نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تمرینات پی.اس.تی بر عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار بازیکنان نوآموز بدمینتون بود.40 نوآموز بدمینتون به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل مداخله‌نما (20 نفر) قرار گرفتند. در آزمون‌های اکتساب و یادداری از آزمون‌های استاندارد سرویس کوتاه و بلند، تاس کلیر و دراپ و در آزمون انتقال تحت فشار، از روش تجزیه‌وتحلیل یادداشت‌برداری استفاده شد. تمامی شرکت‌کنندگان مهارت‌های اختصاصی بدمینتون را در مدت زمان 24 جلسه در طول سه ماه فراگرفتند. گروه آزمایش علاوه‌بر مهارت‌های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 20 دقیقه‌ای بستة اختصاصی پی.‌اس.‌تی و گروه کنترل مداخله‌نما نیز همین تعداد جلسات آموزش‌هایی در مورد اطلاعات عمومی در بدمینتون دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که در تمامی آزمون‌ها نمره‌های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مداخله‌نما به‌طور معناداری بالاتر بود که بیانگر اثربخشی برنامة پی.‌اس.‌تی بر عملکرد و یادگیری نوآموزان مرد بدمینتون بود. نتایج مطالعۀ حاضر، دامنۀ اثربخشی این تمرینات را به یادگیری مهارت‌های جدید حرکتی نیز تعمیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychological Skills Training on Performance, Retention and Transfer under Pressure of Novice Badminton Players

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Moteshareie 1
  • Behrouz Abdoli 2
  • Seyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi 3
  • Alireza Farsi 2

1 PhD in Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Professor, Physical Education Department, Faculty of Social and Cultural Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of PST on performance, retention, and transfer under pressure of novice badminton players. 40 novice badminton players were randomly assigned to experimental (20 participants) and placebo-control (20 participants) groups. In acquisition and retention tests, short and long service, toss clear and drop shots were used; in transfer under pressure test, notational analysis was applied. All participants acquired specific badminton skills in 24 sessions over three months. In addition to specific badminton skills, the experimental group received the specific package of PST during 24 sessions (each session 20 min.) while placebo-control group received the same number of sessions about general information on badminton. The results of mixed ANOVA indicated that in all tests, the scores of experimental group were significantly higher than those of the placebo-control group, which indicated the effectiveness of PST on performance and learning of novice male badminton players. The results of this study extended the effectiveness of PST to learning new motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • badminton
  • novice
  • PST
  • skill level
  • transfer under pressure
1.Moteshareie E, Kordi M, A. F, editors. The norm of mental skills of of elite and advanced male and female Iranian Badminton players. the 7 international congress in physical education and sport sciences 2011 (in Persian)
2.Moteshareie E, kordi m, farokhi a, kashani v. The norm of bioenergetics characteristics of elite and advanced male and female Iranian Badminton players
3.Research in Sport Medicine & Technology. 2011;2(4):79-94 (in Persian).
4.Jones G. Psychological preparation in racket sports. Science and Racket Sports. 1995:203.
5.Lees A. Science and the major racket sports: a review. Journal of sports sciences. 2003;21(9):707-32.
6.Whelan JP, Mahoney MJ, Meyers AW. Performance enhancement in sport: A cognitive behavioral domain. Behavior Therapy. 1991;22(3):307-27.
7.Weinberg RS, Gould D. Foundations of Sport and Exercise Psychology, 6E: Human Kinetics; 2014.
8.Gucciardi DF, Gordon S, Dimmock JA. Evaluation of a mental toughness training program for youth-aged Australian footballers: I. A quantitative analysis. Journal of applied sport psychology. 2009;21(3):307-23.
9.Weinberg R, Williams J. Integrating and implementing a psychological skills training program. Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. 2001;4:347-77.
10.Burton D, Raedeke TD. Sport psychology for coaches: Human Kinetics; 2008.
11.Blakeslee ML, Goff DM. The effects of a mental skills training package on equestrians. The Sport Psychologist. 2007;21(3):288-301.
12.Thelwell R, Weston N, Greenlees I. Examining the use of psychological skills throughout soccer performance. Journal of Sport Behavior. 2010;33(1):109-27.
13.Thelwell RC, Greenlees IA, Weston NJ. Using psychological skills training to develop soccer performance. Journal of Applied Sport Psychology. 2006;18(3):254-70.
14.Thomas PR, Fogarty GJ. Psychological skills training in golf: The role of individual differences in cognitive preferences. The Sport Psychologist. 1997;11(1):86-106.
15.Mamassis G, Doganis G. The effects of a mental training program on juniors pre-competitive anxiety, self-confidence, and tennis performance. Journal of Applied Sport Psychology. 2004;16(2):118-37.
16.Kress J, Schroeder J, Potteiger J, Haub M. The use of psychological skills training to increase 10 KM cycling performance: an exploratory investigation. Int Sports J. 1999;3:44-54.
17.Sheard M, Golby J. Effect of a psychological skills training program on swimming performance and positive psychological development. International journal of sport and exercise psychology. 2006;4(2):149-69.
18.Pates J, Maynar I, Westbury T. An investigation into the effects of hypnosis on basketball performance. Journal of Applied Sport Psychology. 2001;13(1):84-102.
19.Thelwell RC, Greenlees IA. The effects of a mental skills training package on gymnasium triathlon performance. The Sport Psychologist. 2001;15(2):127-41.
20.Thelwell R, Maynard I. The effects of a mental skills package on ‘repeatable good performance’in cricketers. Psychology of Sport and Exercise. 2003;4(4):377-96.
21.Berg KE, Latin RW. Essentials of research methods in health, physical education, exercise science, and recreation: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
22.Terry PC, Mayer JL, Howe BL. Effectiveness of a mental training program for novice scuba divers. Journal of Applied Sport Psychology. 1998;10(2):251-67.
23.French KE, Werner PH, Rink JE, Taylor K, Hussey K. The effects of a 3-week unit of tactical, skill or combined tactical and skill instruction on badminton performance of ninth-grade students. Journal of Teaching in Physical Education. 1996;15(4):418-38.
24.Hidayat Y. The Effect of Goal Setting and Mental Imagery Intervention on Badminton Learning Achievement Motor Skill at 10-12 Years Old: The Context of Indonesia. EDUCARE. 2011;3(2).
25.Martin GL, Vause T, Schwartzman L. Experimental studies of psychological interventions with athletes in competitions: Why so few? Behavior modification. 2005;29(4):616-41.
26.Gardner F, Moore Z. Clinical sport psychology: Human kinetics; 2006.
27.Garvin MS. The Effects of a Psychological Skills Training Program on Swimming Performance: Self-efficacy and Psychological Skill Use as Mediators: The George Washington University; 2014.
28.Schmidt R, Lee T. Motor Learning and performance, 5E with web study guide: from principles to application: Human Kinetics; 2013.
29.Schmidt RA, Wrisberg CA. Motor learning and performance: A situation-based learning approach: Human kinetics; 2008.
30.Vealey S, Greenleaf C. Seeing is believing: Understanding and using imagery in sport In JM Williams (Ed), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (pp 247-269) San Francisco. CA: Mayfield Publishing Company; 2006.
31.Beauchamp PH, Halliwell WR, Fournier JF, Koestner R. Effects of cognitive-behavioral psychological skills training on the motivation, preparation, and putting performance of novice golfers. The Sport Psychologist. 1996;10(2):157-70.
32.Weinberg R. Does imagery work? Effects on performance and mental skills. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity. 2008;3(1).
33.Meyers A, Whelan J, Murphy S. Cognitive behavioral strategies in athletic performance enhancement. Progress in behavior modification. 1996;30:137-64.
34.Miller DK. Measurement by the physical educator: Why and how: McGraw-Hill New York; 2006.
35.Johnson BL, Nelson JK. Practical measurements for evaluation in physical education. 1969.
36.Scott MG. Achievement examinations in badminton. Research Quarterly American Association for Health, Physical Education and Recreation. 1941;12(2):242-53.
37.Lam WK, Maxwell JP, Masters R. Analogy learning and the performance of motor skills under pressure. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2009;31(3):337-57.
38.Wulf G, Shea C, Lewthwaite R. Motor skill learning and performance: a review of influential factors. Medical education. 2010;44(1):75-84.
39.Abian-Vicen J, Castanedo A, Abian P, Sampedro J. Temporal and notational comparison of badminton matches between men’s singles and women’s singles. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2013;13(2):310-20.
40.Abián P, Castanedo A, Feng XQ, Sampedro J, Abian-Vicen J. Notational comparison of men’s singles badminton matches between Olympic Games in Beijing and London. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2014;14(1):42-53.
41.Hughes M. The application of notational analysis to racket sports. Science and racket sports II: Taylor & Francis; 2002. p. 229-38.
42.Blomqvist M, Luhtanen P, Laakso 1 L. Comparison of two types of instruction in badminton. European Journal of Physical Education. 2001;6(2):139-55.
43.Blomqvist M, Luhtanen P, Laakso L. Validation of a notational analysis system in badminton. Journal of Human Movement Studies. 1998;35(3):137-50.
44.Chen H-L, Chen TC. Temporal structure comparison of the new and conventional scoring systems for men’s badminton singles in Taiwan. Journal of exercise science and fitness. 2008;6(1):34-43.
45.Chen H-L, Chen WTC. Physiological and Notational Comparison of New and Old Scoring Systems of Singles Matches in Men's Badminton. Asian Journal of Physical Education & Recreation. 2011;17(1).
46.Fournier JF, Calmels C, Durand‐Bush N, Salmela JH. Effects of a season‐long PST program on gymnastic performance and on psychological skill development. International journal of sport and exercise psychology. 2005;3(1):59-78.
47.de Guast VdB, Golby J, Van Wersch A, d’Arripe-Longueville F. Psychological skills training of an elite wheelchair water-skiing athlete: A single-case study. Adapted Physical Activity Quarterly. 2013;30(4):351-72.
48.Taylor J. A conceptual model for integrating athletes’ needs and sport demands in the development of competitive mental preparation strategies. The Sport Psychologist. 1995;9(3):339-57.
49.Omosegaard B, Tindholdt L. Physical training for badminton: International badminton federation; 1996.
50.Williams JM, Harris D. Relaxation and energizing techniques for regulation of arousal. Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. 2006;5:285-305.
51.Williams JM, Nideffer RM, Wilson VE, Sagal M-S, Peper E. Concentration and strategies for controlling it. Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. 2010;6:336-58.
52.Zinsser N, Bunker L, Williams JM. Cognitive techniques for building confidence and enhancing performance. Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. 2006;5:349-81.
53.Gould D. Goal setting for peak performance. Applied Sport Psychology: Personal growth to peak performance. 6th ed ed. Mountain View: Mayfield2010. p. 201-20.
54.Hanton S, Thomas O, Mellalieu SD. Management of competitive stress in elite sport. International Olympic Committee sport psychology handbook. 2009:30-42.
55.Magill RA, Anderson DI. Motor learning and control: Concepts and applications: McGraw-Hill New York; 2007.