نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار، دکتری تخصصی رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 استادیار، دکتری تخصصی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

 
چارچوب نقطۀ چالش دیدگاهی نظری برای فهم تأثیرات متغیرهای تمرینی در یادگیری حرکتی است. با توجه به این چارچوب، متغیرهای تداخل ضمنی و بازخورد آگاهی از نتیجه رابطۀ تنگاتنگی با سطح مهارت و دشواری تکلیف مورد یادگیری دارند. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. به این منظور کنترل قامت 22 فرد 20 تا 65 سالۀ مبتلا به ام‌اس از میان بیماران انجمن ام‌اس شهر اهواز که به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی انتخاب ‌شده بودند، با استفاده از دستگاه فورس پلیت اندازه­گیری شد. آزمودنی­های گروه تجربی به مدت 12 جلسه، هر هفته سه جلسۀ 45 دقیقه‌ای به انجام تمرینات پرداختند و گروه کنترل تحت مداخله قرار نگرفتند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس مرکب و تحلیل واریانس با اندازه­گیری تکراری تحلیل شد (05/0≥P). نتایج نشان داد کنترل قامت گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در نتیجۀ پروتکل تمرینی چهارهفته‌ای بهبود معنا‌داری یافت. همچنین کنترل قامت گروه تجربی در پس‌آزمون نسبت به‌ پیش‌آزمون پیشرفت معنا‌داری داشت؛ بنابراین تحقیق حاضر از چارچوب نقطۀ چالش حمایت کرد و مربیان و کاردرمانان می‌توانند برای انجام مداخلات بالینی مؤثر برای بهبود تعادل و نوسانات قامتی در بیماران ام‌اس پروتکل تمرینی مربوط را به‌کار برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercises Based on Challenge Point Framework on Postural Control in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Masoud Zahiry 1
 • Shahrzad Tahmasebi Borujeni 2
 • Mehdi Aghapour 2
 • Nastaran Majdi Nasab 3

1 Ph.D. Student of Motor Behavior, Physical Education and Sport Science FacultyUniversity of Tehran. Tehran, Iran

2 Associate Professor in Motor behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Master of University of Ahvaz Jundishapur, Iran

چکیده [English]

 
Challenge point framework is a theoretical framework to understand the effects of exercise variables in motor learning. According to this framework, contextual interference and knowledge of results (KR) feedback have a close relationship with the skill level and task difficulty. So, the aim of this study was to investigate the effect of exercises based on challenge point framework on postural control in patients with multiple sclerosis. The postural control of 22 MS patients (age range 20 - 65 years) from patients of Ahvaz MS Association who were randomly selected and assigned to experimental and control groups was measured by the force platform. Subjects in the experimental group performed exercise for 12 sessions, 3 sessions per week and 45 minutes each session. The control group did not receive any interventions. The data were analyzed by mixed analysis of variance and analysis of variance with repeated measures (P≥0.05). The findings showed that the postural control of experimental group significantly improved compared with the control group as a result of four weeks of exercise protocol. Also, postural control of the experimental group significantly developed in the posttest compared with the pretest. So this study supported challenge point framework and instructors and practitioners can use this protocol for effective clinical interventions to improve balance and postural sways in MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Challenge point
 • Multiple Sclerosis
 • Postural control
 • stepping practice
 • task difficulty
 1. زارﻋﻲ، پرویز؛ عنبریان، مهرداد؛ صادقی مهر، محسن؛ فرهپور، نادر (1388).«شناسایی استراتژی کنترل تعادل، در اجرای بالانس روی پارلل»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 23، ص 40-25.
 2. پورآذر، مهدی؛ حمایت‌طلب، رسول؛ عرب عامری، الهه. (1393). «مقایسۀ تواتر بازخورد خودکنترلی و آزمونگر کنترلی بر یادگیری یک مهارت پرتابی در کودکان مبتلابه فلج مغزی»، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، دورۀ6، ش 3، ص292-271.
 3. شمس، امیر؛ اصلانخانی، محمدعلی؛ عبدلی، بهروز؛ عشایری، حسن؛ نمازی‌زاده، مهدی (1393).«تأثیر دستکاری سیستم‌های بینایی، حسی عمقی و دهلیزی بر کنترل پاسچر پسران 16 4 سال»، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دورۀ 16، ش 3، ص 23- 22.
 4. شمس، آتنا؛ طاهری؛ حمیدرضا؛ نیکخواه، کریم (1393). «تأثیر هشت هفته برنامۀ تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل‌های توجهی بر سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس»، مجلۀ علوم پزشکی مشهد، دورۀ 57، ش 9، ص 975-969.
 5. شهابی کاسب، محمدرضا؛ نمازی‌زاده، مهدی؛ واعظ موسوی، محمدکاظم (1391). «تأثیر شرایط تمرینی مختلف (تعامل سازماندهی و توزیع‌پذیری تمرین)، ویژگی‌های فردی و سطح دشواری تکلیف بر تعیین مقدار تمرین (تکرار، گذشت زمان) برای اکتساب مهارت حرکتی ظریف»، دوفصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم دهم پیاپی، ش3، ص 54-36.
 6. عبدالشاهی، مریم؛ فرخی، احمد؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان (١٣٨۵). «اثر تداخل ضمنی در یادگیری مهارت‌های یکسان و متفاوت بدمینتون»، فصلنامۀ المپیک، ش 1، ص 18-7.
 7. صباغی، ایوب؛ بهپور، ناصر؛ حیرانی، علی (1393). «اثر تداخل زمینه‌ای و نوع ارائة بازخورد (خودکنترلی و جفت‌شده) بر مراحل مختلف یادگیری مؤلفة پارامتر در کودکان»، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی، دورۀ 6، ش1، ص 56-37.
 8. محمدی، حمید (1391). تأثیر تمرینات در آب روی برخی اختلالات حرکتی بیماران مرد ام‌اس مبتلا به آتاکسیک، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 37-15.
 9. نصری، لاله؛ بهرام، عباس؛ حمایت‌طلب، رسول (1393). «تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامۀ حرکتی تعمیم‌یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی»، پژوهشنامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 20، ش 10، ص 22-15.‎
 10. واثق‌نیا، اشرف؛ ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل؛ صراف‌زاده، جواد (1387). مقایسۀ تأثیر ارتفاع پاشنه بر روی شاخص‌های حفظ تعادل»، مجلۀ علوم پزشکی رازی، ج 15، ص 198-187.
 11. یزدانی، مهدی؛ حمایت‌طلب، رسول؛ شیخ، محمود؛ اعتمادی‌فر، مسعود (1392). «تأثیر یک دورۀ تمرین در آب بر تعادل بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس»، پژوهش در علوم توانبخشی، ص 152-143.
  1. Akizuki, K., & Ohashi, Y. (2013). "Changes in Practice Schedule and Functional Task Difficulty: a Study Using the Probe Reaction Time Technique". Journal of physical therapy science, 25(7),pp: 827.
  2. . Burton, A. W. and Davis, W.E. (1992). "Assessing balance in adapted physical education: fundamental concepts and applications". Adapted physical activity quarterly (APAQ). 9(1). PP:14-46.
  3. Blank, T., Nijholt, I., & Spiess, J. (2004)." Molecular determinants mediating effects of acute stress on hippocampus-dependent synaptic plasticity and learning". Molecular neurobiology, 29(2), pp:131-138.
  4. Cameron, M. H., & Lord, S. (2010). "Postural control in multiple sclerosis: implications for fall prevention" Current neurology and neuroscience reports, 10(5), pp:407-412.
  5. . DeBolt, L. S., & McCubbin, J. A. (2004). "The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis". Archives of physical medicine and rehabilitation, 85(2),pp: 290-297.
  6. Del Rey, P., & Shewokis, P. (1993). "Appropriate summary KR for learning timing tasks under conditions of high and low contextual interference". Acta Psychologica, 83,pp: 1–12.
  7. De Souza, L. H. (1984)." A different approach to physiotherapy for multiple sclerosis patients". Physiotherapy, 70(11), 429-432.,
  8. Domingo, A., & Ferris, D. P. (2009). "Effects of physical guidance on short-term learning of walking on a narrow beam". Gait & posture, 30(4),pp: 464-468.
  9. Frzovic, D., M.E. Morris, & L. Vowels. (2000). "Clinical tests of standing balance: performance of persons with multiple sclerosis". Arch Phys Med Rehabil, 81(2),pp: 215-221..
  10. Longo, D., Fauci, A., Kasper, D., & Hauser, S. (2011). "Harrison's Principles of Internal Medicine 18th edition". McGraw-Hill Professional.
  11. Guadagnoli, M.A., P. Morin, and A. Dubrowski, "The application of the challenge point framework in medical education". Medical Education, 2012 46: pp. 447-453.
  12. Guadagnoli, M., Morin, M. P., & Dubrowski, A. (2012). "The application of the challenge point framework in medical education". Medical education, 46(5), pp:447-453.
  13. Gutierrez, G., Chow, J., Tillman, M., McCocy, s., castellano, v., & white, l. (2005)." resistance training improve gait kinematice in persons with multiple sclerosis".larch Phys Med Rehabil, 86, pp:1824-1829.
  14. Guadagnoli, M., & Aylsworth, B. (2013). "Efficiency in Transfer from the Anchored to Standard Golf Putter". International Journal of Sports Science and Coaching, 8(4),pp: 755-768.
  15. Guadagnoli, M. A., & Bertram, C. P. (2015)." Optimizing Practice for Performance Under Pressure". IJGS, 3(2).pp:32-45
  16. Guadagnoli, M., & Lindquist, K. (2007). "Challenge point framework and efficient learning of golf." International Journal of Sports Science and Coaching, 2(Supplement 1),pp: 185-197.
  17. Han, D. W., & Shea, C. H. (2008)." Auditory model: Effects on learning under blocked and random practice schedules". Research quarterly for exercise and sport, 79(4),pp: 476-486.
  18. Han, L., & Rong, J. (2013, August)." Research of the Contextual Interference and Augmented Feedback on Golf Putting Skills". In 2013 International Workshop on Computer Science in Sports. Atlantis Press.
  19. Heinrichs, S. C. (2003)." Modulation of social learning in rats by brain corticotropin-releasing factor". Brain research, 994(1),pp: 107-114.
  20. . Jones, LL. French,KE.(2007)." Effects of contextual interference on a acquisition and retention of three Volleyball skills" Perceptual motor skills. 105,pp: 883-.892
  21. Hitchcock, E. R., & Mcallister Byun, T. (2015)." Enhancing generalisation in biofeedback intervention using the challenge point framework: A case study". Clinical linguistics & phonetics, 29(1),pp: 59-75.
  22. Krause, D., Brüne, A., Fritz, S., Kramer, P., Meisterjahn, P., Schneider, M., & Sperber, A. (2014)"LEARNING OF A GOLF PUTTING TASK WITH VARYING CONTEXTUAL INTERFERENCE LEVELS INDUCED BY FEEDBACK SCHEDULE IN NOVICES AND EXPERTS" 1. Perceptual & Motor Skills, 118(2), pp:384-399.
  23. Onla-or, S. P., & Winstein, C. J. (2008)"Determining the optimal challenge point for motor skill learning in adults with moderately severe Parkinson's disease" Neurorehabilitation and neural repair. The American Society of Neurorehabilitation.pp385-395
  24. . Lucchinetti, C., Bruck, W., Parisi, J., Scheithauer, B., Rodriguez, M., & Lassman, H. (2000)" Heterogeneity of multiple sclerosis lesions: implications for the pathogenesis of demyelination" Annals of neurology, 47(6),pp: 707-717.
  25. Pollock, C. L., Boyd, L. A., Hunt, M. A., & Garland, S. J. (2014)." Use of the challenge point framework to guide motor learning of stepping reactions for improved balance control in people with stroke: a case series". Physical therapy, 94(4),pp: 562-570.
  26. Prasad, K. N., Mishra, A. M., Gupta, D., Husain, N., Husain, M., & Gupta, R. K. (2006)" Analysis of microbial etiology and mortality in patients with brain abscess" Journal of Infection, 53(4), pp:221-227.
  27. Porosińska, A., Pierzchała, K., Mentel, M., & Karpe, J. (2010)" Evaluation of postural balance control in patients with multiple sclerosis–effect of different sensory conditions and arithmetic task execution. A pilot study" Neurologia i neurochirurgia polska, 44(1), pp:35-42.
  28. Soyuer, F., Mirza, M., & Erkorkmaz, Ü. (2006)" Balance performance in three forms of multiple sclerosis" Neurological research, 28(5), 555-562.
  29. Salavati, M., Negahban, H., Mazaheri, M., Soleimanifar, M., Hadadi, M., Sefiddashti, L.,... & Feizi, A. (2012)"The Persian version of the Berg Balance Scale: inter and intra-rater reliability and construct validity in elderly adults" Disability and rehabilitation, 34(20),pp: 1695-1698.
  30. . Sanli, E. A., & Lee, T. D. (2015)" Nominal and functional task difficulty in skill acquisition: Effects on performance in two tests of transfer" Human movement science, 41, pp:218-229.
  31. . Silkwood-Sherer, D., & Warmbier, H. (2007)." Effects of hippotherapy on postural stability, in persons with multiple sclerosis: a pilot study". Journal of Neurologic Physical Therapy, 31(2), 77-84.
  32. Wu, W. F., Young, D. E., Schandler, S. L., Meir, G., Judy, R. L., Perez, J., & Cohen, M. J. (2011)"Contextual interference and augmented feedback: is there an additive effect for motor learning?" Human movement science, 30(6), pp:1092-1101