دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین مهارت های روان شناختی بر عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار بازیکنان نوآموز بدمینتون

ابراهیم متشرعی؛ بهروز عبدلی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ علیرضا فارسی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 293-326

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.133863.975

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تمرینات پی.اس.تی بر عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار بازیکنان نوآموز بدمینتون بود.40 نوآموز بدمینتون به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل مداخله‌نما (20 نفر) قرار گرفتند. در آزمون‌های اکتساب و یادداری از آزمون‌های استاندارد سرویس کوتاه و بلند، تاس کلیر و دراپ و در آزمون انتقال تحت فشار، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه)

اکبر بهلول؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 327-348

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.134513.981

چکیده
  هماهنگی جزء مهم اجرای موفقیت‌آمیز حرکات در زندگی روزمره و فعالیت‌های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه) بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر پومسه­روهای مرد شهر تهران بودند که از این بین 30 پومسه­رو انفرادی و30 پومسه­رو تیمی با دامنۀ سنی 17تا 30 سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS)

روح اله گهواره؛ رضا رجبی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 349-366

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.224533.1204

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی در ورزشکاران بود. نسخۀ اصلی پرسشنامه، دارای هفت خرده‌مقیاس و 29 سؤال پنج‌ارزشی لیکرتی است. 300 پرسشنامه توسط ورزشکاران 19 تا 34 ساله (2/62 درصد مرد و 8/37 درصد زن با میانگین سنی 4/24 سال) که در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت داشتند، تکمیل شد. برای برآورد روایی سازۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
کاربرد تمرین کَم‌خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان

حمید صالحی؛ محبوبه مهرورز؛ مهدی رافعی بروجنی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 367-384

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.208461.1100

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از کاهش خطاهای مرحلۀ تمرین برای تسهیل فرایندهای یادگیری حرکتی ضمنی در کودکان بود. تعداد 30 دانش‌آموز (میانگین سن = ۳۲/۱ ±۳۳/۱۱سال) با دید بسته، کیسه‌های نخود را با ترتیب از فاصله‌های نزدیک به دور یا دور به نزدیک پرتاب کردند. گروه نزدیک به دور مرحلۀ اکتساب را از مسافت 2 متری هدف آغاز کرد. سپس تکلیف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ امین خسروی جعفری

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 385-411

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.208261.1095

چکیده
  آرام‌سازی از روش‌های بهبود عملکرد است که به‌طور عام می‌توان آن را به آرام‌سازی جسمانی و روانی دسته‌بندی کرد. به فنون آرام‌سازی روانی، اغلب به‌عنوان فنون ذهن به جسم اطلاق می‌شود، زیرا هدف این روش‎ها ایجاد آرام‌سازی از طریق ذهن است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر یک دوره برنامة آرام‌سازی (جسم به ذهن و ذهن به جسم) بر عملکرد بازیکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر متقابل انتقال پیش‌گستر شنای کرال سینه و پشت روی یادگیری این دو شنا

سوری حیدری؛ عبدالرحمن خضری؛ محمود شیخ

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 413-429

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.140809.1033

چکیده
  هدف این مطالعه، مقایسۀ میزان انتقال یادگیری پیش‌گستر بین مهارت‌های شنای کرال سینه و کرال پشت در دختران نوآموز بود. برای این منظور، 60 دانشجو که در درس شنای مقدماتی ثبت‌نام کرده بودند، انتخاب شدند و در چهار گروه (دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل) جای گرفتند. گروه‌های آزمایشی در تکلیف اولیه به مدت 10 جلسه به یادگیری یکی از دو شنای کرال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

نرگس عبدلی؛ نسرین پارسایی؛ حسن رهبان فرد

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 431-450

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.249629.1335

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت صورت گرفت. بدین‌منظور 60 دانش‌آموز دختر دبیرستانی داوطلب (19-17 سال)، انتخاب شدند و بعد از اجرای پیش‌آزمون به‌طور تصادفی در پنج گروه مشاهده‌ای، سایه‌زنی، فیزیکی، ترکیبی (مشاهده ـ سایه‌زنی) و کنترل قرار گرفتند. گروه‌های تمرینی در مرحلۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی کودکان با اختلال بینایی

فاطمه سادات حسینی؛ امید فرج الهی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 451-465

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.250808.1343

چکیده
  اختلال بینایی به‌عنوان یک محدودیت فردی، می‌تواند موجب عدم ادراک بینایی کافی شده، و بر همۀ جنبه‌های رشد کودک تأثیر بگذارد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت‌های بنیادی در پسران کودک کم‌بینا بود. تعداد 30 کودک کم‌بینا با دامنۀ سنی 7-5 سال، با استفاده از نمونه‌های در دسترس انتخاب و پس از انجام ...  بیشتر