نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکدۀ علوم انسانی، هیأت علمی گروه رفتار حرکتی علوم ورزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

 
سرسختی ذهنی، عبارت‌ است از توانایی افزایش جریان انرژی مثبت هنگام مواجهه با سختی‌ها. هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان زن و مرد ماهر و مبتدی بود. 130 کوهنورد به‌طور تصادفی ساده در قالب کوهنوردان ماهر و مبتدی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ سرسختی ذهنی شیرد، گلبی و ون ورش و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنا‌داری 05/0≥P استفاده شد .نتایج نشان داد که اثر اصلی تبحر معنا‌دار نبوده و اثر اصلی جنسیت و تعامل جنسیت و تبحر معنا‌دار بود. با تجزیه‌وتحلیل بیشتر داده‌ها معلوم شد که بیشترین میانگین مربوط به کوهنوردان مرد ماهر در مؤلفۀ اطمینان و کمترین میانگین به‌دست‌آمده مربوط به کوهنوردان زن مبتدی در مؤلفه کنترل بود. همچنین کوهنوردان مرد ماهر به شکل معنا‌داری در هر سه خرده‌مقیاس اطمینان، کنترل، و ثبات نسبت به کوهنوردان زن ماهر بالاتر بودند. بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود که با توجه به ماهیت ورزشی کوهنوردی که یک ورزش استقامتی و پرمخاطره است، صرفاً ماهر بودن در توسعۀ سطح سرسختی ذهنی کوهنوردان ملاک نیست و عوامل دیگری مانند جنسیت و تعامل آن با مهارت نیز نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Mental Toughness in Skilled and Novice Climbers

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rezaee 1
 • Fazlolah Bagherzadeh 2
 • M.Hossein Sadeghzadeh 3

1 Instructor, Faculty of Humanities, Faculty Member of Department of Motor Behavior, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 MSc of Physical Education, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

 
Mental toughness is the ability to increase the flow of the positive energy against obstacles. The aim of the present study was to compare mental toughness of male and female skilled and novice climbers. 130 climbers that were randomly selected and divided to skilled and novice groups. Data were collected through Mental Toughness Questionnaire of Sheard, Golby and Van Wersch. Data were analyzed using multivariate analysis of variance and LSD post hoc test (P≤0.05). The results showed that the main effect of skill was not significant but the main effect of gender and interaction between gender and skill were significant. Further analysis on the data showed that the highest mean belonged to the male skilled climbers in confidence component and the lowest mean belonged to female novice climbers in control component. Male skilled climbers were also significantly higher in all three subscales of confidence, control, and stability than female skilled climbers. So, it is suggested that according to the nature of climbing which is an endurance and risky exercise, merely being skilled at developing the mental toughness of climbers was not a criterion and other factors such as gender and its interaction with skill play an important role as well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • climbing
 • Confidence
 • endurance exercise
 • Mental Toughness
 • skill
 1. فرخی، احمد؛ کاشانی، ولی‌اله؛ متشرعی، ابراهیم (1390). «مقایسۀ سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشته‌های برخوردی و غیربرخوردی در سطوح مختلف مهارت»، نشریۀ رفتار حرکتی، بهار و تابستان، ش 8، ص 86-71.
 2. کیانی، سالار (1393). «راهنمای صعود به قلۀ منگشت ایذه (ارتفاع 3592 متر)»، فصلنامۀ تخصصی کوهنوردی، سال نوزدهم، ش 76، ص 4.
 3. کاشانی، ولی‌اله (1392). «تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سرسختی ذهنی ورزشکاران (SMTQ)»، نشریۀ رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، زیر چاپ.
 4. ناژداکی، فریبرز؛ جواهرپور، سعید؛ نجاریان، حسن (1390). کارآموزی کوهپیمایی ویژۀ کارآموز، بخش آموزش و پژوهش، انتشارات فدراسیون کوهنوردی صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش هشتم، ص 160.
  1. 5.      Adam Nicholls, A.R., Remco C.J., Polman B., Andrew R., Levy C., Susan H.(2009). “Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, andsport type differences”.Personality and Individual Differences, 47, PP: 73–75.
  2. 6.      Bull, S. J., Shambrook, C. J., James, W., & Brooks, J. E. (2005). “Towards an understanding of mental toughness in elite English cricketers”. Journal of Applied Sport Psychology, 17, PP: 209-227.
  3. 7.      Clough, P. J., & Earle, K. (2002). “When the going gets tough: A study of the impact of mental toughness on perceived demands”. Journal of Sports Sciences, 20(1), PP. 61.
  4. 8.      Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). “The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers”. Journal of Sports Sciences, 26, PP: 83–95.
  5. 9.       Crust, L. (2007). “Mental toughness in sport: A review”. International Journal of Sport and                                                                                    Exercise Psychology, 5(3), PP: 270–290.
  6. 10.  Crust, L. (2008). “A review and conceptual re-examination of mental toughness:Implications for future researchers”. Personality and Individual Differences, 45, PP:576–583.
  7. 11.  Crust, L. (2009). The relationship between mental toughness and affect intensity. Personality and Individual Differences. 47, PP: 959–963
  8. 12.  Crust, L., & Clough, P. J. (2005). “Relationship between mental toughness and physical endurance”. Perceptual & Motor Skills, 100, PP: 192-194.
  9. 13.  Crust, L., & Swan, C. (2011). Comparing two measures of mental toughness”. Personality and Individual Differences journal, 50, PP: 217-221.
  10. 14.  Golby, J., &Sheard, M. (2004). “Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league”. Personality and Individual Differences, 37, PP: 933–942.

 

 1. 15.  Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., &Petlichkoff, L. (1987). “Psychological foundations of coaching:Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches”. The Sport Psychologist, 1, PP: 293-308.
 2. 16.  Jones, G., Hanton, S., &Connaughton, D. (2002). “What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers”. Journal of Applied Sport Psychology, 14, PP: 205-218.
 3. 17.  Khanmohammadi, A., Baghani, T. (2010). “Investigated relationship between hardiness and mental disorder”. European Psychiatry,Volume 25, Supplement 1, Page 1539.
 4. 18.  Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality and health: An enquiry into hardiness”. Journal of Personality and Social Psychology, 37, PP: 1-11.
 5. 19.  Loehr, J. E. (1986). “Mental toughness training for sport: Achieving athletic excellence”. Lexington, MA: Stephen Greene,5, PP:105-120.
 6. 20.  Loehr, J. E. (1995).” The new mental toughness training for sports”. New York: Plume, 16, PP: 900-917.
 7. 21.  Orlick, T. &Partington, J. (1988). “Mental links to excellence”. The sport Psychologist, 2, PP: 105-130.
 8. 22.  Sheard, M., Golby,J., &Van Wersch, A. (2009). “Progress toward Construct Validation of the SportsMental Toughness Questionnaire (SMTQ)”. European Journal of Psychological Assessment, 25(3), PP:186–193.
 9. 23.  Shin, D. S., & Lee, K. H. (1994). “A comparative study of mental toughness between elite and non-elite female athletes”. Korean Journal of Sport Science, 6, PP: 85–102.
 10. 24.  Thelwell, R., Weston, N., &Greenlees, I. (2005).“Defining and understanding mental toughness within soccer”. Journal of Applied Sport Psychology, 17, PP: 326_332.
 11. 25.  Weinberg, R. , Butt, J., & Culp, B. (2011). “Coaches' views of mental toughness and how it is built”. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9( 2), PP: 156- 17.