تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی(چابکی) دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. شرکت کنندگان 144 نفر دانشجوی دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار با میانگین سنی 5/21 سال بودند . آزمودنی‌ها به 2 گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تقسیم و هر کدام از گروه‌ها تحت 3 شرایط متفاوت از چرخه بیوریتم (اوج بیوریتم شناختی، اوج بیوریتم شناختی + بازخورد و کنترل) در مرحله پیش‌آزمون و سپس به صورت تصادفی در قالب 6 گروه تقسیم شدند و در 3 نوبت در آزمون عملکرد حرکتی شرکت کردند. داده‌ها در مرحله پیش آزمون از طریق روش آماری تحلیل واریانس یک راهه و برای مقایسه گروه های مختلف از روش تحلیل واریانس عاملی با اندازه‌گیری مکرر در یک طرح(3*3*2) و برای شناسایی تفاوت ها از آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0P< تحلیل شد. نتایج نشان داد بازخورد بیوریتم شناختی بر چابکی ورزشکاران و غیر ورزشکاران تاثیر داشت و عملکرد چابکی افراد افزایش یافت. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده به مربیان ورزشی توصیه می‌شود که در آموزش و تمرین مهارت به بازخوردهای حاصل از چرخه بیوریتم و به طور خاص بیوریتم شناختی توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Instruction of Intellectual Biorhythm Feedback on Movement Performance in Athlete and Non-Athlete Students

نویسندگان [English]

  • rosa rahavi 1
  • hamid abbasi 2
  • farideh bayareh 3
1 Assistant Professor, Faculty of physical education and sport sciences University of Al-Zahra
2 Assistant Professor, physical education and sport sciences group Faculty of Educative Science and Psychology Yazd University
3 Master of Motor Behavior- Learning Physical Education, Faculty of Educative Science and Psychology Yazd University
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of instruction intellectual biorhythm feedback on the movement Performance of the students were athletes and non-athletes. The case studies were selected in access style include 144 male and female student athletes and non- athletes with an average age of 21.5 years. They were divided in 2 groups of athletes and non- athletes and each of the groups under three different conditions biorhythm cycle (intellectual biorhythm peak, intellectual biorhythm Peak + feedback, control) in pre-test and then randomly divided into 6 groups and Participated in 3 times in motor function test. The data were analyzed in pre-test by one-way analysis of variance (ANOVA) test and to comparing different groups by Mix ANOVA with repeated measure test on a plot (2*3*3) and to identify differences by Bonferroni post hoc tests in a significance level p

کلیدواژه‌ها [English]

  • athletes
  • Biofeedback
  • biorhythm cycle
  • movement performance
  • non- athlete