تأثیر ماساژ تا تکمیل دورۀ جنینی بر بازتاب‌های نوزادان زودرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بازتاب‌ها، پاسخ های غیرارادی و خودکار بدن به انواع محرک‌ها مثل فشار، صدا و تحریک لمسی هستند که به عنوان ابزارهایی برای تعیین سطح بالیدگی عصبی و تشخیص اختلالات دستگاه اعصاب مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنا بر این مهم، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریکات لمسی‌حرکتی توسط مادر بر وضعیت بازتابی نوزادان زودرس بود. به همین منظور از میان نوزادان زودرس بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان سمنان در بازۀ زمانی یک الی دو ماهه، 40 نوزاد و مادر به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. سپس، مادران گروه تجربی تا تکمیل دورۀ جنینی(40 هفتۀ بارداری)، تحریکات لمسی‌حرکتی را روزی سه بار و هر بار به مدت 20 دقیقه بر روی نوزادان زودرس‌شان اعمال نمودند. در حالیکه گروه کنترل، تنها مراقبت‌های معمول را دریافت می‌کردند. از مقیاس ارزیابی رفتاری نوزادان به‌منظور بررسی وضعیت بازتابی نوزادان، در قبل از شروع مداخله و پس از آن، استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس مختلط نشان داد که با وجود بهبودِ بیشتر در بازتاب‎های نوزادان زودرس گروه تجربی نسبت به گروه کنترل، این افزایش معنادار نبود (05/ 0p≥). با این حال، با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که تحریکات لمسی‌حرکتی می‌تواند راهکاری برای بهبود وضعیت بازتابی نوزادان زودرس باشد و احتمالاً بازۀ زمانی بیشتری برای بروز اثرات سودمند مداخله، مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Massage until Completion of Fetal Period on Reflexes of Preterm Neonates

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Mokaberian 1
  • Shamsollah Nooripour 2
1 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
چکیده [English]

Reflexes are body automatic and involuntary responses to a variety of stimuli such as pressure, sound and tactile stimulation which are used as means to determine the level of neurological maturation and to diagnose central nervous system disorders. The aim of this study was to investigate the effect of mothers’ tactile kinetic stimulations on reflex state of preterm neonates. For this purpose, 40 infants and mothers were purposively selected from infants hospitalized in neonatal ward of Amiralmomenin hospital in Semnan city during one to two months and were randomly divided into experimental and control groups. Then, mothers of experimental group conducted tactile kinetic stimulations on their infants until the completion of fetal period (40 weeks of gestation) 3 times a day, 20 minutes each time whereas the control group received only the usual care. Neonatal Behavioral Assessment Scale was used to evaluate reflex state of neonates before and after the intervention. The results of mixed ANOVA showed that although reflexes of premature neonates in the experimental group improved more than the control group, this increase was not significant (P≥0.05). However, given these results, it can be said that tactile kinetic stimulations can be a solution to improve the reflex state of preterm neonates and more time frame is probably required to reveal the beneficial effects of intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Massage
  • preterm neonate
  • reflex
1. Akhvasat A, Riahie A,(2010). Stay primary reflexes and movement and learning problems caused by in children. Journal of Exceptional Education. 92: 3-11(Persian).
2. Aliabadi F, Amini M, Alizade M, Kalani M, Ghorbani M. (2011). Prediction of infant motor performance through performance evaluation of behavior. Journal of Modern Rehabilitation.5(3):54.
3. Arzani A, Mohammad Khan Kermanshahi S, ZahedPasha Y.(2005). Role of discharge planning for mothers on growth and developmental indicators in LBW newborns. JBUMS. 7 (4):58-63.
4. Askary kachoosangy R, Aliabai F, Taghizadeh G.(2012). The effect of tactile-kinethic stimulation on reflex state of low birth weight neonates hospitalized in NICU. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 10 (5):687-92 (Persian).
770 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، دورة 71 ، شمارة 7، بهار 7931
5. Basiri M, Karbandi S, Mohammadzadeh A, Esmaili H. (2006). The effect of touch on weight gain of preterm infants. The Horizon of Medical Sciences.11(4):30-5.
6. Brazelton B, Nugent, K.(2011). Neonatal Behavioral Assessment Scale, 4th Edition. London: Mac Keith Press.
7. Cheatum BA, Hammond AA. (2000). Physical activities for improving children's learning and behavior: A guide to sensory motor development. Human Kinetics.
8. Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M. (2003). Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy. Journal of pediatric psychology. 1;28(6):403-11.
9. Dubois J, Dehaene-Lambertz G ,Kulikova S, Poupon C, Hüppi PS, Hertz-Pannier L.(2014). The early development of brain white matter: a review of imaging studies in fetuses, newborns and infants. Neuroscience.276:48-71.
10. Field T,(2004). Hernandez-Reif M, Freedman J. Stimulation programs for preterm infants: Society for Research in Child Development. 18, 1-19.
11. Gallahue D, Ozmun J .(2006).Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults. New York: McGraw-Hill.
12. Heineman KR, Hadders-Algra M.(2008). Evaluation of neuromotor function in infancy–a systematic review of available methods. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.29(4):315-23.
13. Keshavars M, Eskandari N, Jahdi F, Ashaieri H, Hoseini F, Kalani M.( 2010). The effect of holly Quran recitation on physiological responses of premature infant. Koomesh,11(3):169-77.
14. Keshavarz M, Dieter J.(2009). Effect of Tactile-Kinesthetic Stimulation in weight gaining of pre-term infants hospitalized in intensive care unit. Tehran University of Medical Sciences.67(5):347-352.
15. Kolb B, Gibb R, Gorny G.(2000). Cortical plasticity and the development of behavior after early frontal cortical injury. Developmental neuropsychology.18(3):423-44.
16. Kolb B, Gibb R, Robinson TE.(2003). Brain plasticity and behavior. Current Directions in Psychological Science.12(1):1-5.
17. Kumar J, Upadhyay A, Dwivedi AK, Gothwal S, Jaiswal V, Aggarwal S. (2013). Effect of oil massage on growth in preterm neonates less than 1800 g: a randomized control trial. The Indian Journal of Pediatrics.80(6):465-9.
18. Mathai S, Fernandez A, Mondkar J, Kanbur W.(2001). Effects of tactile-kinesthetic stimulation in preterms-A contolled trial. Indian pediatrics.38(10):1091-8.
19. Mokaberian M, Kashani V, Sheikh M, Nooripour S.(2016). Effects of one period of tactile kinetic stimulations of preterm neonates on state anxiety of their mothers. Koomesh.17 (4):821-8.
20. Partovi S, Kianifar H R, Gholami Robatsangi M, Ghorbani Z, Saeidi R. (2009). Evaluation of massage with oil containing medium chain triglyceride on weight gaining in preterm. koomesh. 11 (1) :1-6(Persian).
21. Shojaee M, Daneshfar A(2012). Motor development. 1st ed. Tehran: EmamHosein Univ Pb.
تأثیر ماساژ تا تکمیل دورة جنینی بر بازتاب های نوزادان زودرس 773
22. Sunarti TS W, Soedjatmiko, Firmansyah A, Suradi R.(2010). Effect of massage on behavior of full term newborns. pediatre Indones.50 (4):187-9.