مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال دانشجویان دختر 22-19 ساله

بهمن عالی زاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ بهمن دیرانلویی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 515-530

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.111358.860

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی، و موسیقی بر بهبود مهارت شوت بسکتبال بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی، 45 دانشجو (19 تا 22 سال) به‌صورت تصادفی انتخاب شده و در 3 گروه آزمایشی 15 نفری در دانشگاه صنعتی شاهرود بررسی شدند. تمرین جسمانی، تمرین جسمانی با تمرین ذهنی و تمرین جسمانی به‌همراه تمرین ذهنی و موسیقی (روش ترکیبی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته

محمد حسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ محمدعلی بشارت

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 531-546

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.137978.1004

چکیده
  کارکردهای توجهی نقش مهمی در تعامل فرد با محیط دارد. این کارکردها در برخی شرایط محیطی تحت تأثیر ویژگی‌های تکانش‌گری قرار می‌گیرند و از این طریق می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد و یادگیری افراد باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت‌های ورزشی در محیط‌های باز و بسته بود. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه

سحر زارعی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمود محبی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 547-562

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.223319.1195

چکیده
  سرسختی ذهنی از مهم‌ترین مهارت‌های روانی چندبعدی مؤثر بر موفقیت ورزشی است و درک عوامل اثرگذار بر توسعۀ آن حائز اهمیت است، یکی از راهکارهای توسعۀ این ویژگی توجه به بعد هیجانی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه بود. به همین منظور، از بین تکواندوکاران نخبۀ شهر تهران 30 مرد با میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر کانونی کردن بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان اتیسم آموزش پذیر

سمیرا جوانبخش؛ ژاله باقرلی؛ مرتضی طاهری

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 563-576

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.224795.1207

چکیده
  اختلال طیف اتیسم یکی از ناتوانایی‌های رشدی است که جمعیت قابل ملاحظه‌ای از افراد هر جامعه‌ای به آن مبتلا می‌شوند. کودکان اتیسم دارای سیستم بینایی ناموزون بوده و در هنگام دریافت محرک پاسخ خیره شده بیش از حد را از خود نشان می دهند. تحقیقات نشان داده اند که بینایی در اکثر فعالیت های حرکتی، به ویژه فعالیت های که نیاز به هدف گیری روی موقعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ سمیه یوسفی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 577-596

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.212132.1126

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان تأثیرگذاری تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول و پایه ششم بود. ابتدا دانش آموزان هر کدام از دوره ها (50 دانش آموز پایه ی اول و 50 دانش آموز پایه ی ششم) از لحاظ عملکرد ادراکی - حرکتی، عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی و فارسی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بر اساس نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
طراحی و اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر مشکلات خواندن در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

سمیه ساداتی فیروزآبادی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 597-611

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.211677.1123

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر مشکلات خواندن در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری می‌باشد. هدف این پژوهش طراحی و اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر مشکلات خواندن در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری می‌باشد. این پژوهش یک تحقیق آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسه مداخله های مربی محور و والدین محور بر رشد حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

شیما عبدالرحمن چاپاری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ علی کاشی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 613-638

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.243316.1304

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد مهارت‌‌های حرکتی کودکان هفت تا 10 سال با اختلال هماهنگی رشدی بود. تعداد 84 کودک دختر و پسر از هشت مدرسه ابتدایی مناطق چهار، هشت و 13 تهران که توسط پرسشنامۀ اختلال هماهنگی رشدی دارای اختلال تشخیص داده شده بودند، به صورت تصادفی در سه گروه مداخلۀ مربی‌محور، مداخلۀ والدین‌محور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر خودکنترلی دشواری تکلیف بر یادگیری پات گلف: اثر تسهیل کننده تمرین خودکنترل بر تنظیم نقطه چالش

مجتبی جلالوند؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر؛ سعید ارشم

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 639-656

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.240017.1290

چکیده
  هدف تحقیق، تعیین اثر خودکنترلی دشواری تکلیف بر دقت و الگوی حرکتی مهارت ورزشی پات گلف بود. بدین منظور، 30 دانشجوی مبتدی (14 دختر و 16 پسر؛ میانگین سنی 64/1‌±‌1/21 سال) بصورت شبه تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در مرحله اکتساب به شرکت کنندگان گروه خودکنترل گفته شد قبل از هر کوشش می توانند هر یک از فواصل از قبل مشخص شده تا هدف (25، 50، 75، 100، 125، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

منصوره مکبریان؛ سمیه نامدار طجری

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 657-666

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.228984.1223

چکیده
  زمین افتادن و سقوط یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مشکلات دوران سالمندی محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاری آموزشی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند بود. به همین منظور، از میان زنان سالمند 60 تا 80 سال ساکن در سرای سالمندان شهرستان قزوین، 45 نفر که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسه آثار شدت فعالیت ورزشی بر یادگیری، حافظه فضایی و رفتار اضطرابی در رت های مبتلا به اختلال حرکت

زهرا سوری؛ علی حیرانی؛ رحمان سوری

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 667-682

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.247040.1323

چکیده
  ازعلایم شایع گزارش شده دربیماران بااختلال حرکت از قبیل پارکینسون،مشکلات حافظه و یادگیری است. نقش تمرین در بهبود علایم حرکتی بیماری پارکینسون مشخص گردیده است. لذا، هدف مطالعه حاضر مقایسه آثار شدت فعالیت ورزشی بر یادگیری، حافظه فضایی و رفتار اضطرابی در رت های مبتلا به اختلال حرکت میباشد. در این مطالعه تجربی 24 سر رت نر، به صورت تصادفی ...  بیشتر