نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، بخش یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کنترل قامت از قابلیت­های مهم در زندگی عادی و فعالیت­های ورزشی انسان است، که همواره، اهمیت کانون توجه در آن مورد بحث است. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل­های کانون توجه تکلیف فرا­قامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله بود. در این پژوهش 45 نفر از دانش­آموزان دختر یکی از دبستان­های شهرستان ملایر شرکت داشته­اند که از طریق قرعه‌کشی به‌صورت تصادفی، به سه گروه، توجه بیرونی، درونی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی­ها خواسته شد که با استفاده از دستورالعمل­های ارائه‌شده روی تکلیف فراقامتی، کنترل قامت خود را حفظ کنند. دستورالعمل­ها در ارتباط با توجه به میله­ای که به‌صورت افقی در دست داشتند (توجه بیرونی)، توجه به دست­های خود (توجه درونی)، و بدون دستورالعمل (کنترل)، بود.نتایج تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری، نشان داد که روند یادگیری در گروه توجه بیرونی نسبت به گروه توجه درونی (049/0=P)، و کنترل (005/0=P)، معنا­دار بود، اما تفاوت معنا­داری بین یادگیری گروه توجه درونی و کنترل یافت نشد (345/0=P). نتیجه اینکه دستورالعمل کانون توجه بیرونی در مقایسه با دستورالعمل کانون توجه درونی روی تکلیف فرا قامتی به کنترل قامتی بهتر منجر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Attentional Focus of Supra-Postural Task on Performance and Learning of Postural Control in Girls Aged between 9 and 12

نویسندگان [English]

 • Nastaran Naderirad 1
 • Ali Akbar Jaberi Moghadam 2
 • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 3

1 M.Sc. in Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Motor Learning and Control, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Motor Learning and Control, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Postural control is one of the important abilities in daily life and sport activities of human beings and the importance of focus of attention is always discussed in this issue. In this regard, the aim of the present study was to investigate the effect of the instructions of focus of attention of supra-postural task on performance and learning of postural control in girls aged between 9 and 12. 45 female students in an elementary school in Malayer city participated in this study and were randomly divided into 3 groups: external attention, internal attention and control by drawing of lots. The participants were asked to maintain their postural control by instructions on supra-postural task. Instructions included focus of attention on the bar they held horizontally (external focus), on their hands (internal focus) and no instructions (control). The results of analysis of variance with repeated measures showed that learning process in external focus group was significant compared with the internal focus (P=0.049) and control (P=0.005) groups. However, no significant differences were found in learning between internal focus and control groups (P=0.345). It can be concluded that external attention instruction on supra-postural task led to better postural control than internal attention instruction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • focus of attention
 • girl
 • learning
 • Postural control
 • supra‌-postural task
 1. اشمیت، ریچارد.ای؛ لی، تیموتی (1387). کنترل و یادگیری حرکتی با تأکید رفتاری، ترجمۀ احمد فرخی، عباس بهرام و حسن خلجی، تهران: انتشارات نرسی، ص 150-60.
 2. پرویزی آلمانی، سهیل (1381).مقایسۀ تعادل پسران6-12 سالۀ ناشنوا با پسران همسال شنوا و ارتباط آن با سن، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، ص 90-80.
 3. پرهیزکار کهنه اوغاز، جواد؛ ضرغامی، مهدی؛ قطبی ورزنه، احمد؛ قربانی، امیرحسین (1392). «تفاوت‌های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر»، نشریۀ رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، دورة 5، ص 56-41.  
 4. شاهرخی، حسین؛ موسوی، سیده لیلا؛ نورسته، علی‌اصغر (1388). «اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در مردان و زنان ورزشکار»، نشریة طب ورزشی، ش 3، ص 127-113.
 5. شهسوار، محمد؛ سهرابی، مهدی؛ طاهری، حمیدرضا (1392). «تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه درونی و بیرونی تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت»، رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش، ش 7، ص 531-523.
 6. مارتنز، راینز (1378). روان‌شناسی ورزشی (راهنمای مربیان)، ترجمۀ محمد خبیری، تهران: بامداد کتاب، ص 313-285.
 7. مگیل، ریچارد.ای. (1389). یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد)، ترجمۀ محمدکاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، تهران: بامداد کتاب، ص 205-182.
  1. Carmeli, E., Bar-Chad, S., Lotan, M., Merrick, J., & Coleman, R. (2003). "Five clinical tests to assess balance following ball exercises and treadmill training in adult persons with intellectual disability". The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 58(8), pp: M767-M772.
  2. Kunju Kunju, J. (2013). "The effect of attentional focus on a supra postural task in hemiplegic gait". Electronic Theses and Dissertations, pp:4894.
  3. Lahtinen, U., Rintala, P., & Malin, A. (2007). "Physical performance of individuals with intellectual disability: A 30-year follow-up". Adapted Physical Activity Quarterly, 24(2), pp: 125.
  4. Lambrecht, SGML. (2010). "Attentional focus on supra-postural tasks affects postural control: Neuromuscular efficiency and sway characteristics".Electronic Theses and Dissertations, pp: 263.
  5. Masters, RSW. (1992). "Knowledge, knerves and know-how: The role of explicit versus implicit knowledge in the breakdown of a complex motor skill under pressure". British journal of psychology, 83(3), pp: 343-358.
  6. Maxwell, JP., & Masters, RSW. (2002). "External versus internal focus instructions: Is the learner paying attention?". International Journal of Applied Sports Sciences, 14(2), pp: 70-88.
  7. Maxwell, JP., Masters, RSW., & Eves, FF. (2000). "From novice to no know-how: A longitudinal study of implicit motor learning". Journal of Sports Sciences, 18(2), pp: 111-120.
  8. McNevin, N., & Wulf, G. (2002). "Attentional focus on supra-postural tasks affects postural control". Human movement science, 21(2), pp: 187-202.
  9. McNevin, N., Weir, P., & Quinn, T. (2013). "Effects of attentional focus and age on suprapostural task performance and postural control".Research quarterly for exercise and sport, 84(1), pp: 96-103.
  10. Miller, S.J. (2001). "A Biomechanical Analysis of the Anterior Balance Reach Test". Pennsylvania State University. P: 35-59.  
  11. Olivier, I., Palluel, E., & Nougier, V. (2008). "Effects of attentional focus on postural sway in children and adults". Experimental brain research, 185(2), pp: 341-345.
  12. Payne, V.G., Isaacs, L.D., & Pohlman, R. (2002). "Human motor development: A lifespan approach". McGraw-Hill Boston, MA. P: 80-100.
  13. Reiman, M.P., & Manske, R.C. (2009). "Functional testing in human performance". Human kinetics. P: 56-87.
  14. Riccio, G.E., & Stoffregen, T.A. (1988). "Affordances as constraints on the control of stance". Human movement science, 7(2), pp: 265-300.
  15. Rochester, L., Galna, B., Lord, S., & Burn, D. (2014). "The nature of dual-task interference during gait in incident Parkinson’s disease".Neuroscience, 265, pp: 83-94.
  16. Stoffregen, T.A., Pagulayan, R.J., Bardy, B.G., & Hettinger, L.J. (2000). "Modulating postural control to facilitate visual performance".Human Movement Science, 19(2), pp: 203-220.
  17. Thorn, J.E. (2006). "Using attentional strategies for balance performance and learning in nine through 12 year  olds".Diginole.lib.fsu.edu. pp: 60-78.
  18. Uehara, L.A., Button, C., & Davids, K. (2008). "The effects of focus of attention instructions on novices learning soccer chip".Brazilian Journal of Biomotricity, 2(1), pp: 63-77.
  19. Wulf, G. (2007a). "Attention and motor skill learning: Human Kinetics". P:80-90.
  20. Wulf, G. (2007b). "Attentional focus and motor learning: A review of 10 years of research". E-journal Bewegung und Training, 1(2-3), pp: 1-11.
  21. Wulf, G., Mercer, J., McNevin, N., & Guadagnoli, M.A. (2004). "Reciprocal influences of attentional focus on postural and suprapostural task performance". Journal of motor behavior, 36(2), pp: 189-199.
  22. Wulf, G., Töllner, T., & Shea, C.H. (2007). "Attentional focus effects as a function of task difficulty". Research Quarterly for Exercise and Sport, 78(3), pp: 257-264.
  23. Wulf, G., Weigelt, M., Poulter, D., & McNevin, N. (2003). "Attentional focus on suprapostural tasks affects balance learning". The Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section A, 56(7), pp: 1191-1211.