نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روا‌ن‌شناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 فوق‌دکتری روان‌شناسی، دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه هاروارد، ماساچوست، کمبریج، ایالات متحدۀ آمریکا

4 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
امروزه مطالعات بسیاری نشان داده که عملکرد مطلوب ورزشی به عوامل روان‌شناختی بسیاری مرتبط است. هدف این پژوهش مقایسۀ انگیزش و کمال‌گرایی کاراته­کاهای موفق و ناموفق سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران بود. مطالعۀ حاضر از نوع علی- مقایسه­ای است و جامعۀ آماری را کاراته­کاهای سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران در سال 1394 در بخش کومیته تشکیل دادند. داده­های اولیه به روش در دسترس از 70 نفر از ورزشکارانِ تمام تیم­های شرکت‌کننده_ به‌ویژه دو تیم بالا و سه تیم پایین جدول_ در سوپر لیگ کاراته جمع‌آوری شد. پس از به‌دست آوردن اطلاعات مربوط به تعداد مبارزات و نتایج آن برای هر ورزشکار، عملکرد بهینۀ کاراته­کاها از طریق فرمول محاسبه و دو گروه کاراته­کای موفق و ناموفق تعیین شد (هر گروه 30 نفر). ابزار استفاده‌شده شامل پرسشنامۀ دموگرافیک، پرسشنامۀ انگیزش ورزشی و پرسشنامۀ کمال‌گرایی ورزشی بود. پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها در دو گروه با استفاده از آزمون K-S و شاپیرو ویلک، نتایج آمار پارامتریک تی دو گروه مستقل نشان داد که تفاوت کمال­گرایی سازگار (مثبت) بین کاراته­کاهای موفق و ناموفق از لحاظ آماری معنادار بود، اما تفاوت کمال­گرایی ناسازگار (منفی) بین دو گروه معنادار نبود. همچنین نتایج آزمون ناپارامتریک یو مان- ویتنی نشان داد که تفاوت هیچ‌کدام از خرده‌مقیاس­های انگیزش در دو گروه کاراته­کای موفق و ناموفق معنادار نبود. در مجموع می­توان گفت که بخشی از یافته­ها بر نقش ویژگی­های روان‌شناختی در عملکرد و موفقیت ورزشی بین دو گروه کاراته­کای نخبه که در بالاترین سطح از کاراتۀ جهان و آسیا قرار دارند، تأکید می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Motivation and Perfectionism in Successful and Unsuccessful Karate Athletes in Iran men’s Karate Super League

نویسندگان [English]

  • Sadegh Ranjbar 1
  • Hassan Gharayagh Zandi 2
  • Sayyed Mohsen Fatemi 3
  • Ali Fadakar 4

1 MSc in Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Post Doctorate in Psychology, Department of Psychology, Harvard University, Massachusetts, Cambridge, USA.

4 MSc in Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Nowadays, numerous studies have shown that optimal athletic performance is related to many psychological factors. This paper aimed at comparing motivation and perfectionism of successful and unsuccessful karate athletes in Iran men’s karate super league. This study was casual-comparative and the population consisted of karate athletes of Iran men’s karate super league in 2015 in Kumite section. Primary data were collected by convenience sampling method from 70 athletes of all participating teams (especially two high ranking teams and three low-ranking teams) in karate super league. After collecting the data of the number of competitions and their results for each athlete, the optimal performance of karate athletes was calculated and two successful and unsuccessful groups were determined (each group 30 subjects). The demographic questionnaire, the sport motivation scale, and the sport perfectionism scale were used in this study. The K-S and Shapiro-Wilk tests were used to investigate the natural distribution of data. The results of independent t test showed a statistically significant difference in adaptive perfectionism (positive) between successful and unsuccessful athletes. However, there was no significant difference in maladaptive perfectionism (negative) between the two groups. Furthermore, the Mann-Whitney U test results showed that the difference in all motivation subscales was not significant between successful and unsuccessful karate athletes. Finally, it can be stated that some findings emphasize the role of psychological characteristics in sport success and performance in the two groups which have in the highest rank of Asian and world karate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptive perfectionism (positive)
  • karate
  • Kumite
  • maladaptive perfectionism
  • Motivation
1. اتکینسون، ریتا، ال؛ اتکینسون، ریچارد سی؛ اسمیت، ادوارد ای؛ داریل ج بم و هوکسما، سوزان نولن (2000). متن کامل زمینۀ روان‌شناسی هیلگارد، (براهنی و همکاران، Trans)، تهران: رشد.
2. اسماعیلی حیدرآباد، میلاد (1393).تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس انگیزۀ ورزشی SMS-6. پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
3. اندام، رضا؛ خارکن، مریم؛ مهدی‌زاده، رحیمه (1392). «ارتباط کمال‌گرایی و پرخاشگری در بین دانش‌آموزان ورزشکار»، مطالعات روان‌شناسی ورزشی، 5، ص 84-67.
4. رمضان‌زاده، حسام؛ عرب نرمی، بتول؛ اقبالی هشجین، بهشته (1392). «بررسی ارتباط بین ابعاد کمال‌گرایی و خودکارامدی در دانشجویان دختر شرکت‌کننده در کلاس‌های ایروبیک و سایر دانشجویان»، مطالعات روان‌شناسی ورزشی، 4، ص 78-69.
5. زمانی، آزیتا؛ زیدآبادی ، رسول؛ متشرعی، ابراهیم (1392). «تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی کمال‌گرایی چندبعدی ورزشی-2»، مطالعات روان‌شناسی ورزشی، 3 ، ص 118-103.
6. شهزاد، ندا (1392). «تعیین نیم‌رخ روانشناختی ورزشکاران نخبه به‌منظور پیش‌بینی موفقیت حرفه­ای»، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
7. علیزاده، اشکان؛ خبیری، محمد؛ بشارت، محمدعلی؛ گائینی، عباسعلی (1395). «پیش­بینی پاسخ­های فیزیولوژیک شمشیربازان نخبه براساس ابعاد کمال­گرایی رقابتی»، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی ورزشی. زیرچاپ.
8. فرخی، احمد؛ متشرعی، ابراهیم؛ زیدآبادی، رسول؛ آقاسی، سمیرا؛ پارسا، غلامرضا (1392). «تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس کمال‌گرایی ورزشی در جامعة ورزشکاران ایران»، رشد و یادگیری حرکتی ورزشی، 11، ص 76-55.
9. فرخی، احمد؛ آقاسی بروجنی، سمیرا؛ متشرعی، ابراهیم؛ فراهانی، ابراهیم (1391). «تعیین ارتباط و مقایسۀ کمال‌گرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران ورزش‌های تیمی و انفرادی»، دوفصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 3(19)، ص 122-111.
10. ملکی، بهنام؛ محمدزاده، حسن؛ سیدعامری، میرحسن؛ زمانی ثانی، سیدحجت (1390). «بررسی رابطۀ عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی»، پژوهش در علوم توانبخشی، 1،7.ص 83-74
11. واعظ موسوی، سید محمدکاظم؛ مسیبی، فتح‌الله (1392). روان‌شناسی ورزشی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 
12.Assor, Avi, Maarten Vansteenkiste, and Avi Kaplan. 2009. “Identified versus Introjected Approach and Introjected Avoidance Motivations in School and in Sports: The Limited Benefits of Self-Worth Strivings.” Journal of Educational Psychology 101 (2): 482–97. doi:10.1037/a0014236.
13.Dunn, John G. H., John K. Gotwals, Janice Causgrove Dunn, and Daniel G. Syrotuik. 2006. “Examining the Relationship between Perfectionism and Trait Anger in Competitive Sport.” International Journal of Sport and Exercise Psychology 4 (1): 7–24. doi:10.1080/1612197X.2006.9671781.
14.Enns, M. W., Cox, B. J., & Clara, I. (2002). Adaptive and maladaptive perfectionism: Developmental origins and association with depression proneness. Personality and Individual Differences33(6), 921-935.
 
15.Filho, Mauricio Bara, Débora Andrade, Renato Miranda, Juan L. Núñez, José Martín-Albó, and Paulo Roberto Ribas. 2011. “Preliminary Validation of a Brazilian Version of the Sport Motivation Scale.” Universitas Psychologica 10 (2): 557–66. doi:10.2466/PMS.102.3.919-930.
16.Flett, Gordon L, Andrea Greene, and Paul L Hewitt. 2004. “Dimensions of Perfectionism and Axiety Sensitivity.” Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 22 (1): 39–57. doi:10.1023/B:JORE.0000011576.18538.8e.
17.Flett, Gordon L., and Paul L. Hewitt. 2002. “Perfectionism and Maladjustment: An Overview of Theoretical, Definitional, and Treatment Issues.” Perfectionism: Theory, Research, and Treatment, 5–31. doi:10.1037/10458-001.
18.Gillet, Nicolas, Robert J. Vallerand, and Benjamin Paty. 2013. “Situational Motivational Profiles and Performance with Elite Performers.” Journal of Applied Social Psychology 43 (6): 1200–1210. doi:10.1111/jasp.12083.
19.Gillet, Nicolas, Robert J. Vallerand, and Elisabeth Rosnet. 2009. “Motivational Clusters and Performance in a Real-Life Setting.” Motivation and Emotion 33 (1): 49–62. doi:10.1007/s11031-008-9115-z.
20.Gould, Daniel, Kristen Dieffenbach, and Aaron Moffett. 2002. “Psychological Characteristics and Their Development in Olympic Champions.” Journal of Applied Sport Psychology 14 (3): 172–204. doi:10.1080/10413200290103482.
21.Halldorsson, Vidar, Asgeir Helgason, and Thorolfur Thorlindsson. 2012. “Attitudes, Commitment and Motivation amongst Icelandic Elite Athletes.” International Journal of Sport Psychology 43 (3): 241–54.
22.Hamidi, S., & Besharat, M. A. (2010). Perfectionism and competitive anxiety in athletes. Procedia-Social and Behavioral Sciences5, 813-817.
23.Hill, Andrew P., Howard K. Hall, Paul R. Appleton, and Stephen a. Kozub. 2008. “Perfectionism and Burnout in Junior Elite Soccer Players: The Mediating Influence of Unconditional Self-Acceptance.” Psychology of Sport and Exercise 9 (5): 630–44. doi:10.1016/j.psychsport.2007.09.004.
24.Hodge, Ken, Justine B. Allen, and Liz Smellie. 2008. “Motivation in Masters Sport: Achievement and Social Goals.” Psychology of Sport and Exercise 9 (2): 157–76. doi:10.1016/j.psychsport.2007.03.002.
25.Lonsdale, Chris, Ken Hodge, and Elaine Rose. 2009. “Athlete Burnout in Elite Sport: A Self-Determination Perspective.” Journal of Sports Sciences 27 (8): 785–95. doi:10.1080/02640410902929366.
26.Madigan, Daniel J, Joachim Stoeber, and Louis Passfield. 2016. “Perfectionism and Attitudes towards Doping in Junior Athletes.” Journal of Sports Sciences 34 (8): 700–706. doi:10.1080/02640414.2015.1068441.
27.Madigan, D. J., Stoeber, J., & Passfield, L. (2016). Motivation mediates the perfectionism–burnout relationship: a three-wave longitudinal study with junior athletes. Journal of sport and exercise psychology38(4), 341-354
28.Madigan, D. J., Stoeber, J., & Passfield, L. (2016). Athletes' perfectionism and reasons for training: Perfectionistic concerns predict training for weight control. Personality and Individual Differences..
29.Mouratidis, Athanasios, and Aikaterini Michou. 2011. “Perfectionism, Self-Determined Motivation, and Coping among Adolescent Athletes.” Psychology of Sport and Exercise 12 (4). Elsevier Ltd: 355–67. doi:10.1016/j.psychsport.2011.03.006.
30.Mouratidis, A., Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2010). How you provide corrective feedback makes a difference: The motivating role of communicating in an autonomy-supporting way. Journal of Sport and Exercise Psychology32(5), 619-637.
31.Pelletier, Luc G., Michelle S. Fortier, Robert J. Vallerand, and Nathalie M. Bri??re. 2001. “Associations among Perceived Autonomy Support, Forms of Self-Regulation, and Persistence: A Prospective Study.” Motivation and Emotion 25 (4): 279–306. doi:10.1023/A:1014805132406.
32.Shaffer, Cory T., Gershon Tenenbaum, and Robert C. Eklund. 2015. “Implicit Theories of Mental Skills Abilities in Collegiate Athletes.” Journal of Applied Sport Psychology 27 (4): 464–76. doi:10.1080/10413200.2015.1044136.
33.Skordilis, E K, a Gavrilidis, S Charitou, and K Asonitou. 2003. “Comparison of Sport Achievement Orientation of Male Professional, Amateur, and Wheelchair Basketball Athletes.” Perceptual & Motor Skills 97 (2): 483–90. doi:10.2466/PMS.97.5.483-490.
34.Stoeber, J. 2011. “The Dual Nature of Perfectionism in Sports: Relationships with Emotion, Motivation, and Performance.” International Review of Sport and Exercise Psychology 4 (2): 128–45. doi:10.1080/1750984X.2011.604789.
35.Stoll, O., Lau, A., & Stoeber, J. (2008). Perfectionism and performance in a new basketball training task: Does striving for perfection enhance or undermine performance?. Psychology of sport and Exercise9(5), 620-629
36.Thelwell, Richard C., Bev a. Such, Neil J. V. Weston, Julian D. Such, and Iain a. Greenlees. 2010. “Developing Mental Toughness: Perceptions of Elite Female Gymnasts.” International Journal of Sport and Exercise Psychology 8 (2): 170–88. doi:10.1080/1612197X.2010.9671941.
37.Unierzyski, P. (2003). Level of achievement motivation of young tennis players and their future progress. Journal of Sports Science and Medicine2(4), 180-183.
38.Yager, R. R., & Filev, D. P. (1999). Induced ordered weighted averaging operators. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)29(2), 141-150.