نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

 
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازخورد هنجاری مثبت بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری دانش‌آموزان دختر پنجم ابتدایی بودند. از جامعۀ هدف، 60 دانش‌آموز به‌طور تصادفی انتخاب شدند و در چهار گروه هنجاری تکلیف‌گرا، بدون هنجاری تکلیف‌گرا، هنجاری خودگرا و بدون هنجاری خودگرا قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون 10 پرتاب بدون دریافت بازخورد را تجربه کردند. مرحلۀ اکتساب سه روز به طول انجامید و طی آن آزمودنی‌ها روزانه 20 پرتاب و در مجموع 60 پرتاب انجام دادند. در این مرحله تمام گروه‌ها بازخورد دریافت می‌کردند، ولی تنها گروه هنجاری مثبت‌گرا بود که 20 درصد بیشتر بازخورد دریافت می‌کرد. پس از 48 ساعت، آزمودنی‌ها به آزمون یادداری پاسخ دادند. نتایج تفاوت معناداری بین عملکرد بازخورد گروه‌ها در مرحلۀ اکتساب نشان نداد، ولی این تفاوت در مرحلۀ یادداری معنادار گزارش شد. نتایج پیگیری آزمون توکی نشان داد که بین میانگین امتیازهای آزمودنی‌ها در گروه‌های بازخورد هنجاری و بدون بازخورد هنجاری خودگرا تفاوت معنادار است. تفاوت معناداری بین گروه‌های تکلیف‌گرا و خود‌گرا در شایستگی ادراک‌شده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Normative Feedback on Acquisition and Retention of Throwing Skill in Task and Self Oriented Female Students

نویسندگان [English]

  • somayeh gharakhanlo 1
  • Parivash Nourbakhsh 2
  • Hossein Sepasi 2

1 Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Karaj Branch, Islamic Azad University. Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of positive normative feedback on acquisition and retention of throwing skill. The method was quasi-experimental and the population consisted of the 5th grade elementary female students. 60 students were randomly selected from the population and were randomly assigned to four different groups: normative task-orientation, non-normative task-orientation, normative self-orientation and non-normative self-orientation. In a pretest, all subjects attempted 10 throws receiving no feedback. Acquisition phase took 3 days in which each subject attempted a total of 60 throws (20 throws per day). All groups received feedback at this stage; however, only the positive normative group received 20% more feedback. After 48 hours, subjects responded to a retention test. The results showed no significant difference in feedback performance of groups in the acquisition phase. However, this difference was reported significant in retention phase. Tukey post hoc test revealed a significant difference in the mean scores of subjects between normative and non-normative self-orientation groups. No significant differences were observed between task-orientation and self-orientation subjects in their perceived merit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feedback
  • normative
  • perceived merit
  • self-orientation
  • task-orientation
1.اشمیت، ریچارد. ای (2005). "یادگیری حرکتی و اجرا: از اصول تا تمرین"، ترجمۀ مهدی نمازی‌زاده و محمدکاظم واعظ موسوی (1383). تهران، سمت.،ص 225.
2. باقری، سارا (1385). "رابطۀ بین هدف‌گرایی و توانایی ادراک‌شده بر انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و ورزش دختران مدارس راهنمایی شهر قدس"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، ص 42.
3. پناهی، زهرا (1391). "مقایسۀ اثر بازخورد به کوشش‌های موفق، هنجاری و خودکنترل بر انگیزش، اجرا و یادگیری مهارت سرویس بدمینتون در دختران 12-10 ساله"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا تهران، ص 34.
4. حسینی، سید داوود؛ سپاسی، حسین؛ نوربخش، پریوش (1388). "تأثیر بازخورد خودکنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان ده‌ساله"، فصلنامۀ علوم ورزشی، ش 2، ص 29ـ11.
5. سلطانی بلداجی، حسین؛ بهاری، محی‌الدین؛ باقرلی، ژاله (1392). "اثر بازخورد هنجاری بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتاب دارت"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ص 49.
 
6. Allen, J. B., & Howe, B. L. (1998). “Player ability, coach feedback, and female adolescent athletes’ perceived competence and satisfaction”. Journal of Sport and Exercise Psychology, 20, pp: 280-299.
7. Amorose, A. J., & Horn, T. S. (2000). “Intrinsic motivation: relationships with collegiate athletes’ gender, scholarship status, and perceptions of their coaches’ behavior”. Journal of Sport and Exercise Psychology, 22, pp: 63-84.
8. Bandura, A., & Jourden, F. J. (1991). “Self-regulatory mechanisms governing the impact of social comparison on complex decision making”. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 941–951.
9. Butler, R. (1998). “Age tends in the use social and temporal comparison for self-evaluation: examination of a novel developmental hypothesis”. Child Development, 69, pp: 1054-1073.
10. Chiviacowsky, S., & Wulf, G. (2002).”Self-controlled feedback: does it enhance learning because performers get feedback when they need it?” Research Quarterly for Exercise and Sport, 73(4), 408- 415.
11. Duda,J. L. Nichools, J. (1992). “Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport”.
.Journal of Educational Psychology, 84, pp: 290-299.
12. Grouios, G; Tsorbatzoudis, H; Q; Barkoukis, V. (2008). “Manipulation of motivational climate in physical education: Effects of a seven-month intervention”. European Physical Education Review, 14(3), 367-387.
13. Hutchinson, J. C., Sherman, T., Martinovic, N., & Tenenbaum, G. (2008). “The effect of manipulated self-efficacy on perceived and sustained effort”. Journal of Applied Sport Psychology, 20, pp: 457–472.
14. Johnson, D. S., Turban, D. B., Pieper, K. F., & Ng, Y. M. (1996). “Exploring the role of normative- a performance-based feedback in motivational processes”. Journal of Applied Social Psychology, 26, pp: 973–992.
 15. Kavussanu, M., & Roberts, G. C. (1996). “Motivation in physical activity contexts: The relationship of  perceived motivational climate to intrinsic motivation and self-efficacy”. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18, pp: 264–280.
16. Koka, A., & Hein, V. (2003). “Perceptions of teachers’ feedback and learning environment as predictors of intrinsic motivation in physical education”. Psychology of Sport and Exercise, 4, pp: 333-34.
17. Lewthwaite , R; Wulf ,G. (2010). “Social –comparative feedback motor skill learning”. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63(4), pp: 738-749.                                                                          
18. Luciana, T. G; Chiviacowsky; S; Wulf; Lewthaite, R. (2012). “Positive social-comparative feedback enhances motor learning in children”. Psychology of Sport and Exercise 13(6), pp: 849-853.
 19. Magill, R.A. (2001). Augmented feedback in motor skill acquisition. In R.N. Singer, H.A. Hausenblas, & C.M. Janelle (Eds.), Handbook of Sport psychology (2/e) (pp. 86-114). Wiley.
20. Nicholls, J. G. (1984). “Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance”. Psychological Review, 91(3), pp: 328-346.
21. Ryan, R. M. (1982). “Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory”. Journal of Psychology, 43, pp: 450-461.
22. Schmidt, R. A. (1991)." Frequent augmented feedback can degrade learning: Evidence and interpretations. Tutorials in Motor Neuroscience". Behavioral and social Sciences Series, 62, pp: 59-75.
23. Schmidt, R. A: & Lee, T. D. (2011). “Motor control and learning” (5th ed.). Champaign. IL: Human Kinetics   Publishers. p.226.
24. Sullivan, K., Kantak, S. S,. Burtner . P. A. (2008). "Motor learning in children: Feedback effects on skill acquisition". Physical Therapy, 88, PP: 720-732.
 25. Swinnen, S. P. (1996). “Information feedback for motor skill learning: A review”. In H. N. Zelaznik (Ed.), Advances in motor learning and control. Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 37-66.
26. Triplett, N. (1898). “The dynamo genic factors in peacemaking and competition”. American
     Journal of Psychology, 9, pp: 507–533.
27. Williams, K. J., Donovan, J. J., & Dodge, T. L. (2000). “Self-regulation of performance: Goal establishment and goal revision processes in athletes”. Human Performance, 13, pp: 159–180.
28. Wulf, G., Chiviacowsky, S., & Lewthwaite, R. (2010). Normative feedback effects on learning a timing task. Research Quarterly for Exercise and Sport, 81, pp: 425-431.
29.  Wulf, G., Chiviacowsky, S., & Lewthwaite, R. (2012). “Altering mindset can enhance motor learning in older adults”. Psychology & Aging, 27, pp: 14-21.
30. Wulf, G., Lewthwaite, R., Hooyman, A. (2013). "Social-comparative feedback and conceptions of ability: Effects on motor learning". Journal of Motor Learning and Development, 36, 190-198.
31. Zahariadis, P. N., Biddle, S. J. H. (2000). Goal orientations and participation motives in physical education and sport: Their relationships in English schoolchildren. The Online Journal of Sport Psychology, 2(1), 1-12.