مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 . استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

شاخص های رشدی نوزادان از موارد مهم در ارزیابی و مراقب تهای دوران بارداری است که تأثیر بسزایی در زندگی پس از
تولد متولدین دارد. ازاین رو، شناخت عوامل مرتبط با آن امری مهم و ضروری است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف،
بررسی ارتباط سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد انجام گرفت. این پژوهش
28 سال) مراجعه کننده به بیمارستان /1±5/ همبستگی توصیفی – مقایسه ای بر روی 412 زن باردار (با میانگین سنی 6
مهدیة تهران به صورت مقطعی و میدانی انجام گرفت. افراد به روش در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با
و اطلاعات مربوط به شاخص های رشدی نوزادان از پروندة پزشکی موجود در (LSQ) استفاده از پرسشنامة سبک زندگی
مقایسه شد. آزمون NCHS بیمارستان مهدیة تهران استخراج و ثبت شد. سپس شاخ صهای رشدی با نورم استاندارد
مستقل و تک نمونه و همبستگی پیرسون به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، کیفیت t آماری
سبک زندگی زنان باردار مورد مطالعه، در حد متوسطی گزارش شد. همچنین مقایسة شاخص های وزن، قد تفاوت
که نشان از .(P≤0/ نشان داد ( 05 NCHS معناداری را در مقطعی از بازه های زمانی پس از تولد در مقایسه با هنجار
پایین تر بودن این هنجار در نوزادان ایرانی در قیاس با هنجار جهانی است. از طرف دیگر، دور سر نوزادان تفاوت
با توجه به یافته های پژوهش در خصوص سبک زندگی و فعالیت بدنی متوسط در .(P=0/ معناداری را نشان نداد ( 18
زنان باردار، احتمالاً توصیة مادران به انجام فعالیت بدنی بیشتر و بهبود کیفیت تغذیة آنها بتواند سبک زندگی آنها را ارتقا
دهد و از این طریق بتوان شاخص های رشدی نوزادان را بهبود بخشید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pregnancy life style on physical growth of post term

نویسندگان [English]

  • sanaz khosravinejad 1
  • morteza Taheri 2
  • abbas sadeghi 3
1 1.MSc of Sport Sciences, Department of Sport Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Neonatal growth indices are one of the important issues in the assessment
and care of pregnancy which have significant effects on the life after birth.
Therefore, it is important to recognize their related factors. The aim of this
study was to investigate the relationship between pregnant women's lifestyle
and physical growth indices in newborns. This descriptive-comparative
study was conducted on 412 pregnant women (mean age 28.1±5.6 years)
who referred to Mahdieh Hospital in Tehran by a cross-sectional and field
method. Subjects were selected by convenience sampling method. Data were
collected and recorded by Lifestyle Questionnaire (LSQ) and information
about the growth indices of newborns from their medical records in Tehran
Mahdieh Hospital. Then, growth indices were compared with NCHS
standard norm (P≤0.05). Independent and one-sample t tests and Pearson
correlation were used to analyze the data. According to the results, the
quality of lifestyle in pregnant women was reported to be moderate. Also, a
comparison of weight and height indices showed a significant difference in
the time intervals after birth in comparison with the NCHS norm (P≤0.05)
which indicated that this norm was lower than the global norm in Iranian
infants. On the other hand, no significant difference was observed in the
head circumference (P=0.18). Considering the findings of this study on
lifestyle and moderate physical activity in pregnant women, mothers are
recommended to have more physical activity and to improve their nutritional
quality so that they can promote their lifestyle and thereby improve the
growth indices of newborns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Head circumference
  • height
  • Lifestyle
  • weight
1. Ghavi A, Fadakar Sogheh K, Niknami M, Kazemnejad Leili E. Survey associated maternal
Factors with low-weight infants in Women referred to health centers in Rasht. Journal of
Holistic Nursing and Midwifery. 2011;21(2):35-9.
بررسی ارتباط سبک زندگی مادران باردار با شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد 207
2.Mahmoodi H, Asghari-Jafarabadi M, Babazadeh T, Mohammadi Y, Shirzadi S, Sharifi-
Saqezi P, et al. Health Promoting Behaviors in Pregnant Women Admitted to the Prenatal
Care Unit of Imam Khomeini Hospital of Saqqez. Journal of Education and Community
Health. 2015;1(4):58-65.
3.Yadav H, Lee N. Maternal factors in predicting low birth weight babies. The Medical
journal of Malaysia. 2013;68(1):44-7.
4.Sharma SR, Giri S, Timalsina U, Bhandari SS, Basyal B, Wagle K, et al. Low Birth Weight
at Term and Its Determinants in a Tertiary Hospital of Nepal: A Case-Control Study.
PLOS ONE. 2015;10(4):e0123962.
5.Bisson M, Croteau J, Guinhouya BC, Bujold E, Audibert F, Fraser WD, et al. Physical
activity during pregnancy and infant’s birth weight: results from the 3D Birth Cohort.
BMJ Open Sport & Exercise Medicine. 2017;3(1.(
6.McCullough LE, Mendez MA, Miller EE, Murtha AP, Murphy SK, Hoyo C. Associations
between prenatal physical activity, birth weight, and DNA methylation at genomically
imprinted domains in a multiethnic newborn cohort. Epigenetics. 2015;10(7):597-606.
7.Gema S-M, Antonio G-H, Raquel P-L, Alberto G-G, Mairena S-L, Vicente M-V. Effects of
Exercise-Based Interventions on Neonatal Outcomes: A Meta-Analysis of Randomized
Controlled Trials. American Journal of Health Promotion. 2016;30(4):214-23.
8.Haakstad LAH, Bø K. Exercise in pregnant women and birth weight: a randomized
controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. 2011;11:66.-
9.Khatun S, Rahman M. Socio-economic determinants of low birth weight in Bangladesh :a
multivariate approach. Bangladesh Medical Research Council bulletin. 2008;34(3):81-6.
10. Li X, Sundquist J, Sundquist K. Parental occupation and risk of small-for-gestational-age
births: a nationwide epidemiological study in Sweden. Human reproduction (Oxford,
England). 2010;25(4):1044-50.
11. Adewuya AO, Ola BA, Aloba OO, Dada AO, Fasoto OO. Prevalence and correlates of
depression in late pregnancy among Nigerian women. Depression and anxiety.
2007;24(1):15-21.
12. Ghorbani M, Azhari S, Esmaili H, Ghanbari Hashemabadi B. The relationship between
life style with vasomotor symptoms in postmenopausal women referred to women's
training health centers in Mashhad in 2011. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology
and Infertility. 2013;15(39):23-30.
13. Mokhtari N. The Study of Overweight and Obesity Predictors in Children Beginning
Elementary School in Rasht City. Journal of Global Pharma Technology. 2017.
14. Caspersen C, Berthelsen PA, Eik M, Pâkozdi C, Kjendlie P-L. Added mass in human
swimmers: age and gender differences. Journal of Biomechanics. 2010;43(12):2369-73.
15. Mazoogi F. Survey of Health behaviors of women personel in health &education centers
of Kordestan University. Teb & Tazkieh J. 2002;45:22-7.
16. Muthayya S. Maternal nutrition & low birth weight-what is really important. Indian J Med
Res. 2009;130(5):600-8.
208 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، دورة 10 ، شمارة 2، تابستان 1397
17. Rastogi S, Rastogi R, Rastogi D, Rastogi R, Singh G, Chiappelli F. Evaluating the impact
of a pragmatic nutrition awareness program for expectant mothers upon birth weight of
the newborn. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2011;2011.
18. Borders AE, Grobman WA, Amsden LB, Holl JL. Chronic stress and low birth weight
neonates in a low-income population of women. Obstetrics & Gynecology. 2007 Feb
1;109(2, Part 1):331-8.
19. Jamshidi Manesh M. The role of Nutrition in women's Hygiene in Reproductive years.
Family Health. 2002;6(21):3-11.
20. Bamgboye EA, Al-Nahedh N. Factors associated with growth faltering in children from
rural Saudi Arabia. African journal of medicine and medical sciences. 2003;32(4):343-7