تأثیر تمرین فیزیکی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. برای دستیابی به هدف، به صورت هدفمند 75 نفر با امتیاز تصویرسازی ذهنی 55- 45 و بدون سابقه پرتاب آزاد بسکتبال انتخاب و به صورت تصادفی در پنج گروه 15 نفری قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه ی توانایی تصویرسازی ذهنی، آزمون پرتاب آزاد بسکتبال . بعد از آموزش اولیه مهارت پرتاب آزاد بسکتبال از تمامی گروه ها پیش آزمون گرفته شد. پروتکل تمرینی، 8 جلسه به مدت 8 روز صورت گرفت. سپس پس آزمون به عمل آمد. آزمون انتقال بلافاصله بعد از آخرین جلسه تمرینی و آزمون یادداری 48 ساعت و یک هفته پس از آخرین جلسه ی تمرینی گرفته شد. داده ها به روش آماری تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون اثرهای ساده و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج آزمون ها تفاوت معنی داری را بین تمامی گروه ها در آزمون یادداری و انتقال نشان می دهد. با توجه به یافته های این پژوهش نقش تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تأکید بر استفاده از آن در کنار تمرین بدنی متغیر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Exercise and PETTLEP Mental Imagery (Constant and Variable) on Learning Basketball Free Throw Task

نویسندگان [English]

  • mohammad naderi 1
  • alireza bahrami 2
  • Darius Khajavi 3
1 MSc, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
2 Alireza Bahrami ,Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences Arak University, Arak, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

.The targeted 75 patients with a score of 45- 55 imagery and had no history of basketball free throw were selected and were divided in 5 groups, each of 15; control, mental imagery PETTLEP Constant, group mental imagery PETTLEP Constant combined with physical exercise Constant, group imagery PETTLEP of the variable, group mental imagery PETTLEP variable combined with physical exercise variables. To collect data was used in the Movement Imagery Questionnaire – Revised (MIQ-R).At first of all groups were taken pre-test of basketball free throw. Exercise protocol, eight sessions were conducted for eight days. At the end, taken post-test. After Data normality and equality of variances, The result have been surveyed by analysis of variance, Tukey test and also the 16 version of SPSS in P value of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise
  • Constant
  • exercise variables
  • mental imagery
  • PETTLEP Model