مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .کارشنا سارشد روا نشناسی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 فوق دکتری روانشناسی، دپارتمان روانشناسی، دانشگاه هاروارد، ماساچوست، کمبریج، ایالات متحده امریکا.

چکیده

برحسب مطالعات متعدد صور تگرفته در حیطة روان شناسی ورزش می توان گفت که عملکرد مطلوب ورزشی به عوامل
روان شناختی بسیاری مرتبط است و ویژگی های شخصیتی و روان شناختی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت ورزشی است.
هدف این پژوهش مطالعه و مقایسة مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کارات هکاهای موفق و ناموفق سوپر
لیگ کاراتة مردان ایران بود. مطالعة حاضر از نوع علی مقایسه ای و جامعة آماری کاراته کاهای سوپر لیگ کاراتة مردان
ایران در سال 1394 در بخش کومیته بودند. داده های اولیه به روش در دسترس از 70 نفر از ورزشکارانِ تمام تیم های
شرکت کننده_ به ویژه دو تیم بالا و سه تیم پایین جدول_ در سوپر لیگ کاراته جم عآوری شد. پس از ب هدست آوردن
اطلاعات مربوط به تعداد مبارزات و نتایج آن برای هر ورزشکار، عملکرد بهینة کاراته کاها محاسبه و دو گروه کاراته کای
موفق و ناموفق تعیین شد (هر گروه 30 نفر). ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل فرم رضایت نامه و دموگرافیک،
پرسشنامة مایندفولنس ورزشی، پرسشنامة هوش هیجانی شاته و پرسشنامة 48 سؤالی سرسختی ذهنی بود. پس از
و شاپیرو ویلک، نتایج آزمون تی دو گروه مستقل K-S بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در دو گروه با استفاده از آزمون
نشان داد که تفاوت مایندفولنس بین کاراته کاهای موفق و ناموفق از لحاظ آماری معنادار نبود، اما تفاوت هوش هیجانی و
سرسختی ذهنی بین دو گروه معنادار بود. در مجموع می توان گفت که بخش چشمگیری از یافته ها بر نقش ویژگ یهای
روان شناختی در عملکرد و موفقیت ورزشی بین دو گروه کاراته کای نخبه که در بالاترین سطح از کاراتة جهان و آسیا
قرار دارند، تأکید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mindfulness, Emotional Intelligence and Mental Toughness in Successful and Unsuccessful Karate Athletes in Iran Men’s Karate Super League

نویسندگان [English]

  • Sadegh Ranjbar 1
  • Hassan Gharayagh Zandi 2
  • Sayyed Mohsen Fatemi 3
1 MSc in sport psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of sport psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Post doctorate in Psychology, Associate/ Fellow Harvard University, Department of Psychology, Harvard University, Massachusetts, Cambridge, USA.
چکیده [English]

According to numerous studies in sport psychology, it is proved that optimal athletic performance relates to many psychological factors and personality and psychological characteristics influence athletic development. The aim of this study was to investigate and compare mindfulness, emotional intelligence and mental toughness in successful and unsuccessful karate athletes in Iran men’s karate super league. This research was casual-comparative and the population consisted of Iran men’s karate super league in Kumite section in 2015. Primary data were collected by convenience sampling method from 70 athletes of all participating teams- especially two high ranking teams and three low ranking teams- in karate super league. After the data of the number of competitions and their results for each athlete were collected, the optimal performance of karate athletes was calculated and two successful and unsuccessful karate athletes groups were determined (each group 30 subjects). The form of content, the demographic questionnaire, Sport Mindfulness Scale, Schutte Emotional Intelligence Questionnaire and Mental Toughness Questionnaire (48 items) were used. The normal distribution of data in both groups were examined using the K-S and Shapiro-Wilk tests. The results of independent t test showed that the difference in mindfulness was not statistically significant between successful and unsuccessful karate athletes, but the emotional intelligence and mental toughness between successful and unsuccessful athletes were significantly different. Overall, it can be stated that a major part of these findings emphasize the role of the psychological characteristics in the sport performance and success of the two groups of elite karate athletes who have the highest rank in Asia and world karate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • karate
  • Mental Toughness
  • Mindfulness
  • super league
1. Shaffer CT, Tenenbaum G, Eklund RC. Implicit theories of mental skills abilities in
collegiate athletes. Journal of Applied Sport Psychology. 2015 Oct 2;27(4):464-76.
2. Thelwell RC, Such BA, Weston NJ, Such JD, Greenlees IA. Developing mental toughness:
Perceptions of elite female gymnasts. International Journal of Sport and Exercise
Psychology. 2010 Jan 1;8(2):170-88.
3. Kee YH, Wang CJ. Relationships between mindfulness, flow dispositions and mental skills
adoption: A cluster analytic approach. Psychology of Sport and Exercise. 2008 Jul
1;9(4):393-411.
190 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، دورة 10 ، شمارة 2، تابستان 1397
4. Pineau TR, Glass CR, Kaufman KA. Mindfulness in sport performance. The Wiley
Blackwell handbook of mindfulness. 2014 Mar 21;2:1004-33.
5. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: mindfulness and its role in
psychological well-being. Journal of personality and social psychology. 2003
Apr;84(4):822.
6. Birrer D, Röthlin P, Morgan G. Mindfulness to enhance athletic performance: Theoretical
considerations and possible impact mechanisms. Mindfulness. 2012 Sep 1;3(3):235-46.
7. Cathcart S, McGregor M, Groundwater E. Mindfulness and flow in elite athletes. Journal of
Clinical Sport Psychology. 2014 Jun;8(2):119-41.
8. Aherne C, Moran AP, Lonsdale C. The effect of mindfulness training on athletes’ flow: An
initial investigation. The Sport Psychologist. 2011 Jun;25(2):177-89.
9. Kaufman KA, Glass CR, Arnkoff DB. Evaluation of Mindful Sport Performance
Enhancement (MSPE): A new approach to promote flow in athletes. Journal of Clinical
Sport Psychology. 2009 Dec;3(4):334-56.
10. Bernier M, Thienot E, Codron R, Fournier JF. Mindfulness and acceptance approaches in
sport performance. Journal of Clinical Sport Psychology. 2009 Dec;3(4):320-33.
11. Gustafsson H, Skoog T, Davis P, Kenttä G, Haberl P. Mindfulness and its relationship
with perceived stress, affect, and burnout in elite junior athletes. Journal of Clinical Sport
Psychology. 2015 Sep;9(3):263-81.
12. Thompson RW, Kaufman KA, De Petrillo LA, Glass CR, Arnkoff DB. One year followup
of mindful sport performance enhancement (MSPE) with archers, golfers, and runners.
Journal of Clinical Sport Psychology. 2011 Jun;5(2):99-116.
13. Zhang CQ, Si G, Duan Y, Lyu Y, Keatley DA, Chan DK. The effects of mindfulness
training on beginners' skill acquisition in dart throwing: A randomized controlled trial.
Psychology of Sport and Exercise. 2016 Jan 1;22:279-85.
14. Walker SP. Mindfulness and burnout among competitive adolescent tennis players. South
African Journal of Sports Medicine. 2013;25(4):105-8.
15. John S, Verma SK, Khanna GL. The effect of mindfulness meditation on HPA-Axis in
pre-competition stress in sports performance of elite shooters. National Journal of
Integrated Research in Medicine. 2011;2(3):15-21.
16. Zizzi S, Deaner H, Hirschhorn D. The relationship between emotional intelligence and
performance among college basketball players. Journal of applied sport Psychology. 2003
Jan 1;15(3):262-9.
17.Hanin, Yuri L. Handbook of Sport Psychology, Chapter 2 Emotions in Sport, 8869
(OCTOBER 2012): 395. doi:10.1016/S0191-8869(00)00190-2.
18. Jones G. What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport
performers. Journal of applied sport psychology. 2002 Jan 1;14(3):205-18.
19. Meyer BB, Fletcher TB. Emotional intelligence: A theoretical overview and implications
for research and professional practice in sport psychology. Journal of Applied Sport
Psychology. 2007 Feb 14;19(1):1-5.
مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ ... 191
20. Lane A, Thelwell R, Devonport T. Emotional intelligence and mood states associated with
optimal performance. E-journal of Applied Psychology. 2009;5(1):67-73.
21. Lane AM, Devonport TJ, Soos I, Karsai I, Leibinger E, Hamar P. Emotional intelligence
and emotions associated with optimal and dysfunctional athletic performance. Journal of
sports science & medicine. 2010 Sep;9(3):388.
22. Boroujeni ST, Mirheydari SB, Kaviri Z, Shahhosseini S. The survey of relationship and
comparison: emotional intelligence, competitive anxiety and mental toughness female
super league basketball players. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012 Jan
1;46:1440-4.
23. Golby J, Sheard M. Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league.
Personality and individual differences. 2004 Oct 1;37(5):933-42.
24. Jones G, Hanton S, Connaughton D. A framework of mental toughness in the world’s best
performers. The Sport Psychologist. 2007 Jun;21(2):243-64.
25. Jones MV. Controlling emotions in sport. The Sport Psychologist. 2003 Dec;17(4):471-
86.
26. Horsburgh VA, Schermer JA, Veselka L, Vernon PA. A behavioural genetic study of
mental toughness and personality. Personality and individual differences. 2009 Jan
1;46(2):100-5.
27. Stamp E, Crust L, Swann C, Perry J, Clough P, Marchant D. Relationships between
mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate students. Personality and
Individual Differences. 2015 Mar 1;75:170-4.
28. Brand S, Gerber M, Kalak N, Kirov R, Lemola S, Clough PJ, Pühse U, Holsboer-
Trachsler E. Adolescents with greater mental toughness show higher sleep efficiency,
more deep sleep and fewer awakenings after sleep onset. Journal of Adolescent Health.
2014 Jan 1;54(1):109-13.
29. Crust L, Clough PJ. Relationship between mental toughness and physical endurance.
Perceptual and Motor Skills. 2005 Feb;100(1):192-4.
30. Crust L, Swann C. The relationship between mental toughness and dispositional flow.
European Journal of Sport Science. 2013 Mar 1;13(2):215-20.
31. Nicholls AR, Polman RC, Levy AR, Backhouse SH. Mental toughness in sport:
Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences. Personality and
Individual Differences. 2009 Jul 1;47(1):73-5.
32. Nicholls AR, Polman RC, Levy AR, Backhouse SH. Mental toughness, optimism,
pessimism, and coping among athletes. Personality and individual differences. 2008 Apr
1;44(5):1182-92.
33. Levy AR, Polman RC, Clough PJ, Marchant DC, Earle K. Mental toughness as a
determinant of beliefs, pain, and adherence in sport injury rehabilitation. Journal of Sport
Rehabilitation. 2006 Aug;15(3):245-54.
34. Gerber M, Feldmeth AK, Lang C, Brand S, Elliot C, Holsboer-Trachsler E, Pühse U. The
relationship between mental toughness, stress, and burnout among adolescents: a
192 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، دورة 10 ، شمارة 2، تابستان 1397
longitudinal study with Swiss vocational students. Psychological reports. 2015
Dec;117(3):703-23.
35. Thienot E, Jackson B, Dimmock J, Grove JR, Bernier M, Fournier JF. Development and
preliminary validation of the mindfulness inventory for sport. Psychology of Sport and
Exercise. 2014 Jan 1;15(1):72-80.
36. Zare M. examination of validity and reliability of Persian version of mindfulness
inventory for sport in athletes (Msc).physical education and sport science, University of
Tehran. 2015
37. Homayonnia, M., Homayoni, A., Sheikh, M., Nazari, S. [The Relationship between
Emotional Intelligence and Psychological Resiliency in Iranian Premier League
Wrestlers(in persian)]. Journal of Motor Learning and Movement, 2014; 6(1): 23-36
38. Afsanehpoorak SA, Vaezmousavi SM [Validity and reliability of the Persian version of
sport mental toughness questionnaire (MTQ48) (in persian)] journal of sport management
and action behavior. 2014;10 (19): 39-54
39. 50. Yager RR, Filev DP. Induced ordered weighted averaging operators. IEEE
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics). 1999
Apr;29(2):141-50.
40. Hülsheger UR, Alberts HJ, Feinholdt A, Lang JW. Benefits of mindfulness at work: the
role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction.
Journal of Applied Psychology. 2013 Mar;98(2):310.
41. Fatemi SM. Sport psychology Booklet, college of physical education and sport science,
University of Tehran. 2014
42. Kaviani H, Hatami N, Shafieabadi A E. [The Impact of Mindfulness-Based Cognitive
Therapy on The Quality of Life in Non-Clinically Depressed People(in persian)].
Advances in Cognitive Science. 2009; 10 (4) :39-48
43. SeyedAmeri M, Saedi SH, Manafi F [The relationship between emotional intelligence and
achievement of team sports athletes in the 11th student Olympiad across the country (in
persian)] Sport Psychology Studies, 2013; 2(4): 47-56.
44. Goleman D. Emotional Intelligencr. Traslation By Parsa N,Rooshd publication. 2015
45. Brackett MA, Mayer JD, Warner RM. Emotional intelligence and its relation to everyday
behaviour. Personality and Individual differences. 2004 Apr 1;36(6):1387-402.
46. Bastian VA, Burns NR, Nettelbeck T. Emotional intelligence predicts life skills, but not as
well as personality and cognitive abilities. Personality and individual differences. 2005
Oct 1;39(6):1135-45.
47. Resurrección DM, Salguero JM, Ruiz-Aranda D. Emotional intelligence and
psychological maladjustment in adolescence: A systematic review. Journal of
adolescence. 2014 Jun 1;37(4):461-72.
48. García-Sancho E, Salguero JM, Fernández-Berrocal P. Relationship between emotional
intelligence and aggression: A systematic review. Aggression and violent behavior. 2014
Sep 1;19(5):584-91.
مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ ... 193
49. Soflu HG, Esfahani N, Assadi H. The Comparison of emotional intelligence and
psychological skills and their relationship with experience among individual and Team
athletes in superior league. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011 Jan 1;30:2394-
400.
50. Chen MA, Cheesman DJ. Mental toughness of mixed martial arts athletes at different
levels of competition. Perceptual and motor skills. 2013 Jun;116(3):905-17.
51. Sheard M. A cross-national analysis of mental toughness and hardiness in elite university
rugby league teams. Perceptual and motor skills. 2009 Aug;109(1):213-23.
52. Farokhi A, Kashani V, Motasharei E [Comparison of Mental Toughness of Contact and
Noncontact Men and Women Athletes in Different Skill Levels (in Persian)]. Journal of
Motor behavior. 2011: 8: 71-86.
53. Hatami F, Hatamishahmir E, Tahmasebi F [The Relationships between Mental Toughness
and Physical Fitness in Female Students (in persian)] Sport Psychology Studies, 2012;
1(2): 53-64.
54. Kaiseler M, Polman R, Nicholls A. Mental toughness, stress, stress appraisal, coping and
coping effectiveness in sport. Personality and individual differences. 2009 Nov
1;47(7):728-33.
55. Mahoney J, Ntoumanis N, Mallett C, Gucciardi D. The motivational antecedents of the
development of mental toughness: A self-determination theory perspective. International
Review of Sport and Exercise Psychology. 2014 Jan 1;7(1):184-97.
56. Gucciardi DF, Hanton S, Fleming S. Are mental toughness and mental health
contradictory concepts in elite sport? A narrative review of theory and evidence. Journal
of science and medicine in sport. 2017 Mar 1;20(3):307-11