تأثیر بازی سایه بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

 
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ده هفته بازی سایه بر مهارت­های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی بود. تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل است و شرکت‌کنندگان در تحقیق 28 دختر و پسر شش ساله بودند که به‌صورت در دسترس از بین کودکان مراجعه‌کننده به یکی از مراکز پیش‌دبستانی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی (5 دختر و 9 پسر) و کنترل (5 دختر و 9 پسر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت ده هفته (3 جلسۀ 45 دقیقه‌ای) برنامۀ بازی سایه را اجرا کردند و گروه کنترل تنها به فعالیت­های معمول دورۀ پیش‌دبستانی پرداختند. پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از «مجموعه آزمون­های ارزیابی حرکت کودکان» به‌عمل آمد. این آزمون دارای سه خرده‌آزمون مهارت­های چالاکی دستی، مهارت­های توپی و مهارت­های تعادلی است. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل کوواریانس (05/0α=) انجام گرفت. نتایج نشان داد ده هفته بازی سایه بر خرده‌آزمون مهارت­های چالاکی دستی، مهارت­های تعادلی و همچنین نمرۀ کل مهارت­های بنیادی اثر معنا­داری داشت، اما اثر بازی سایه بر مهارت­های توپی معنا­دار نبود. یافته­های این پژوهش مبین آن است که بازی سایه ممکن است موجب بهبود مهارت­های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Shadow Play on Preschool Children's Fundamental Movement Skills

نویسندگان [English]

  • Malihe Rezae 1
  • maryam nezakatalhosseini 2
  • Rokhsareh Badami 3
1 M.Sc. of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University of Isfahan, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University of Isfahan, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of 10 weeks of shadow play on preschool children's fundamental movement skills. In this quasi-experimental study with pretest/posttest design and a control group, 28 girls and boys (6 years old) were selected by convenience sampling method from children in a preschool and were randomly divided into the experimental group (5 girls & 9 boys) and the control group (5 girls & 9 boys). For 10 weeks (three 45-minute sessions), the experimental group performed the shadow play and the control group had their routine activities of preschool. The pretest and the posttest were administered by "the Movement Assessment Battery for Children-Test (M-ABC)". This test consisted of three subtests of manual dexterity, ball skills and balance skills. Analysis of data was performed by covariance analysis (α=0.05). The results showed that 10 weeks of shadow play had a significant effect on subtests of manual dexterity, balance skills and the total score of fundamental skills but had no significant effects on ball skills. Findings of this study showed that shadow play may improve preschool children's fundamental movement skills.                                                                     

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance skills
  • ball skills
  • fundamental movement skills
  • Manual Dexterity
  • shadow play
 
1. بادامی، رخساره؛ نزاکت الحسینی، مریم؛ رجبی، فهیمه؛ رجبی، منصوره (1393). «تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت­های بنیادی کودکان شش سالة شهر اصفهان»، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، 6 (3)، ص 414- 397.
2. شجاعی، معصومه (1387). رشد حرکتی، چ چهارم، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، ص 166.
3. فارسی، علیرضا؛ عبدلی، بهروز؛ فعال، نرگس؛ کاویانی، مریم (1390). «مقایسۀ رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان پیش‌دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی»، رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، 8، ص 43- 29.
4. گالاهو، دیوید ال؛ آزمون، جان سی. (1390). درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی، ترجمۀ رسول حمایت‌طلب، احمدرضا موحدی، علی‌رضا فارسی و جواد فولادیان، تهران: علم و حرکت، ص 752.
5. ملانوروزی، کیوان؛ خلجی، حسن؛ شیخ، محمود؛ اکبری، حکیمه (1390). «تأثیر برنامۀ حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله»، مجلۀ رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، 7، ص 21- 5.
6. مهجور، سیامک رضا (1392). روان‌شناسی بازی، چ اول، تهران: نشر ویرایش، ص 187.
 
7. Abdelmonem, A. & Eldawy, N. (2013). The effects of shadow play on motor abilities and self-esteem for children. Science Movement and Health, 13(2), 685-690.                                                                                                              
 
8. Barnet, LM., Hinkley, T., Okely, AD., & Salmon, J. (2013b). Child, family and environmental correlates of children's motor skill proficiency. Journal of Science and Medicine in Sport, 16, 332-336.                                                    
 
9. Bell, J. (2001). Puppets, masks and performing objects. Cambridge, MA: The MIT Press.144.                                                                                                     
 
10. Callcott, D., Miller, J., & Wilson-Gahan, S. (2012). Health and physical education: preparing educators for the future. Melbourne: Cambridge University Press, 170.                                                                                         
 
11. Cameron, F. (1991). Drama for children with special needs. (Motor skill development). Prospect Bank Primary School. Edinburgh, 27-29.                   
 
12. Chow, S., Hsu, Y. W., Henderson, S., Barnett, A., & Lo, S. K. (2006). The Movement ABC: A cross-cultural comparison of preschool children from Hong Kong, Taiwan, and the USA. Adapted Physical Activity Quarterly, 23, 31–48.                                                                                                                 
 
13. Croce, RV., Horvat, M., & McCarthy, E. (2001). Reliability and concurrent validity of the Movement Assessment Battery for Children. Perceptual and Motor Skills, 93, 275-280.                                                                                  
 
14. Dorfman, PW. (1977). Timing and anticipation: A developmental perspective. Journal of Motor Behavior, 9, 67-79.                                                                  
 
15. Gallahue, DL., & Cleland-Donnelly, FC. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.            
 
16. Griffiths, D.  (1998). Acting through mask. Overseas Publishers Association Amsterdam, 37-39.                                                                                              
 
17. Hardy, LL., King, L., Farrell, L., Macniven, R., & Howlett, S. (2010a). Fundamental movement skills among Australian preschool children. Journal of Science & Medicine in Sport, 13(5), 503–508.                                              
 
18. McNaughton, MJ. (1977). Drama and Children's Writing: A study of the influence of drama on the imaginative writing of primary school children. Research in drama education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 2(1), 78-90.                                                                                  
 
19. Olmez, HN. (2009). The analysis of theatre plays for children staged by the state theatre and private theatre in 2008-2009 theatre seasons in Bursa (Unpublished master's thesis). The Department of Early Childhood  Education,University of Middle East technical.                                                 
                                                
20. Omorea, OS. (2011). Repositioning early childhood education in Nigeria: The children's theatre approach. Academic Research International, 1(2), 206-214.
 
21. Panagiotaki, A., Trouli, K., Linardakis, M., & Grammatikopoulos, V. (2014). Influence of dramatic play in the development of playfulness in early childhood. Agnes, N; Hughes, T; Hughes, M, International Conference on Education, Savaria University Press, Szombathely, Hugary, 18-20 september, 35.                                                                                                                       
 
22. Rawal, S.  (2011). Learning disabilites in a nutshell. New Delhi: B. Jain Publishers.                                                                                                           
 
23. Roy, D.,  & Dock, C. (2014). Dyspraxia, drama and masks: Applying the schoolcurriculum as therapy. Journal of Applied Arts & Health, 5(3), 369-375.                                                                                                                      
 
24. Roy, D.  (2009). Nelson Drama for secondary students. Cengage learning Astralia.
 
25. Roy, D., Baker, B., & Hamilton, A. (2012). Teaching the arts early childhood and primary education.Melbourne: Cambridge University Press.                     
 
26. Roy, D. (2014). Masks: An applied history. Journal of Education in the Dramatic Arts, 20 (1), 3-7.                                                                                 
                                                                               
27. Ruizi, L. M., Graupera, J., Gutiérrez, M., & Miyahara, M. (2003). The assessment of motor coordination in children with the Movement ABC test: A comparative study among Japan, USA and Spain. International Journal of Applied Sport Science, 15 (1), 22-35.                                                                
 
28. Ramon, A. (1972). Explorations into shadow theater: An Instruction Manual from ShadowLight Productions. Available from: info@ shadowlight.com, www.shadowlight.com. 22 chattanooga st. San Francisco, CA 94114415/648- 4461.
                                                                                                                    
29. Smits-Engelsman, B; Friers, M. J; Henderson, S. E. (2008). Interrater reliability of the Movement Assessment Battery for Children. American Physical Therapy Association. 88 (2), 286-294.                                                                
                                                                                                               
30. Wagner, BJ. (2002). Understanding drama- based education. Ablex Publishing, 4-18.                                                                                                                     
 
31. Wilsher, T. (2007). The mask handbook: A practical guide. Routledge Taylor and Francis Group.