مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار

بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ مسعود آریافر

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 335-352

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.40364.737

چکیده
    تغییرپذیری تمرین به تغییر حرکت و تغییر ویژگی­های زمینه­ای گفته می‌شود که یادگیرنده هنگام تمرین مهارت تجربه می­کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار انجام گرفت. بدین منظور، 40 دانشجوی پسر داوطلب (27-20 ساله) دانشگاه شهید بهشتی، انتخاب و بعد از اجرای پیش‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان ماهر و مبتدی

فاطمه رضایی؛ فضل اله باقرزاده؛ محمد حسین صادق زاده

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 353-366

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.114605.882

چکیده
    سرسختی ذهنی، عبارت‌ است از توانایی افزایش جریان انرژی مثبت هنگام مواجهه با سختی‌ها. هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان زن و مرد ماهر و مبتدی بود. 130 کوهنورد به‌طور تصادفی ساده در قالب کوهنوردان ماهر و مبتدی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ سرسختی ذهنی شیرد، گلبی و ون ورش و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله

نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 383-367

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.122463.926

چکیده
  کنترل قامت از قابلیت­های مهم در زندگی عادی و فعالیت­های ورزشی انسان است، که همواره، اهمیت کانون توجه در آن مورد بحث است. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل­های کانون توجه تکلیف فرا­قامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله بود. در این پژوهش 45 نفر از دانش­آموزان دختر یکی از دبستان­های شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی

محدثه محمدی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی؛ شیلا صفوی همامی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 385-404

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.138388.1011

چکیده
    هدف‌گزینی از جمله مؤلفه‌های انگیزشی است که برای بهبود یادگیری مهارت‌های ورزشی به‌کار می‌رود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود. نمونۀ این پژوهش 21 نفر از دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 13 – 8 سال شهر اصفهان بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ظهور فراپایداری و وسعت نواحی فراپایدار در شمشیربازان با سطوح متفاوت مهارت حرکتی

بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی؛ مهدی آقاپور؛ الهام شیرزاد

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 405-422

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.137066.999

چکیده
    فراپایداری ناحیۀ نسبتاً پایداری است که در آن اجزای سیستم در عین حال که شخصیت جداگانه و انعطاف‌پذیر خود را حفظ کرده‌اند، می‌توانند به‌منظور دستیابی به اهداف عملکردی حرکت به‌صورت ترکیبی نیز عمل کنند. شرکت‌کنندگان در سه گروه مهارتی (10=n)، مرحلۀ هماهنگی، مرحلۀ کنترل هماهنگی و مرحلۀ کنترل بهینه قرار گرفتند و افراد هر گروه به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 423-443

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.135776.994

چکیده
    ذهن‌آگاهی، فرایندی شناختی است که طی آنها فرد ذهن‌آگاه، بدون قضاوت و همراه با پذیرش، تمرکز خود را روی تجربۀ احساسات و اتفاقاتی که در لحظۀ حال در خود یا اطرافش رخ می‌دهد، متمرکز می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن­آگاهی ورزشی بود. بدین منظور 150 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در هفت رشتۀ ورزشی تیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژۀ شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته‌گام

سوگند قاسم زاده؛ نیره نقدی؛ غلامعلی افروز

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 445-456

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.222170.1191

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته‌گام انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان آهسته‌گام 6 تا 8 ساله در شهر اصفهان که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ پژوهش، شامل 30 دانش‌آموز آهسته‌گام پسر بود که به‌صورت در دسترس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف مختلف

مهتاب عربی؛ عبدالله قاسمی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 457-475

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.220713.1186

چکیده
    هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکلیف حرکتی دریافت توپ والیبال و تکلیف شناختی- حرکتی تردستی با سه توپ بود. آزمودنی‌ها 80 نفر از دانشجویان دختر 25-19 ساله بودند. در هر تکلیف 40 آزمودنی شرکت داشت. شرکت‌کننده‌ها به چهار گروه مشاهدۀ الگوی مبتدی، ماهر، ترکیبی و گروه فعالیت بدنی تقسیم شدند. همۀ گروه‌های مشاهده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

رزا رهاوی؛ حمید عباسی؛ فریده بیاره

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 477-492

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.216913.1152

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی(چابکی) دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. شرکت کنندگان 144 نفر دانشجوی دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار با میانگین سنی 5/21 سال بودند . آزمودنی‌ها به 2 گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تقسیم و هر کدام از گروه‌ها تحت 3 شرایط متفاوت از چرخه بیوریتم (اوج بیوریتم شناختی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژۀ شوت بسکتبال در بازیکنان خبره

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ الهه میرمیران

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 493-513

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.235301.1258

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژۀ شوت بسکتبال در بازیکنان خبره بود. 10 بسکتبالیست مرد با میانگین سنی 9/24 سال و میانگین سابقۀ ورزشی 5/10 سال، داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. در مرحلۀ پیش‌آزمون، بازیکنان 150 شوت ثابت را از 5 فاصلۀ 35/3، 96/3، 57/4، 18/5 و 79/ 5 متر نسبت به حلقه (هر نقطه 30 شوت) اجرا کردند .در مرحلۀ پس‌آزمون، ...  بیشتر