مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(، قزوین، ایران

چکیده

در طول مراحل رشد حرکتی، مهارت های ینیادی جابجایی تاثیربسزایی در تقویت رشد حرکتی در طول عمر خواهند داشت چرا که با ایجاد امکان برای واکاوی بیشتر محیط موجبات رشد بهتر را مهیا می کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی در کودکان 7 سال مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانش‌آموزان پسر 7 سال دارای ناهنجاری‌های اندام تحتانی ساکن شهر قزوین بودند. پس از تهیه لیست مدارس، چند مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس در یک غربالگری اولیه تعداد 96 کودک دارای ناهنجاری اندام تحتانی (کف پای صاف، زانوی ضربدری و پرانتزی) از میان جامعه آماری شناسایی شدند. در این تحقیق برای ارزیابی راستای زانو و اندازه‌گیری زانوی ضربدری و پرانتزی از کولیس با دقت 1/1 میلی‌متر استفاده شد. برای ارزیابی قوس کف پا از روش CSI استفاده شد. مهارت‌های حرکتی جابجایی آزمودنی­ها به وسیلۀ آزمون مهارت‌های حرکتی درشت اُلریخ ویرایش دوم بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.  یافته­های تحقیق نشان داد، تفاوت معنی­داری در اجرای مهارت­های بنیادی بین گروه کف پای صاف و زانوی پرانتزی جابجایی با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0<P). در صورتی که اختلاف معنی‌داری در گروه زانوی ضربدری با گروه کنترل در اجرای مهارت­های بنیادی جابجایی یافت شد (05/0 >p). نتایج حاصله نشان داد که انحراف ایجاد شده در ناهنجاری زانوی ضربدری علاوه بر ایجاد اختلال در راستای اندام تحتانی، می­تواند بر عملکرد کودکان در مهارت­های جابجایی تأثیر منفی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Locomotion Fundamental Skills between Children with Lower Extremities Deformities and Healthy Children

نویسندگان [English]

 • Sahar Mirkoobandi 1
 • Morteza Taheri 2
 • Khadijeh Irandoust 2
چکیده [English]

Locomotion fundamental skills play an essential role in improving motor development throughout the life span as they provide children with better development by enhancing search abilities in environment. This study aimed at comparing the locomotion fundamental skills in 7-year-old children with lower extremity deformities and healthy children. The statistical population consisted of 7-year-old male students with lower extremity deformities in Qazvin city. After a list of schools was prepared, some schools were randomly selected. Then, 96 subjects with lower extremity deformities (flat foot, genu valgum and genu varum) were identified in a primary screening. To evaluate knee alignment, varrum and valgus, a caliper with accuracy of 1.1 mm was used. To measure foot curve, CSI method was used.  To analyze the locomotion skills, Ulrich test of gross motor development (second edition) was applied. The results showed no significant differences between flat foot and genu varum groups and control group in fundamental skills (P>0.05). Significant differences were found between genu valgum group and control group in locomotion fundamental skills (P<0.05). The results showed that genu valgum deformity can have a negative effect on children's performance in locomotion skills and also disrupt the natural alignment of the lower extremities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : flat foot
 • Genu valgum
 • Genu varum
 • locomotion fundamental skills
 1. اکبری، حکیمه (1385). "تأثیر بازی های بومی و محلی بر رشد مهارت های بنیادی کودکان پسر 5 تا 9 سال".  پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. ص: 56-52.
 2. حمایت طلب، رسول. افشاری، جواد. نیک روان، احمد. ا، بلوچی رامین. (1389). "تأثیر شاخص تودۀ بدن بر مهارت‌های حرکتی پایه در کودکان پسر 8-7 سالۀ شهر همدان". مجله رشد و یادگیری حرکتی، شمارۀ 4، ص: 89 -75.
 3. ربیعی، محمد. جعفرنژاد، تیمور گرو. بیناباجی، حجت. حسینی نژاد، سید اسماعیل. عنبریان، مهرداد. (1391). "ارزیابی پاسخ وضعیتی پس از اعمال اغتشاش ناگهانی در افراد با زانوی ضربدری". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دورة 14، شماره 2، ص: 100-90.
 4. قیطاسی، مهدی. (1385). "رابطه راستای اندام تحتانی با آسیب های لیگامان و مینیسک در کشتی گیران نخبه". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ص: 43-34.
 5. عبدلی، بهروز. تیموری، محمد. زمانی ثانی، حجت. زراعت کار، محمد. هوانلو، قریبرز. (1390). "رابطه قوس طولی پا با برخی شاخص‌های حرکتی منتخب کودکان 11 تا 14 ساله". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، سال 7، شماره 3، ص: 53-45.
 6. علیزاده، محمد حسین. قیطاسی، مهدی. (1391). "مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی". انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ اول، ص: 72-63.
 7. علیزاده، محمد حسین. رئیسی، جلیل. شیرزاد، الهام. باقری، لاله. (1387). "مقایسه تعادل ایستای افراد ورزشکار و غیر ورزشکار دارای کف پای صاف و طبیعی". مجله علوم حرکت انسان، سال اول، شماره 2، پاییز 1387،  ص: 62-53.
 8. عنبریان، مهرداد. اسماعیلی، حامد. حسینی نژاد، سید اسماعیل. ربیعی، محمد. بیناباجی، حجت. (1391). "مقایسه فعالیت عضلات اطراف زانو هنگام راه رفتن و دویدن در افراد با ناهنجاری واروس زانو و گروه شاهد". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، سال 8، شماره 2،  ص: 83-74.
 9. گالاهو د. اُزمون ج. ترجمه حمایت طلب ر، موحدی، احمدرضا. فارسی، علی­رضا. فولادیان، جواد. (1389). "درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی". انتشارات علم و حرکت. ص: 118-125.

 

 1. Ebrahimi Atri Ahmad, Mohali Zohre, Taghizadeh Maedeh, Davoodpoor Elham. (2013)." Postural abnormalities in male and female students of Ferdowsi University Mashhad". International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (12) , pp: 1330-1334.

 

 1. Gheluwe B.V., Kariby K.A., and Hagman F. (2005). "Effect of simulated genu valgum and genu varum on ground reaction factors and subtalar joint function during gait". J American Podiatric Medical Assosiation. 95, pp: 531-541.
 2. Hardy H., King L., Farrell L., Macniven R., and Howlett S. (2010). "Fundamental movement skills among Australian preschool children". J Science and Medicine in Sport and Exercise. 13, pp: 503-508.
 3. Hunt M.A., McManus F.J., Hinman R.S., and Bennell K.L. (2010). "Predictors of single-leg standing balance in individuals with medial knee osteoarthritis". Arthritis Care Res (Hoboken). 62, pp: 496-500.
 4. Logan S.W., Scrabis, K., Modlesky C., and Getchell N. (2011). "The Relationship between Motor Skill Proficiency and Body Mass Index in Preschool Children". J Res Q Exercise and Sport. 82, pp: 442-448.
 5. Naomi A., Camargo I., Harumi E., Saraiva P., Regina M., and Carlos A. (2008). "What is the best method for child longitudinal plantar arch assessment and when does arch maturation occur?".J Foot(Edinb). 18, pp: 142-149.
 6. Shih Y.F., Chen C.Y., Chen W.Y., and Lin H. (2012). "Lower extremity kinematics in children with and without flexible flatfoot: a comparative study". J BMC Musculoskeletal Disorders. 13, pp: 65-72.
 7. Shojjaeddin S.S. (2004). "The study of skeletal deformity and relationships with selected indivisual characteristics in boy students of Damavand secondary schools". J Sport Mov Sci. 3, pp: 31-41.
 1. Tudor A., Ruzic L., Sestan B., Sirola L., and Prpic T. (2009). "Flat-Footedness Is Not a Disadvantage for Athletic Performance in Children Aged 11 to 15 Years". J Pediatrics. 123, pp: 386-392.
 1. Van der M., Steultjens M., Harlaar J., Wolterbeek N., Knol D., and Dekker J. (2008)."Varus–valgus motion and functional ability in patients with knee osteoarthritis". JAnn Rheum Dis. 67, pp: 471-477.
دوره 8، شماره 2
مرداد 1395
صفحه 301-313
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1395