نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 . استادیار روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 . دانشجوی دکتری تخصصی، روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرسختی ذهنی از مهم‌ترین مهارت‌های روانی چندبعدی مؤثر بر موفقیت ورزشی است و درک عوامل اثرگذار بر توسعۀ آن حائز اهمیت است، یکی از راهکارهای توسعۀ این ویژگی توجه به بعد هیجانی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه بود. به همین منظور، از بین تکواندوکاران نخبۀ شهر تهران 30 مرد با میانگین سنی (52/5 ± 30/23) به ‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با روش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل مورد آزمون قرار گرفتند و پرسش‌نامۀ سرسختی ذهنی در ورزش (شیرد و همکاران، 2009) را تکمیل نمودند. آموزش هوش هیجانی، در طول دو ماه به مدت 16 جلسه روی گروه آزمایش انجام گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد که مداخلۀ با روش آموزش هوش هیجانی بر افزایش سرسختی ذهنی گروه آزمایش مؤثر بوده و نمره‌های مؤلفه‌های اطمینان، پایداری و کنترل، آنان در مرحلۀ پس‌ آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری پیدا کرده است (05/0>P). از نتایج به دست آمده چنین برداشت می‌شود که احتمالاً آموزش هوش هیجانی روشی سودمند و مؤثر در افزایش سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotional Intelligence Training on Mental Toughness in Elite Taekwondo Athletes

نویسندگان [English]

 • Sahar Zarei 1
 • Hassan Gharayagh Zandi 2
 • Mahmoud Mohebi 3

1 1. PhD Student in Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 . Assistant Professor of Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 . PhD Student in Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mental toughness is one of the most important multi-dimensional mental skills that effect sports success. It’s also very important to understand the factors effecting its development. One of the strategies to develop mental toughness is to consider its emotional dimension therefore; the purpose of the present study was to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on elite taekwondo athlete’s mental toughness. For the purpose, 30 athletes (with average age of (23/30 ± 5/52) were selected through random sampling from among Tehran Taekwondo population. They were randomly assigned into two groups experimental and control. Both groups completed questionnaire of mental toughness in sport (sheard and et al, 2009). 16 sessions of training during the two months were accomplished on experimental group. Data were analysis using analysis of co variance. The results showed that emotional intelligence training intervention. Had significant effects on mental toughness and its components (Confidence, consistency and control). Generally, emotional intelligence training is useful and effective way to improve elite taekwondo athletes ‘mental toughness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Toughness
 • Elite Taekwondo Athletes
 • Emotion Regulation
 • control
 • Emotional intelligence
 1.  

  1. Truelove AA. Mental toughness training intervention for collegiate track and field athletes [MSc]. Ontario: University of Western Ontario. 2014: 116.
  2. Hassanpour F, Golmohamadi B, Kashani V. The Relationship between Mental Toughness and Sport Success in Martial Arts of Males and Females. Journal of Sport Psychology. 2015 Autumn: 17 (25):97-116. (In Persian)
  3. Thelwell RC, Such BA, Weston NJ, Such JD, Greenlees IA. Developing mental toughness: Perceptions of elite female gymnasts. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2010 Jan 1;8(2):170-88.
  4. Mohebi M. Surveying the psychological profile of successful Iranian taekwondo athletes [MSc]. Tehran: Tehran University. 2014: 50-70. (In Persian)
  5. .Jones G, Hanton S, Connaughton D. A framework of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist. 2007 Jun;21(2):243-64.
  6. Zare, S. (2015). Compare the psychological profile between successful and less successful Iranian taekwondo athletes [MSc]. Tehran: Allameh Tabatabai University. 2015: 30-50. (In Persian)
  7. Mleziva M E. Effects of a short term mental skills training program on mental toughness [Doctoral dissertation]. Iowa. University of Northern Iowa 2014: 77.
  8. Clough P, Earle K, Sewell D. Mental toughness: The concept and its measurement. Solutions in sport psychology. 2002. p. 32-43.
  9. Gucciardi DF, Gordon S, Dimmock JA. Advancing mental toughness research and theory using personal construct psychology. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2009 Mar 1;2(1):54-72.
  10. Gucciardi DF, Jones MI. Beyond optimal performance: Mental toughness profiles and developmental success in adolescent cricketers. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2012 Feb;34(1):16-36.
  11. Kobasa SC. Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness. Journal of personality and social psychology. 1979 Jan;37(1):1.
  12. Loehr JE. The new toughness training for sports: Mental, emotional, and physical conditioning from one of the world's premier sports psychologists. Dutton; 1994. 224.
  13. Heiny KA. Psychometric analysis and dimensionality of mental toughness in the context of judo performance. [Doctoral dissertation]. Vienna: University of Vienna; 2012. 75.
  14. Bull SJ, Shambrook CJ, James W, Brooks JE. Towards an understanding of mental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology. 2005 Sep 1;17(3):209-27.
  15. Crust L, Clough PJ. Developing mental toughness: From research to practice. Journal of Sport Psychology in Action. 2011 Apr 1;2(1):21-32.
  16. Horsburgh VA, Schermer JA, Veselka L, Vernon PA. A behavioural genetic study of mental toughness and personality. Personality and individual differences. 2009 Jan 31;46(2):100-5.
  17. Mohammd F, HosseiniS. The Effectiveness of Emotional Intelligence Group Training on Cognitive Emotion Regulation Strategies in Students as the Victims of Parents' Emotional Abuse. Journal of Psychological Models and Methods. 2016 Winter; 22 (6): 101-116. (In Persian)
  18. Yaditabar H.. The Effect of Emotional Intelligence Education on Mental Skills expert and Beginners Karate athletes [MSc]. Razi: Razi University: 2011: 23-30. (In Persian)
  19. Shurchi Galangaradi F, Hoseyn sabet F.Effectiveness of Emotional Intelligence Training by Assimilation and Accommodation Method on Resiliency and Aggression. Journal of Counseling and Psychotherapy culture. 2013 Autumn ;4(15), 137-162. (In Persian(
  20. Zandi HG, Mohebi M. Investigating distinctive psychological characteristics of successful and unsuccessful elite Iranian Taekwondo athletes. Journal of the International Association for Taekwondo Research (JIATR). 2016 May ;3(1):11-8.
  21. Kaveh K, Yazdi S M. Investigating the Relationship Between Hardiness and Emotional Intelligence and its Comparison in Women and Men Who Work at the Universities of Tehran. Quarterly Journal of New Thoughts on Education. 2007 Spring; 3(1- 2): 35-50.
  22. Javadi R Gh, Peru D. The Relationship between Emotional Intelligence and Resilience in Students at the University of WillBing and Rehabilitation Sciences. Journal of Addiction Research. 2008 jun; 2(8): 69-82 (In Persian).
  23. Rahmati, NaeimikiaM. The relationship between emotional intelligence and psychological hardiness in athlete and non-athlete students. Journal of Sport Management and motor behavior. 2015 Autumn; 11(22): 141-148. (In Persian)
  24. Homayonnia M, Homayoni A, Sheikh M, Nazari S. The Relationship between Emotional Intelligence and Psychological Resilience in Iranian Premier League Wrestlers. Journal of development and motor learning. 2014 Spring; 6(1): 23-36. (In Persian)
  25. Sassanid Moghadam Sh, bahrolome H. The relationship between emotional intelligence and mental skills in the industrial college female students athletes anymore. Journal of Research in Sport Management and motor behavior. 2011 Spring; 9 (1): 29-39. (In Persian)
  26. Torkfar A, Abbariki Z, Rostami AG, Karamiyan E. Reviewing relationship between emotional intelligence and competitive anxiety in athlete students, in individual and group fields. World Applied Sciences Journal. 2011;15(1):92-9.
  27. KajbafzadehH, Ahadi H, Heidari A, Asgari, Mirsalehdine. A Study of Simple and Multiple Correlation of Mental Skills, Emotional Intelligence and Its Components with Sport success Motivation in Athletes (Individual and Team Sports) in Shiraz City. New Findings in Psychology. 2009 Winter; 5 (13): 107-12. (In Persian)
  28. Omoniyi M B. Relationship between Locus of Control, Emotional Intelligence and Subjective Happiness among Widows: Implications for Psychological Mental Health. British Journal of Arts and Social Sciences. 2005; 118-128.‏
  29. Onu FM, Asogwa VC, Obetta EJ. Emotional Intelligence, Locus of Control and Self-Efficacy as Determinants of Graduates' Self Employment in Agricultural Occupations in South-East, Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies. 2013 Dec 1;4(6):872.
  30. Crust L, Azadi K. Mental toughness and athletes' use of psychological strategies. European Journal of Sport Science. 2010 Jan 1;10(1):43-51.
  31. Boroujeni ST, Mirheydari SB, Kaviri Z, Shahhosseini S. The survey of relationship and comparison: emotional intelligence, competitive anxiety and mental toughness female super league basketball players. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012 Jan 1;46:1440-1444.
  32. Khoshnazary S, Hosseini M, Fallahi Khoshknab M, Bakhshi E. The Effect of Emotional Intelligence (EI) Training on Nurses' Resiliency in Department of Psychiatry. IJPN. 2016 Winter; 3 (4):28-37. (In Persian)
  33. Riahi Farsani L, Farokhi A, Farahani A, Shamsipour C. The Effect of Emotional Intelligence Training on Mental Skills of Athlete Teenagers. Development and motor learning. 2013; 4 (5): 25-40. (In Persian)
  34. Minnix D W. Mental Toughness in the Classical Martial Arts [Doctoral dissertation]. Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University 2010. 162-164.
  35. Rasti MA, Abubakar ZB, Abidin ZB, Valiollah F. The Effect of Mental Training Program on Improving Mental Toughness among Tehran High School Student Athletes. Asian Social Science. 2015 Nov 22;11(28):175.
  36. Isfahani N, Qzlsflv, H, Mostafalu Ardabil A. The impact of behavioral characteristics and confusion before the race on confidence and individual elite athletes' success. Motor sports management research and science. 2013; 3(5): 117-129. (In Persian)
  37. Erfani N. Predicting Sports Performance Based on Sports Motivations and Competitive, research in contemporary sport management. 2013 Summer; 6 (3), 49-59. (In Persian)
  38. Mohebi M., Zarei S., Sodabeh S. A Comparison of Emotion Regulation Strategies in Successful and Unsuccessful Teen Taekwondo Athletes. Journal of research approaches in the social sciences (RassJournal). 2016 Autumn; 7(3): 266 -277. (In Persian)
  39. Pieter W. Talent Detection in Taekwondo Practitioners. Revista de Artes Marciales Asiáticas. 2012 Jul 12;5(2):77-76.
  40.  Swann C, Moran A, Piggott D. Defining elite athletes: Issues in the study of expert performance in sport psychology. Psychology of Sport and Exercise. 2015 Jan 31;16:3-14.
  41. Kashani V, Farokhi A, Kazemnejad A, Shaikh M. Validity and reliability of the Persian version of sport mental toughness questionnaire (SMTQ). Motor Behavior. 2015;7(20):49-72. (In Persian)
  42. Maleki B, Mohammad-Zadeh H, Ghavami A. The effect of emotional intelligence training on aggression, stress and psychological well-being in elite athletes. Motor Behavior. 2012; 4(11), 177- 190. (In Persian)
  43. Mikolajczak M, Nelis D, Hansenne M, Quoidbach J. If you can regulate sadness, you can probably regulate shame: Associations between trait emotional intelligence, emotion regulation and coping efficiency across discrete emotions. Personality and individual differences. 2008 Apr 30;44(6):1356-1368.
  44. Andami Khoshk A, Golzar M, Esmaeili Nasab M. Role of Nine Strategies of Cognitive Emotion Regulation in the Prediction of Resilience Behavior in Clinical Psychology. 2013; 7(27): 61-70. (In Persian)
  45. Nicholls AR, Polman RC, Levy AR, Backhouse SH. Mental toughness, optimism, pessimism, and coping among athletes. Personality and individual differences. 2008 Apr 30;44(5):1182-92.
  46.  Dias C, Cruz JF, Fonseca AM. The relationship between multidimensional competitive anxiety, cognitive threat appraisal, and coping strategies: A multi-sport study. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2012 Mar 1;10(1):52-65.
  47. Gaudreau P, Blondin JP. Development of a questionnaire for the assessment of coping strategies employed by athletes in competitive sport settings. Psychology of Sport and Exercise. 2002 Jan 31;3(1):1-34.
  48. Olivers CN, Nieuwenhuis S. The beneficial effects of additional task load, positive affect, and instruction on the attentional blink. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 2006 Apr; 32(2):364.
  49. Bekendam C. Family and dimensions’ of emotional intelligence. dissertation abstracts international. 2001; 158(4): 2109-2122.
  50. Ismailpour i, Abraham L. Role of Personality and Emotional Intelligence on Perceived Stress among Employees of Motogen Company. New research in the journal Psychological (psychology). (2015); 37 (10): 25-44. (In Persian)
  51. Rachlin H. Self-control: Beyond commitment. Behavioral and brain sciences. 1995 Mar;18(1 1):109-21.
  52. Amiot CE, Gaudreau P, Blanchard CM. Self-determination, coping, and goal attainment in sport. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2004 Sep;26(3):396-411.
  53. Vesković A, Milanović M. Relationship between goal orientation, motivation and positive affective outcomes of young athlete in Serbia. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport. 2011;9(4):455-464.
  54. Thelwell R, Weston N, Greenlees I. Defining and understanding mental toughness within soccer. Journal of Applied Sport Psychology. 2005 Dec 1;17(4):326-32.
  55. Swickert R, Hittner JB, Kitos N, Cox-Fuenzalida LE. Direct or indirect, that is the question: a re-evaluation of extraversion's influence on self-esteem. Personality and Individual Differences. 2004 Jan 31;36(1):207-17.
  56. Moradi M, Dehghanzadeh M, Soleimani kheahb A. Perceived social support and educational vitality: the mediating role of academic self-efficacy beliefs. Journal of Teaching and Learning Studies. 2015 Summer; 7 (1): 1-24. (In Persian)