مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیرتمرینات منتخب اسپارک بر تعادل و هماهنگی کودکان مبتلا به طیف اوتیسم: یک مطالعۀ نیمه‌تجربی

محبوبه غیور؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طللب؛ امیرحسین معماری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 173-180

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.102503.810

چکیده
    هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تمرینات منتخب اسپارک بر تعادل و هماهنگی کودکان مبتلا به طیف اوتیسم است. تحقیق حاضر یک مطالعۀ نیمه‌تجربی است. بدین منظور 12 کودک اوتیسم با میانگین سنی 12-5 سال در این مطالعه شرکت کردند و به مدت سه ماه تحت مداخله براساس تمرینات منتخب اسپارک قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در 3 مرحلۀ پایه، پیش‌آزمون و پس‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
پیش‌بینی پاسخ‌های فیزیولوژیک شمشیربازان نخبه براساس ابعاد کمال‌گرایی رقابتی

اشکان علیزاده؛ محمد خبیری؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی گائینی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 181-197

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.208160.1092

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ ابعاد کمال‌گرایی رقابتی با پاسخ‌های فیزیولوژیک شمشیربازان نخبۀ مرد انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعۀ آن شامل شمشیربازان مرد بود. داده‌های پژوهش از 46 نفر از شمشیربازان حاضر در مسابقات قهرمانی کشور که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شد. برای سنجش ابعاد کمال‌گرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظۀ کاری

محسن افروزه؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سبحان سبحانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 199-218

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.214761.1142

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعدیل تجهیزات در اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان 9 تا10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظۀ کاری بود. 40 دانش‌آموز پسر به‌طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون حافظۀ فراخنای ارقام وکسلر، به چهار گروه تعدیل تجهیزات و تجهیزات استاندارد، با ظرفیت حافظۀ کاری بالا و پایین تقسیم شدند. از قوانین مینی‌بسکتبال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اکتساب و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای در کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی

حسن سپهری بناب؛ فاطمه سادات حسینی؛ مالک احمدی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 219-237

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.219497.1176

چکیده
    کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (DCD) گاه در اجرا و یادگیری مهارت‌های حرکتی با مشکل مواجه می‌شوند. هدف تحقیق حاضر، بررسی روند اکتساب و یادگیری حرکتی رویه‌ای در کودکان (DCD) است. از بین دانش‌آموزان پسر 12-8 سالۀ شهر تبریز، 12 کودک دچار اختلال هماهنگی رشدی و 12 کودک عادی همتا از نظر هوشی و سن تقویمی، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر کیفیت خواب و مهارت‌های روان‌شناختی ورزشکاران با رویکرد روانی-فیزیولوژیک

مرتضی طاهری؛ فهیمه نوریان

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 239-251

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.226623.1216

چکیده
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر کیفیت خواب و مهارت­های روان­شناختی ورزشکاران با رویکرد روانی-فیزیولوژیک بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی و از نوع کاربردی، به‌صورت طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. آزمودنی­های تحقیق 31 نفر از ورزشکارانی بودند که سابقۀ عضویت در یک تیم ورزشی را داشتند و معیارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
انگیزش و کمال‌گرایی در کاراته‌کاهای موفق و ناموفقِ سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی؛ علی فداکار

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 253-271

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.222756.1192

چکیده
    امروزه مطالعات بسیاری نشان داده که عملکرد مطلوب ورزشی به عوامل روان‌شناختی بسیاری مرتبط است. هدف این پژوهش مقایسۀ انگیزش و کمال‌گرایی کاراته­کاهای موفق و ناموفق سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران بود. مطالعۀ حاضر از نوع علی- مقایسه­ای است و جامعۀ آماری را کاراته­کاهای سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران در سال 1394 در بخش کومیته تشکیل دادند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
-تاثیر مداخله ذهن‌آگاهی بر انگیزه و تحلیل رفتگی ورزشکاران

فرشته گلستانه

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 273-285

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.219280.1172

چکیده
    مداخلات ذهن­آگاهی در سال­های اخیر اثرهای معناداری را بر عملکرد ورزشکاران نشان داده است، با این ‌حال در مورد اثرگذاری این مداخلات بر ویژگی­های روان‌شناختی مهمی چون انگیزه و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران تحقیقات محدود است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مداخلۀ ذهن­آگاهی ورزشی (MPSE) بر انگیزه و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران است. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
آثار تغییرپذیری تمـرین و توجه در یادگیری مهارتی ورزشی

حمید صالحی؛ زهرا زمان پور بروجنی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 287-301

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.213654.1136

چکیده
    در این پژوهش آثار برنامه‌ریزی آرایـش‌ تمرین و کانون توجه بر یادگیری مهارتی ورزشی بررسی شد. 40 دانش‌آموز دختر دبیرستانی (میانگین سن=  88/0 ± 02/16 سال) در حالی مهارت پرتاب دارت را با آرایش مسدود یا تصادفی تمرین کردند که توجه آنان با استفاده از تکالیف دوگانه، به مهارت (امتیازهای دارت) یا به علامت نامربوط (اصوات ثانویه) هدایت شد. تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر مداخلة بهنگام بازی‌محور بر رشد روانی- حرکتی کودکان با اختلال طیف اوتیسم

المیرا نظری؛ سالار فرامرزی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 303-318

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.218275.1164

چکیده
   این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مداخلۀ بهنگام بازی‌محور بر رشد روانی- حرکتی کودکان 6-4 سالۀ دچار اختلال طیف اوتیسم انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی بود و از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، از میان کودکان 6 - 4سالة شهر اصفهان در سال 1394، تعداد 30 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر هشت هفته تمرینات ادراکی - حرکتی بر حافظۀ کاری کودکان ناشنوا

زهرا سوری؛ علی حیرانی؛ فروزان رفیعی؛ زهرا فلاحی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 319-333

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.207927.1090

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر حافظۀ کاری در کودکان با اختلالات شنوایی بود. بدین منظور 24 دانش‌‌آموز ناشنوای 9 تا 12 سالۀ کرمانشاه انتخاب شده و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون حافظۀ کاری با استفاده از نرم‌افزار حافظۀ وکسلر بود. گروه تجربی، یک برنامۀ آموزشی ...  بیشتر