اثربخشی انیمیشن‌های ورزشی در رفتار ورزشی کودکان (مطالعۀ موردی: انیمیشن فوتبالیست‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

 
هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی انیمیشن فوتبالیست­ها در جذب کودکان به ورزش فوتبال بود. انیمیشن به‌عنوان یکی از ابزارهای آموزش چندرسانه­ای می­تواند رویدادهای در حال تغییر در طول زمان مانند حرکت، فرایند و رویه­ها را نشان دهد و این امر به جذب کودکان کمک می‌کند. جامعۀ آماری این تحقیق کلیۀ دانش­آموزان پسر مدارس ابتدایی پایۀ چهارم تا ششم شهر آمل بودند (۱۵۰۰۰N=) که به شکل تصادفی-خوشه­ای 500 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته­ای استفاده شد که روایی صوری آن را استادان تأیید کردند. همچنین روایی سازه و پایایی آن (91/0) نیز مناسب ارزیابی شد. به‌منظور انجام این تحقیق از آمار توصیفی و آزمون­های تحلیل عاملی تأییدی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون باینومینال و آزمون فریدمن استفاده شد. در انجام آزمون­های مذکور از نرم­افزارهای آماری SPSS(22) و AMOS(18) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که انیمیشن فوتبالیست­ها در توجه کودکان به ورزش فوتبال، در علاقۀ کودکان به ورزش فوتبال، در تمایل کودکان به ورزش فوتبال و در نهایت در انجام ورزش فوتبال توسط کودکان مؤثر بود، بنابراین می­توان گفت که انیمیشن فوتبالیست­ها در تغییر رفتار ورزشی کودکان اثربخشی لازم را داشته است و یافته­های این تحقیق منطبق بر مدل آیدا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Sport Animations in Children's Sport Behavior (Case Study: The Animation of FOOTBALISTHA)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Moghadas 1
 • Farzam Farzan 2
1 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of "FOOTBALISTHA" animation to attract children to football. Animation, as a tool for multimedia education, can show longitudinal changes of events such as move, process and procedures and it can affect children’s absorption. The population of the study consisted of all male primary school students (fourth to sixth grade) in Amol city (N=15000). 500 students were selected by cluster random sampling method. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The face validity was confirmed by professors and construct validity and reliability (0.91) were assessed as suitable. Descriptive statistics, confirmatory factor analysis, Kolmogorov-Smirnov, binominal and Friedman tests were used with SPSS22 and Amos18. The findings showed that "FOOTBALISTHA" animation was effective in children’ attention to football, their interest in football and their tendency to football and finally playing football. So "FOOTBALISTHA" animation had sufficient effectiveness in changing children's sport behavior and the findings of this study were consistent with AIDA model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children
 • Confirmatory Factor Analysis
 • football
 • FOOTBALISTHA animation
 • television
 1. انتظاری، نسیم؛ طالع‌پسند، سیاوش؛ رضایی، علی‌محمد (۱۳۹۲). «تأثیر تصاویر ایستا و انیمیشن بر بهبود یادگیری نقش تعدیل‌کنندۀ نشانه­های دیداری و جنسیت»، علوم تربیتی، مطالعات آموزش و یادگیری، دورۀ پنجم،  ش ۱، ص 46 – 23.
 2. حسنی‌فر، عبدالرحمن؛ ابوالحسنی، الهه (۱۳۹۰). «بررسی نقش تلویزیون در حوزۀ نقد و شیوۀ مناظره»، مطالعات میان‌رشته­ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، ش دوم، ص 47 – 21.
 3. حسینی، میرزا حسن؛ باقری، سید محمد؛ حسینی، سیده زهرا (1388). «بررسیاثربخشیتبلیغاتتلویزیونیبر جذبمشتریانبرمبنای مدل  AIDA وارائۀالگوریتمساختیکتیزرتبلیغاتی(مطالعۀموردی: بانکرفاه)»، پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، ش پنجم، ص 146-119.
 4. ربیعی، علی؛ محمدیان، محمود؛ برادران جمیلی، بیتا (1390). « ارزیابی اثربخش تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهم‌ترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران»، مجلۀ تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، ش دوم، ص 40-17.
 5. زیاری، کیکاووس (1392). «فوتبالیست­ها؛ محبوب چند نسل/ کاپیتان سوباسای 11 ساله خیلی زود به‌صورت الگوی بسیاری از نوجوانان درآمد»، روزنامۀ جام جم. پنج‌شنبه 27 تیر .
 6. زندی، کیارش (1386). «انیمیشنچیست؟»، هنر و معماری، رهپویۀ هنر، ش 3، ص 13 -10.
 7. سپاسگرشهری، ملیحه (1386). « اثرات تلویزیون بر کودکان»، پژوهش‌های ارتباطی، ش 51، ص 106-77.

 

 1. سعید، زهره؛ فراهانی، محسن (1391).«بررسی تأثیر رسانه­ها در تربیت و رشد کودکان و نوجوانان»، پژوهشنامۀ تربیت تبلیغی، سال اول، پیش‌شمارۀ دوم، ص 62-39.
 2. شهلا، رضا (1389). «کودک و رسانه»، روان‌شناسی، رشد مشاور مدرسه، ش 22، ص 57-54.
 3. فولادی­راد، فرزاد (1391). «بررسی رابطۀ خشونت تلویزیونی با خشونت واقعی در میان کودکان»، مطالعات رسانه­ای، سال هفتم، ش 18، ص 125-113.
 4. کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ نظری، علیرضا (1393). «مطالعۀ میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن»، پژوهشنامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، ش نوزدهم، ص 124-111.
 5. معتکف، شیدخت (1382). «ارتباط غیرکلامی در انیمیشن»، کتابداری، آرشیو و نسخه‌پژوهی، کتاب ماه هنر، ش 59 و 60، ص 63 – 62.
 6. واعظ‌نیا، پانته‌آ (1382). «نقش اسطوره در انیمیشن»، کتابداری، آرشیو و نسخه‌پژوهی، کتاب ماه هنر، ش 59 و 60، ص 66 -64.
 7. وب‌سایت افق راه (1390). فوتبالیست‌ها. دوشنبه، 8 اسفندماه.
  1. Aryal, B.R. (2005). "AIDA Model Application for TV Commercials in Nepal". The Journal of Nepalese Business Studies. Vol. II No. 1. Pp.65-71
  2. Habib, KH. Soliman, T. (2015). " Cartoons’ Effect in Changing Children Mental Response and Behavior". Journal of Social Sciences, Vol. 3, pp. 248-264
  3. Hameed, A. Et all .(2014). " Impact of TV Advertisement on Children Buying Behavior". International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 4 No. 2. Pp. 246-261
  4. Hassan, M. Daniyal, M. (2013). "Cartoon Network and its Impact on Behavior of School Going Children: A Case Study of Bahawalpur, Pakistan". International Journal of Management, Economics and Social Sciences. Vol.2(1). Pp.6-11
  5. Keating, S.(2011)." A Study on the impact of Electronic Media, particularly Television and Computer Console, upon Traditional Childhood Play and Certain Aspects of Psychosocial Development amongst Children". International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education. Vol:2, 1, pp.294-303
  6. Oyero, O.Oyesomi, K. (2014). " Perceived Influence of Television Cartoons on Nigerian Children’s Social Behavior ". Estudos em Comunicação. Vol. 17. Pp.93-116