throw from the penalty location between constant and variable practice groups in retention test. This finding did not support the hypothesis of special skill in basketball throw skill. Therefore, the coaches and players are recommended to use variable practice for more learning of basketball throw skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball Throw
  • constant practice
  • generality
  • special skill
  • specificity
  • variable practice
1- عبدالشاهی، مریم؛ فرخی،احمد؛ جابری مقدم، علی اکبر؛ واعظ موسوی، سید محمد کاظم و کاظم نژاد، انوشیروان (1393). "تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون". پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.ص:128-119
2- عبدالشاهی، مریم؛ فرخی،احمد؛جابری مقدم،علی اکبر؛واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم کاظم نژاد، انوشیروان (1391)." تعیین مهارت برجسته در سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون:  چالشی در نظریه طرحواره اشمیت". نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.ص : 12-1
3- Breslin, G., Hodges, N. J., Kennedy, R., Hanlon, M., & Williams, A. M. (2010). An especial skill: "Support for a learned parameters hypothesis". Acta psychologica, 134(1), 55-60.
4- Breslin, G.,Hodges, N. J., Steenson, A., & Williams, A. M. (2012).Constant or variable practice: "Recreating the especial skill effect". Acta psychological, 140(2), 154-157.
5- Czyż, S., Breslin, G., Kwon, O., Mazur, M., Kobiałka, K., & Pizlo, Z. (2013). "Especial Skill Effect Across Age and Performance Level: The Nature and Degree of Generalization". Journal of motor behavior, 45(2), 139-152.
6- Fay, K., Breslin, G., Czy, S.H., &Pizlo, Z. (2013). "An especial skill in elite wheelchair basketball players", Human Movement Science, 32, 708-718.
7- Hopkins, D., Shick, J., & Plack, J. (1984)."AAHPERD Skills Test Manual: Basketball for Boys and Girls". Reston, VA: AAHPERD, 5-17.
8- Keetch, K.M., Schmidt, R. A., Lee, T. D., & Young, D. E. (2005)."Especial skills: their emergence with massive amounts of practice". Journal of experimental psychology: human perception and performance, 31(5), 970-978.
9- Keetch, K.M., Lee, T. D., & Schmidt, R. A. (2008)."Especial skills: Specificity embedded within generality". Journal of sport & exercise psychology, 30(6), 723-729.
10- Magill, R. A. (2011). "Motor learning and control: Concepts and applications" (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
11- Movahedi, A., Sheikh, M., Bagherzadeh, F., Hemayattalab, R., & Ashayeri, H. (2007). "A practice-specificity-based model of arousal for achieving peak performance". Journal of Motor Behavior, 39(6), 457-462.
12- Nabavi-Nik, N.-N., Taheri Torbati, T. T., & Moghaddam, M. (2011)."Massive Amount of Practice and Special Memory Representations: Special Motor Program Hypothesis". Iranian Journal of Health and Physical activity, 2(1), 53-57.
13- Rohrer, D., Dedrick, R. F., & Burgess, K. (2014). "The benefit of interleaved mathematicspractice is not limited to superficially similar kinds of problems. PsychonomicBulletin & Review".http://dx.doi.org/10.3758/s13423-014-0588-3.
14- Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2011). "Motor control and learning: A behavioral emphasis" (5th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
15- Shea, C. H., Lai, Q., Wright, D. L., Immink, M., & Black, C. (2001). "Consistent and variable practice conditions: Effects on relative and absolute timing". Journal of Motor Behavior, 33, 139–152.
16- Stockel, T. &Breslin, G. (2013). "The influence of visual contextual information on the emergence of especial skill in basketball", Journal of sport and exercise psychology, 35, 536-541.
18- Yao, W. X., Cordova, A., De Sola,W., Hart, C., & Yan, A. F. (2012). "The effect of variable practice on wheelchair propulsive efficiency and propulsive timing". European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 48, 209–216.
19- Zetoua, E., Papadakisa, L., Vernadakisa, N., Derria, V.,Bebetsosa, E., Filippoua, F. (2014). "Τhe effect of variable and stable practice on performance and learning the header skill of young athletes in soccer, Procedia - Social and Behavioral Sciences", 152, 824 – 829.