دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 467-602 
4. تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان

صفحه 519-536

10.22059/jmlm.2018.260015.1384

محمد حسین زمانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی