دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آبان 1396 
مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان ماهر و مبتدی

صفحه 353-366

10.22059/jmlm.2017.114605.882

فاطمه رضایی؛ فضل اله باقرزاده؛ محمد حسین صادق زاده


مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف مختلف

صفحه 457-475

10.22059/jmlm.2017.220713.1186

مهتاب عربی؛ عبدالله قاسمی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی