نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از جمله مهارت‌های حرکتی بنیادی در دورۀ کودکی، مهارت‌های دستکاری است. دستکاری حرکتی درشت و شامل ارتباط فرد با اشیاست و اعمال نیرو به یک جسم یا جذب نیروی آن از ویژگی‌های آن است. هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برنامۀ حرکتی منتخب شامل بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران شش تا هشت‌سالۀ مناطق محروم بود. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی، 20 کودک از بین کودکان پسر مناطق محروم شهرستان اندیمشک، به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابتدا از طریق آزمون رشد حرکتی عمدۀ الریخ از آنها پیش‌آزمون گرفته شد. آزمودنی‌ها به شیوۀ تصادفی به دو گروه 10 نفرۀ آزمایش و کنترل همتاسازی شدند، سپس به مدت 24 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه طی هشت هفته برنامۀ حرکتی منتخب اجرا شد. در مدت اجرای برنامه گروه کنترل فعالیت‌های معمول خود را انجام می‌دادند. با پایان برنامه از هر دو گروه پس‌آزمون به‌عمل آمد. پس از بررسی نرمال بودن داده­ها و برابری واریانس­ها، داده­ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا تحلیل شد. نتایج نشان داد بازی‌های بومی-محلی بر رشد مهارت‌های دستکاری تأثیر مثبت داشته است (979/0= η2،003/0=sig، 75/30=4،6F). بنابراین با تشویق کودکان به بازی‌های مناسب بومی-محلی می‌توان فرصتی برای تمرین و افزایش رشد مهارت‌های دستکاری آنها فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Traditional Games on Development of Manipulation Skills of Boys Aged between 6 and 8 in Deprived Areas

نویسندگان [English]

  • Younes Olfatian 1
  • Mahmoud Shiekh 2
  • Abbas Minooi 1

1 Graduate student

چکیده [English]

One of the basic motor skills in childhood is manipulation skills. Gross motor manipulation is a person's relationship with the objects and has this feature: force is applied to an object or the force of an object is absorbed. The aim of this study was to examine the effect of a selected motor program including team traditional games as motor experiences on manipulation skills development in boys aged between 6 and 8 (1st to 3rd grade of elementary school) in deprived areas. In this semi-experimental study, 20 children were selected from the male children in deprived areas of Andimeshk city purposively by convenience sampling method through a personality questionnaire. Firstly, they were pretested with Ulrich Gross Motor Development Test. The subjects were randomly matched in two groups: 10 kids in experiment group and 10 kids in control group. Then the selected motor program was executed for 24 sessions, 45 minutes each session for 8 weeks. During the execution of the program, the control group performed their usual activities. After the end of the program, both groups were post-tested. After checking the normality of the data and equality of variances, data were analyzed using multivariate analysis of variance and one-way ANOVA in the context of MANOVA. Results showed that traditional games had a positive effect on development of manipulation skills (F6.4=30.75, sig=0.003, ƞ2=0.979). So an opportunity can be provided for children to train and increase the development of their basic manipulation skills and their movement by encouraging them to play proper games and enriching the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dribbling
  • get the ball
  • motor development
  • motor experiences
  • traditional games
1. اکبری، حکیمه (1385). "تأثیر بازی‌های بومی محلی بر رشد مهارت‌های بنیادی کودکان پسر 7 تا 9 سال"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ص 36.
2. احمدوند، محمدعلی (1372). "روان‌شناسی بازی "، چ اول . تهران، نشر پیام نور، ص 90.
3. حمیدیان جهرمی، نادر؛ رضائیان، فیروز؛ حقیقت، شهربانو (1391). " تأثیر بازی‌های بومی محلی بر رشد ادراک بصری- حرکتی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آمادگی و سال اول ابتدایی شهر شیراز"، نشریۀ تعلیم و تربیت استثنائی، ش 111، ص 37 – 29.
4. زارع‌زاده، مهشید ( 1388). "هنجارسازی و تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت برای کودکان 3 سالة شهر تهران"، پایان‌نامة دکتری، دانشگاه تهران.
5. فرخی، احمد؛ احمدزاده، زهرا؛ عبدی مقدم، سعید (1393). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بومی محلی بر هماهنگی چشم و دست کودکان 7 تا 10 ساله، نشریۀ رفتار حرکتی، 6(15)، ص 72-61.‎
 
6. غیجی، حمیدرضا؛ کردی، حسن؛ فرخی، احمد؛ بهرام، عباس (1392). "اثر بازی‌های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر"، یافته، ش 5، ص 122.
7. کوثری، سعید؛ کیهانی، فاطمه؛ حمایت‌طلب، رسول؛ عرب عامری، الهه (1392). "تأثیر برنامۀ فعالیت جسمانی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به بیش‌فعالی/کمبود توجه و اوتیسم"، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، ش 4، ص 60 – 45.
8.گالاهو، دیوید ال. ازمون، جان سی (2006). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر"، ترجمۀ حمایت‌طلب، رسول . موحدی، احمدرضا . فارسی، علیرضا و فولادیان،جواد، ویراست ششم. تهران، نشر علم و حرکت، ص 15، 86، 87 و 109.
9. ملانوروزی، کیوان؛ خلجی، حسن؛ شیخ، محمود؛ اکبری، محمود (1390). "تأثیر برنامۀ حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله"، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، ش 7، ص 22 - 5.
10. هی وود، کاتلین ام (1382). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر"، ترجمۀ نمازی‌زاده، مهدی و اصلانخانی، محمدعلی . تهران، سمت، ص262.
11. یوسفی، سهیلا (1380). "تأثیر بازی‌های دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال سوم، مقطع دبستان، منطقۀ 5 تهران"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 55.
 
12. Apache. RR, (2005). "activity-based intervention in motor skill development", percept Mot Skills, jun. 100 (3pt2); PP;1011-20
13. Caillois, R. (2001). Man, play, and games. Urbana and Chicago, University of Illinois Press     (originally published in 1958; translated from the French by Meyer Barash).                               
14. Cooley. D, Oacman. R, McNaughton. L, Rysca. T. ( 1997). "Fundamental movement patterns in Tasmanian primary school children ". percept Mot Skills, Feb ;84(1);PP:307-316
15. Fisher A, Reilly JJ, Kelly LA, Montogomery C, Williamson A, Paton JY,Grant S (2005). Fundamental movement skills and habitual physical activity in young children. J Med Sci
Sports Exercise ;37(4):684-688.
16. Goodway JD, Branta CF (2003) . Influence of a motor skill intervention on fundamental motor skill development of disadvantaged preschool children. Res Quart Exer Sport ;74(1):36-46.
 
17. Goodway JD, & Crow, H & Word, P. (2003). "Adapted physical activity quarterly". 20, PP:289 314
 
18. Gallahue DL, Ozmun JC (2011). Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents, adults.7th edition. New York: McGraw-Hill .P: 300-373.
 
19.Gallahue. DL,(2003). Development physical education for all children. Fourth edition, champagin, IL: Human Kinetics, PP: 257-275.
20. Haywood KM, Getchel N (2009). Life Span Motor Development. 5th edition. Champaign Illinois: Human Kinetics .P: 11-140.
 
21. Mc Conkey, R. (1985). Changing beliefs about play and handicapped children. Early child  development and care, 19-,79-94.
22. McKenzie TL, Alcaraz JE, Sallis JF, Faucette FN (1998). Effects of a physical education program on children's manipulative skills. Journal of Teaching in Physical Education.;17(3):327-341.
 
23. Okley. A . D.,Booth. MK, Patterson. JW. (2001). "Relationship of physical activity to fundamental movement skilled among adolescents". Journal of medical Science Sports Exercise, Nov; 33(11); pp: 1899-1904.
 
24. Payne VG, Isaacs LD (2011). Human motor development: a lifespan approach. 8th edition. New York: McGraw-Hill Humanities;.P: 352-380.
 
25. Simons J, Daly D, Theodorou F, Caron C, Simons J, Andoniadou E (2009). Validity and reliability of the TGM-2 in 7-10 year-old Flemish children with intellectual disaility. Adapted Physical Activity Quarterly ;25(1):71-82.
 
26. Wang JH (2004). A study on gross motor skills of preschool children. J Res Child Edu.; 19(1):32-43.
 
27. Wong AKY, Cheung SY (2006). Gross motor skills performance of Hong Kong Chinese children. Journal of Physical Education & Recreation (Hong Kong) ;12(2):23-29.
 
28. Ulrich DA (2000). Test of gross motor development. Austin, TX: Pro-ed.