طراحی برنامه مدیریت هیجانات وارزیابی اثر بخشی آن بر کنترل خشم و ارتقای سلامت روان در بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی برنامه­ای به‌منظور آموزش مدیریت هیجانی و بررسی اثربخشی این آموزش بر کنترل خشم و سلامت روان بازیکنان فوتبال بود. روش پژوهش حاضر، شبه‌آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ بازیکنان تیم­های فوتبال لیگ برتر بزرگسالان در سال 1393 بود. 40 نفر از بازیکنان تیم­های فوتبال لیگ برتر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل گزینش شدند. به‌منظور سنجش سلامت روان و کنترل خشم آزمودنی‌های پژوهش، از فهرست SCL-90 و پرسشنامۀ مهارت کنترل خشم و بستۀ آموزشی مدیریت هیجانی خشم آبرامس (2010) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مدیریت هیجانی به افزایش معنادار در میزان کنترل رفتارهای تهاجمی بازیکنان تیم­های فوتبال منجر شد. همچنین آموزش مدیریت هیجانی به کاهش معنادار میزان اختلالات روانی بازیکنان تیم­های فوتبال منجر شد. علاوه‌بر این بستۀ آموزش مدیریت هیجانی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف هیجانات (ابعاد فیزیولوژیکی، رفتاری- شناختی) و نحوۀ مدیریت (شناسایی تظاهرات فیزیولوژیکی، کنترل رفتار و تغییر تحریفات شناختی) آن می­تواند به افزایش ظرفیت پردازش و مدیریت هیجانی در فوتبالیست­ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the program of emotion management and evaluating its efficacy on controlling attaching behavior and mental health development in soccer players.

نویسندگان [English]

  • Gholamali Afrooz 2
  • ali akbar arjmand nia 2
  • Elham Azimzade 3
2 university of tehran
3 university of shahid beheshti
چکیده [English]

The aim of this study was to design a program to educate emotion management and to evaluate its effectiveness on controlling anger and mental health in soccer players. The method of this study was quasi-experimental, pretest-posttest with control group. The population consisted of all players of soccer teams in adult premier league in 2014. 40 players of soccer teams in premier league were selected by convenience sampling method and 12 subjects were randomly selected for the experimental group and 12 subjects for the control group. To assess mental health and anger control, the SCL-90 Questionnaire and the Anger Control Skill Questionnaire and the Particular Emotional Anger Management Training Package by Abrams (2010) were used. ANCOVA results showed that emotional management training significantly increased attacking behavior control in soccer players. Also, emotional management training significantly reduced mental disorders in soccer players. Emotional management training package could increase the capacity of processing and emotional management in soccer players given the various dimensions of emotions (physiological, behavioral and cognitive) and the style of management (recognition of physiological manifestation, behavior control and change of cognitive deviations).

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger control
  • attacking behaviors
  • emotion management
  • Mental Health
  • soccer players
1. حاجتی، فرشته‌السادات؛ اکبرزاده، نسرین؛ خسروی، زهره (1387). "تأثیر آموزش برنامۀ ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت‌گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران. مطالعات روان‌شناختی"، دانشگاه الزهرا ، 4 (3)، ص 54-35.
2. ساسانی مقدم، شیوا؛ بحرالعلوم، حسن (1388)."مقایسۀهوشهیجانیدانشجویاندخترورزشکار و غیرورزشکار دانشگاهصنعتیشاهرود." پژوهش در علوم ورزشی ورزشی، 23، ص 60-47.
3. سیدعامری، میرحسن؛ سعیدی، شیدا؛ منافی، فریدون (1392). "ارتباطهوشهیجانیوموفقیتورزشیورزشکارانرشته‌هایورزشیتیمی یازدهمینالمپیاددانشجویانسراسرکشور". مطالعات روان‌شناسی ورزشی، 4، ص 56-47.
4. نجاریان، بهمن؛ داوودی، ایران (1380). "ساخت و اعتباریابی SCL-90 فرم کوتاه‌شدۀ" روان­شناسی. نشریۀ انجمن روان‌شناسی 5(2)، ص 149-136.
5. Abrams, Mitch. (2010). "Anger management in sport: understanding and controlling violence in athletes". Human Kinetics Publishers.1-282.
6. Aldao, Amelia, Susan Nolen-Hoeksema, and Susanne Schweizer. (2010). "Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review." Clinical Psychology Review, 30, 217–237.
7. Derogatis, Leonard R. , Ronald S. Lipman. & Covi,. (1973). SCL-90: "An outpatient psychiatric rating scale preliminary report" Psychopharmacology Bulletin, 9(1). 13-27.
8. Derogatis, Leonard R., Ronald S. Lipman, Karl Rickels, Eberhard H. Uhlenhuth, and Lino Covi. (1974). "The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A self-report symptom inventory" Behaviour Scientist, 19, 1-15.
9. Feindler, Eva L., and Scott Weisner. (2006). "Youth anger management treatment for school violence prevention. In S. R. Jameson & M. Furlong (Eds), Handbook of school violence and school safety" From Research to practice,. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates. 353-363
10. Haviland, Mark G., Michael S. Hendryx, Dale G. Shaw, and James P. Henry. (1994). "Alexithymia in women and men hospitalized for psychoactive substance dependence". Comprehensive Psychiatry. 35, 124-128.
11. Iwaniec, Dorota. (2006). "The emotionally abused and neglected child ,2nd ed." Johnwiley & Sons, Ltd.
12. Kendall, Philip C. (2000). "Child and adolescent therapy: Cognitive behavioral procedures (2 nd ed.)". New York: Guilford.
13. Kriumane, Laimrota . (2012). "The Improvement of the Component of Emotion Management of the Prospective Teachers’ Emotional Competence in the Process of Studies." Procedia - Social and Behavioral Sciences, 45, 527-539.
14. Lindsay, William R., Ronald Allan, Catherine Parry, Fiona Macleod, Julie Cottrell, Helen Overend, and Anne HW Smith. (2004). "Anger and aggression in people with intellectual disabilities: Treatment and follow-up of consecutive referrals and a waiting list comparison". Clinical Psychology and Psychotherapy,11,255-264.
15. Mennin, Douglas S., Robert M. Holaway, David M. Fresco, Michael T. Moore, and Richard G. Heimberg. (2007). "Delineating components of emotion and its dysregulation in anxiety and mood psychopathology". Behavior Therapy, 38, 284−302.
16. Orgeta. (2011). "Emotion deregulation and anxiety in late adulthood". Journal of Anxiety Disorders. 25, 1019-1023.
17. Nasir, Rohany, and Norisham Abd Ghani . (2014). "Behavioral and Emotional Effects of Anger Expression and Anger Management among Adolescents". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 140 (22). 565-569.
18. Salehyan, Maryam, Atoosa Aghabeiki, and Mojtaba Rajabpour. (2013). "The Effectiveness of Emotional Management Group Training on Children's Self-concept." Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 475-478.
19. Tull, Matthew T., and Kim L. Gratz. (2008). "Further examination of the relationship between anxietySensitivity and depression: The mediating role ofexperiential avoidance and difficulties engaging in goal-directed behavior when distressed." Journal of Anxiety Disorders. 22, 199-210.
20. Whelton, William J. (2004). "Emotional processes in psychotherapy: Evidence across therapeutic modalities." Clinical Psychology and Psychotherapy. 11(1), 58-71.