دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله

سجاد ترشیزی؛ مهدی شهبازی؛ ابوذر دارابی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 159-171

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.205282.1067

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط غنی خانه بر سرعت پیشرفت اکتساب مهارت دریبل فوتبال پسران بود.جامعة آماری تحقیق کودکان 6 تا 13 سالة منطقة 1 شهر تهران بودند. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. براساس نتایج پرسشنامة توزیع شده، 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه غنی و غیر غنی تقسیم شدند. در ابتدا از هر دو گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 173-193

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.227331.1219

چکیده
  برحسب مطالعات متعدد صور تگرفته در حیطة روان شناسی ورزش می توان گفت که عملکرد مطلوب ورزشی به عواملروان شناختی بسیاری مرتبط است و ویژگی های شخصیتی و روان شناختی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت ورزشی است.هدف این پژوهش مطالعه و مقایسة مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کارات هکاهای موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران بود. مطالعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر اطلاعات افزوده پیشخوراندی به مشاهده الگو بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد پنالتی مینی بسکتبال در کودکان

محمد حسین زمانی؛ ایوب هاشمی؛ رسول عابدان زاده

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 195-212

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.240447.1293

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اطلاعات افزودۀ پیشخوراندی به مشاهدۀ الگو بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد مینی‌بسکتبال در کودکان بود. برای این منظور 45 کودک ده‌ساله به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند و در سه گروه (اطلاعات افزودۀ پیشخوراندی+ مشاهده، مشاهده+ بازخورد آگاهی از نتیجه و کنترل (C)) تقسیم شدند. روش تحقیق نیمه‌تجربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد

ساناز خسروی نژاد؛ مرتضی طاهری؛ عباس صادقی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 213-226

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.249413.1333

چکیده
  شاخص های رشدی نوزادان از موارد مهم در ارزیابی و مراقب تهای دوران بارداری است که تأثیر بسزایی در زندگی پس ازتولد متولدین دارد. ازاین رو، شناخت عوامل مرتبط با آن امری مهم و ضروری است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف،بررسی ارتباط سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد انجام گرفت. این پژوهش28 سال) مراجعه کننده به بیمارستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

مژگان معمارمقدم؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علی کاشی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 227-242

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.244615.1313

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (ADHD) بود. این تحقیق به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. شرکت‌کنندگان شامل 25 دانش‌آموز پسر 10 تا 7 سال مراجعه‌کننده به کلینیک ویژه بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا مشهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری، به عنوان یک فاکتور غیر فارماکولوژیک بر رفتارهای تغییریافته براثر استرس جدایی از مادر در موش نژاد ویستار

اتنا یزدان شناس؛ مقصود پیری؛ محمدعلی آذربایجانی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 243-256

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.235001.1254

چکیده
  در پژوهش حاضر تأثیرات مثبت تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری به عنوان یک فاکتور غیرفارماکولوژیک بر رویرفتارهای تغییریافته بر اثر استرس جدایی از مادر بررسی شد. در پژوهش حاضر 48 سر بچه موش نر انتخاب و از روز 2تا 14 به مدت 180 دقیقه از مادرشان جدا شدند. سپس در روز 21 این موش ها به صورت تصادفی به چهار گروه قسمتشدند. گروه ها شامل با استرس جدا شدن از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش‌آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

سیده بهار بنی کریمی؛ حبیب هادیانفرد؛ ربابه رستمی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 257-275

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.248726.1331

چکیده
  اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی از جمله اختلالات رشدی عصبی رایج میان کودکان می‌باشد که می‌تواند مشکلات متعددی را در زمینه‌های گوناگون شناختی، اجتماعی و تحصیلی ایجاد کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مهارت‌های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش ‌آموزان مقطع ابتدایی با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تاثیر تمرین های دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی

محبوبه امامی؛ علیرضا بهرامی؛ ولی شیری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 277-292

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.239824.1289

چکیده
  کودکان با کم توانی ذهنی مشکلات عدیده ای در زندگی روزمره و مسائل آموزشی تجربه می کنند که یکی از این مشکلات تاثیرگذار در زمینه ادراک بینایی می باشد بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی شهر اصفهان می باشد. از بین دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر 7 تا 11 سال 30 کودک بعنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر