نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

 
مداخلات ذهن­آگاهی در سال­های اخیر اثرهای معناداری را بر عملکرد ورزشکاران نشان داده است، با این ‌حال در مورد اثرگذاری این مداخلات بر ویژگی­های روان‌شناختی مهمی چون انگیزه و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران تحقیقات محدود است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مداخلۀ ذهن­آگاهی ورزشی (MPSE) بر انگیزه و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران است. بدین منظور 40 دانشجوی ورزشکار دانشگاه چابهار به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونۀ تحقیق حاضر در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامۀ انگیزۀ ورزشی (SMS-6) و تحلیل‌رفتگی ورزشی (ABQ) بود. ورزشکاران شش هفته تحت مداخلۀ ذهن­آگاهی ورزشی قرار گرفتند. پرسشنامه‌ها پیش و پس از مداخله بین ورزشکاران توزیع شد و داده‌های حاصل از پرسشنامه توسط نرم‌افزار spss نسخۀ 20 و در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مداخلۀ ذهن­آگاهی ورزشی موجب کاهش معنادار تحلیل‌رفتگی شد (05/0> P). همچنین این مداخلات موجب افزایش معنادار انگیزۀ درونی و کاهش معنادار بی‌انگیزگی و انگیزۀ بیرونی ورزشکاران شد (05/0> P). براساس نتایج تحقیق حاضر، مداخلات ذهن­آگاهی ورزشی ابزاری مناسب برای افزایش خودمختاری در انگیزۀ ورزشی و کاهش تأثیرات زیانبار تحلیل‌رفتگی ورزشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness Intervention (MPSE) on Motivation and Burnout in Athletes

نویسنده [English]

  • Fereshteh Golestaneh

Instructor, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

چکیده [English]

 
During recent years, mindfulness interventions have shown significant effects on athletic performance; however, researches on the effectiveness of these interventions on important psychological characteristics such as motivation and burnout of athletes are limited. The aim of this study was to investigate the effect of sports mindfulness intervention (MPSE) on motivation and burnout in athletes. For this purpose, 40 athletic students of Chabahar University were selected as the sample by convenience sampling method and were divided into intervention and control groups. Exercise Motivation Questionnaire (SMS-6) and Sports Burnout Questionnaire (ABQ) were used to collect data. 6 weeks of sport mindfulness intervention were used for athletes. Questionnaires were distributed among athletes before and after the intervention and data from questionnaires were analyzed by SPSS software version 20 by means of descriptive and inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that sport mindfulness intervention significantly decreased the burnout (P>0.05). These interventions also significantly increased intrinsic motivation and significantly decreased demotivation and extrinsic motivation of athletes (P<0.05). These results suggested that sport mindfulness interventions can be used as an appropriate instrument to increase the autonomy of sport motivation and to reduce the harmful effects of sport burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • mindfulness interventions
  • Motivation
1. احمدی، نصور؛ عبدولی، بهروز؛ آریافر، مسعود (‌1393). «بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ تحلیل‌رفتگی ورزشی در ورزشکاران»، نشریۀ مطالعات روان‌شناسی ورزشی، ش 9، ص 102-93.
2. اسماعیلی، میلاد (1393). بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ انگیزۀ ورزشیSMS-6، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، رشتۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران.
3. دلاور، علی (1387). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
4. زردشتیان، شیرین؛ احمدی، بهشت؛ آزادی، آزاده (1392). «ارتباط رفتارهای حمایتی- خودپیروی مربیان با انگیزش خودمختاری و تعهد ورزشی بازیکنان زن نخبۀ لیگ هندبال»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2(3)، ص 171-155.
5. صانعی، سعید؛ امیرتاش، محمدعلی؛ تندنویس، فریدون (1384). «آمادگی جسمانی و رابطۀ آن با میزان تحلیل‌رفتگی و سلامت روانی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های نظامی کشور»، نشریۀ حرکت، 22(22).
6. فاطمی، سید محسن (1393). جزوۀ روان‌شناسی ورزش، دانشگاه تهران.
7. کرمی، ابولفضل؛ حاجی­حسنی، مهرداد (1393). آزمون‌های آماری درspss با زبانی ساده و کاربردی، تهران: انتشارات روان‌سنجی.
8.         Aherne, C., A.P. Moran, and C. Lonsdale, The effect of mindfulness training on athletes’ flow: An initial investigation. The Sport Psychologist, 2011. 25(2): p. 177-189.
9.         Brown, K.W., R.M. Ryan, and J.D. Creswell, Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological inquiry, 2007. 18(4): p. 211-237.
10.       Brown, K.W. and R.M. Ryan, The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 2003. 84(4): p. 82.
11.       Carson, S.H. and E.J. Langer, Mindfulness and self-acceptance. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapy, 2006. 24(1): p. 29-43.
12.       Craighead, W.E. and L.W. Craighead, Behavioral and Cognitive‐Behavioral Psychotherapy. Handbook of psychology, 2003
13.       Cresswell, S.L. and R.C. Eklund, The athlete burnout syndrome: Possible early signs. Journal of science and medicine in sport, 2004. 7(4): p. 481-487..
14.       Connaughton, D., et al., The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers. Journal of sports sciences, 2008. 26(1): p. 83-95.
15.       Di Benedetto, M. and M. Swadling, Burnout in Australian psychologists: Correlations with work-setting, mindfulness and self-care behaviours. Psychology, health & medicine, 2014. 19(6): p. 705-715.
16.       Duncan, B.L., et al., The heart and soul of change: Delivering what works in therapy. 2010: American Psychological Association.
17.       Erisman, S.M. and L. Roemer, A preliminary investigation of the effects of experimentally induced mindfulness on emotional responding to film clips. Emotion, 2010. 10(1): p. 72. 
18.       Emanuel, A.S., et al., The role of mindfulness facets in affective forecasting. Personality and Individual Differences, 2010. 49(7): p. 815-818.
19.       Gardner, F.L. and Z.E. Moore, A mindfulness-acceptance-commitment-based approach to athletic performance enhancement: Theoretical considerations. Behavior Therapy, 2004. 35(4): p. 707-723.
20.       Gerzina, H.A. and E.J. Porfeli, Mindfulness as a predictor of positive reappraisal and burnout in standardized patients. Teaching and learning in medicine, 2012. 24(4): p. 309-314.
21.       Goodger, K., et al., Burnout in sport: A systematic review. The sport psychologist, 2007. 21(2): p. 127-151.
22.       Gould, D., et al., Burnout in competitive junior tennis players: I. A quantitative psychological assessment. The sport psychologist, 1996. 10(4): p. 322-340.
23.       Gustafsson, H., et al., Mindfulness and its relationship with perceived stress, affect, and burnout in elite junior athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 2015. 9(3): p. 263-281.
24.       Ho, F.L., Self-determination theory: The roles of emotion and trait mindfulness in motivation. 2016.
25.       Jouper, J. and H. Gustafsson, Mindful recovery: A case study of a burned-out elite shooter. The Sport Psychologist, 2013. 27(1): p. 92-102.
26.       Kabat-Zinn, J., L. Lipworth, and R. Burney, The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. Journal of behavioral medicine, 1985. 8(2): p. 163-190.
27.       Langer, E.J., Mindfulness forward and back. The Wiley Blackwell handbook of mindfulness, 2014: p. 7-20.
28.       Moran, A., Cognitive psychology in sport: Progress and prospects. Psychology of Sport and Exercise, 2009. 10(4): p. 420-426.
29.       Neale, M.I., Mindfulness meditation: An integration of perspectives from Buddhism, science and clinical psychology. 2006, California Institute of Integral Studies.
30.       Pelletier, L.G., et al., Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of sport and Exercise Psychology, 1995. 17(1): p. 35-53.
31.       Raedeke, T.D. and A.L. Smith, Development and preliminary validation of an athlete burnout measure. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2001.
32.       Roeser, R.W., et al., Mindfulness training and reductions in teacher stress and burnout: Results from two randomized, waitlist-control field trials. Journal of Educational Psychology, 2013. 105(3): p. 787.
33.       Ryan, R.M. and E.L. Deci, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 2000. 55(1): p. 68.
34.       Thelwell, R.C., et al., Developing mental toughness: Perceptions of elite female gymnasts. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 2010. 8(2): p. 170-188.
35.       Vallerand, R. and F. Rousseau, Intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercise: A review using the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Handbook of sport psychology, 2001. 2: p. 389-416.
36.       Waldron, J.J., Stress, Overtraining, and Burnout Associated with Participation in Sport: Is Your Child At-Risk. Institute for the Study of Youth Sports, 2000. from http://ed web3.educ.msu.edu/ysi/Spotlights.htm.
37.       Weinberg, R.S. and D. Gould, Foundations of Sport and Exercise Psychology, 6E. 2014: Human Kinetics.
38.       Yukelson, D., Psychological burnout in sport participants. Sports Medicine Digest, 1990. 12(4)
39.       Zhang, C.-Q., et al., Mindfulness and burnout in elite junior athletes: The mediating role of experiential avoidance. Journal of Applied Sport Psychology, 2016. 28(4): p. 437-451.