تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژۀ شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه‌ روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه‌ روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد ممتاز، گروه‌ روا‌ن‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته‌گام انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان آهسته‌گام 6 تا 8 ساله در شهر اصفهان که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ پژوهش، شامل 30 دانش‌آموز آهسته‌گام پسر بود که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. به‌منظور ارزیابی مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف در کودکان، از فرم بلند آزمون رشد حرکتی برونینکس- اوزرتسکی (BOTMP) استفاده شد. به گروه آزمایش در 24 جلسه یک‌ساعته، بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژۀ شِر آموزش داده شد و گروه کنترل تحت هیچ‌گونه آموزشی قرار نگرفت. برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 21 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژۀ شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت (001/0=P) و ظریف (001/0=P) در کودکان آهسته‌گام تأثیر دارد. با توجه به این نتایج، می‌توان گفت که بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژۀ شِر روش مناسبی برای بهبود مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف در کودکان آهسته‌گام است و می‌توان از آن در مراکز آموزشی و توانبخشی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Games and Activities Based on Sher's Project on Fine and Gross Motor Skills in Slow-Paced Children

نویسندگان [English]

 • Sogand ghasemzadeh 1
 • nayereh naghdi 2
 • Gholam.Ali Afrooz 3
1 Assistant professor , facuity of psychology & education university of tehran .
2 MSc Student of Psychology of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Distinguished professor dr. g. ali afrooz faculty of psychology and education university of tehran , president asian federation of word council for psychotherapy
چکیده [English]

  The present study aimed at investigating the effect of games and activities based on Sher’s Project on slow-paced children’s fine and gross motor skills. The population of the study consisted of all slow-paced children aged between 6 and 8 in the city of Isfahan during the 2015-2016 academic year. The sample included 30 male slow-paced students selected by the convenience sampling method. Then, they were randomly divided into two groups: experimental (15 participants) and control (15 participants). To assess their fine and gross motor skills, the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) was employed. The experimental group was trained with games and activities based on Sher’s Project during 24 one-hour sessions, and the control group received no training. To analyze the data, SPSS-21 and MANCOVA were used. The results indicated that games and activities based on Sher’s Project affected gross motor skills (P=0.001) and fine motor skills (P=0.001) in slow-paced children. Accordingly, it can be inferred that games and activities based on Sher’s Project are appropriate to improve fine and gross motor skills in slow-paced children and can be used in educational and rehabilitation centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fine motor skills
 • games and activities based on Sher's Project
 • gross motor skills
 • slow-paced children
 1. اکبری، حکیمه؛ خلجی؛ حسن؛ شفیع‌زاده، محسن (1386). «تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر رشد مهارت‌های جابه‌جایی پسران 7 تا 9 ساله»، نشریۀ حرکت، 34(34)، [MO1] ص 45-35.
 2. دهقان، فائزه؛ بهنیا، فاطمه؛ امیری، نسرین؛ پیشیاره، ابراهیم؛ صفرخانی، مریم (1389).«بررسی تأثیر استفاده از تمرینات ادراکی حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت‌سالۀ مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی»، تازه‌های علوم شناختی، 3(12)، ص 96-82.
 3. سلطانی خدیو، کبری؛ کمالی، محمد؛ رفیعی، شهلا؛ تقی‌زاده، قربان (1393). «بررسی همبستگی بین آزمون‌های کفایت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشدی - حرکتی پی بادی در ارزیابی مهارت‌های حرکتی کودکان آموزش پذیر مبتلا به ناتوانیهوشی»، پژوهش در علوم توانبخشی، 2(10)، ص 314-306.
 4. سورتجی، حسین؛ سازمند، علی حسین؛ کربلایی‌نوری، اشرف؛ جدیدی، حبیب‌الله (1387). «تأثیر درمان یکپارچگی حسی بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان ۵ تا ۷ ساله با نشانگان داون»، فصلنامۀ علمی پژوهشی توانبخشی، ۹(۲)، ص ۴۱-۴۱.
 5. عمارتی، فرشته سادات؛ نمازی‌زاده، مهدی؛ مختاری، پونه؛ محمدیان، فاطمه (1390). «تأثیر بازی‌های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال»، مجلۀ پژوهش در علوم توانبخشی، 5(9)، ص 661-73.
 6. کاظمی، یاسمین؛ حیرانی، علی؛ قباد محرابیان (1395). «تأثیر بازی‌های بومی بر رشد حرکتی و پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی»، رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 8(4)، ص 606-593.
 7. هومن، حیدرعلی (1386). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 8. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
 9. Brown, L., Walkley, J., & Holland, B. (2004). Relationships between physical activity and fundamental motor skill proficiency in Victorian children. In ACHPER National Conference Proceedings, University of Wollongong.

10. Bruininks, R.H. (1978). Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency. Circle Pines, MN, American Guidance Service. PP: 34-40.

11. Clark, J. E., & Metcalfe, J. S. (2002). The mountain of motor development: A metaphor. In Clark, J. E., & Humphrey, J. H. (Eds.), Motor development: Research and review pp. 62–95). (Vol. 2Reston, VA, USA: NASPE Publications.

12. Cools, W., De Martelaer, K., Samaey, C., & Andries, C. (2009). Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of seven movement skill assessment tools. Journal of sports science and medicine, 8(2), 154-168.

13. Draper, C. E., Achmat, M., Forbes, J., & Lambert, E. V. (2012). Impact of a community-based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early child development and care, 182(1), 137-152.

14. Ericsson, I. (2011). Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 313-329.

15. Goodway, J. D., & Branta, C. F. (2003). Influence of a motor skill intervention on fundamental motor skill development of disadvantaged preschool children. Research quarterly for exercise and sport, 74(1), 36-46.

16. Hill, E. L. (2010). The importance of motor skill in general development. Developmental Medicine and Child Neurology, 52, 888.

17. Kurtz, L., A., (2008). Understanding Motor Skills in Children With Dyspraxia, ADHD, Autism, and Other Learning Disabilities: A Guide to Improving Coordination. London, N.,J.:Jessica Kingsley.

18. Lloyd, M., MacDonald, M., & Lord, C. (2013). Motor skills of toddlers with autism spectrum disorders. Autism, 17(2), 133-146.

19. Schmidt, R. C., Fitzpatrick, P., Caron, R., & Mergeche, J. (2011). Understanding social motor coordination. Human movement science, 30(5), 834-845.

20. Sher, B. (2009). Early Intervention Games: Fun, Joyful Ways to Develop Social and Motor Skills in Children with Autism Spectrum or Sensory Processing Disorders. United States: John Wiley & Sons.

21. Sher, B. (2013). The Whole Spectrum of Social, Motor and Sensory Games: Using Every Child's Natural Love of Play to Enhance Key Skills and Promote Inclusion. United States: John Wiley & Sons.

22. Sortor, J. M., & KULP, M. T. (2003). Are the results of the Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration and its subtests related to achievement test scores?. Optometry & Vision Science, 80(11), 758-763.

23. Vuijk, P. J., Hartman, E., Scherder, E., & Visscher, C. (2010). Motor performance of children with mild intellectual disability and borderline intellectual functioning. Journal of intellectual disability research, 54(11), 955-965.