دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-157 
تأثیر زمان آزمون یادداری و ایجاد تداخل بر تثبیت حافظۀ حرکتی پنهان

صفحه 1-21

10.22059/jmlm.2018.43540.770

پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ مهدی نمازی زاده؛ حسن عشایری


اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

صفحه 79-89

10.22059/jmlm.2018.142166.1039

حمید صالحی؛ سمیه شاهدوستی؛ مهدی رافعی بروجنی؛ مریم نزاکت الحسینی