تاثیر کانون توجه در شرایط تمرین کم‌خطا و پرخطا بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تعاملی نوع دستورالعمل کانون توجه و دو شیوه یادگیری (کم‌خطا و پرخطا) بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت بود. این احتمال وجود دارد که با تغییر دشواری کارکردی تکلیف، نوع دستورالعمل کانون توجه اثر متفاوتی بر عملکرد داشته باشد. تعداد60 دانشجوی دختر به طور تصادفی در شش گروه درونی-کم‌خطا، بیرونی‌-کم‌خطا، کنترل-کم‌خطا، درونی-پرخطا، بیرونی-پرخطا و کنترل-پرخطا قرار گرفتند. گروه کم خطا تمرین خود را از فاصله کم نسبت به هدف آغاز و به تدریج فاصله را بیشتر می‌کردند. در گروه پرخطا عکس این قضیه اجرا می‌شد. گروه توجه درونی، توجه خود را به آرنج و مچ دست پرتاب و گروه بیرونی توجه خود را به صفحه دارت معطوف می‌کردند. افراد پس از پیش‌آزمون 5 بلوک 60 کوششی را اجرا کردند و 48 ساعت بعد در آزمون یادداری شرکت نمودند. از آزمون تحلیل واریانس عاملی جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در گروه کم‌خطا بین کانون توجه درونی و بیرونی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (p>0.05) اگرچه در شرایط یادگیری پرخطا، بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (p=0.043). همچنین نتایج نشان داد در گروه توجه درونی بین شرایط تمرینی کم‌خطا و پرخطا تفاوت معنی‌داری به نفع گروه کم‌خطا وجود دارد (p= 0.012). بر اساس نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد، نقش چالش‌برانگیزی شرایط تمرین در اثرگذاری نوع دستورالعمل کانون توجه، بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد می‌شود در شروع تمرین، در هنگام استفاده از دستورالعمل کانون توجه درونی از یادگیری به شیوه کم خطا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Attention Focus in Errorless and Errorful Practice Conditions on Performance and Learning of Dart Throwing Skill

نویسندگان [English]

 • hesam ramezanzade 1
 • Marziyeh Doraneh Kord 2
1 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran
2 MSc of Motor Behavior, Islamic Azad University, Shooshtar Branch, Shooshtar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the interactional effect of instruction type of attention focus and two methods of learning (errorless and errorful) on performance and learning of dart throwing skill. It is likely that instruction type of attention focus has a different effect on performance when functional difficulty of task changes. 60 female students were randomly assigned to six groups: internal-errorless, external-errorless, control-errorless, internal-errorful, external-errorful and control-errorful. Errorless groups began their practice with low distance from the target and gradually increased the distance. This was opposite in errorful groups. Internal attention groups focused their attention on elbow and wrist of their throwing hand. External attention groups focused their attention on dart board. After pretest, subjects performed 5 blocks (60 trials each block) and participated in retention test after 48 hours. Factor analysis of variance was used to analyze the data. The results showed no significant differences between internal and external focus in the errorless groups (P>0.05), there was a significant difference among the groups in errorful learning condition (P=0.043). There was a significant difference between errorless and errorful conditions in internal focus groups (in favor of errorless group) (P=0.012). It seems that the challenging role of practice condition is very important in the effectiveness of instruction type of attention focus. It is recommend that errorless learning should be used when using internal attention focus instruction at the beginning of practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dart throwing skill
 • errorful learning
 • errorless learning
 • external attention focus
 • internal attention focus
 1. Lohse K R, Wulf G & Lewthwaite R. Attentional focus affects movement efficiency. In N. Hodges, & Williams, M. A (Ed.), Skill acquisition in sport: research, theory & practice (2 edition ed., pp. 40-58.Skill acquisition in sport: research, theory & practice): Routledge. 2012.
 2. Marchant D C. Attentional focusing instructions and force production. Frontiers in Psychology. 2011; 1: 210.doi: 10.3389/fpsyg.2010.00210
 3. Wulf G. Attention and motor skill learning. Champaign, IL: Human Kinetics; 2007a. p. 
 4. Wulf G. Attentional focus and motor learning: A review of 15 years. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2013; 6(1):77-104.
 5. Wulf G, Höß M, & Prinz W. Instructions for motor learning: Differential effects of internal versus external focus of attention. J Mot Behav. 1998; 30(2):169-179.
 6. Wulf G, & Lewthwaite R. Optimizing performance through intrinsic motivation and attention for learning: The optimal theory of motor learning. Psychon Bull Rev. 2016; 23(5): 1382-1414.
 7. Lohse K R., Sherwood D E, & Healy A F. How changing the focus of attention affects performance, kinematics, and electromyography in dart throwing. Human Movement Science. 2010; 29(4): 542-555.
 8. Marchant D C, Clough P J, & Crawshaw M. The effects of attentional focusing strategies on novice dart throwing performance and their task experiences. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2007; 5(3): 291-303.
 9. Wulf G, McNevin N H, & Shea C H. The automaticity of complex motor skill learning as a function of attentional focus. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2001; 54(4): 1143-1154.
 10. Wulf G, Shea C H, & Park J H. Attention and motor learning: Preferences for and advantages of an external focus. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2001; 72 (4): 335-344.
 11. McNevin N H, Shea C H, & Wulf G. Increasing the distance of an external focus of attention enhances learning. Psychological Research. 2003; 67 (1): 22-29.
 12. Baddeley A, & Della S S. Working memory and executive control. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 1996; 351(1346): 1397-1404.
 13. Wulf G, Tollner T, & Shea C H. Attentional Focus Effects as a Function of Task Difficulty. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2007; 78(3): 257-264.
 14. Landers M, Wulf G, Wallmann H, & Guadagnoli M A. An external focus of attention attenuates balance impairment in Parkinson’s disease. Physiotherapy. 2005; 91(3): 152–185.
 15. Wulf G, & Shea C H. Principles derived from the study of simple motor skills do not generalize to complex skill learning. Psychonomic Bulletin and Review. 2002; 9(2), 185–211.
 16. Maxwell J P, & Masters R S W. External versus internal focus instruction is the learner paying attention? International Journal of Applied Sport Science. 2002; 14, (2): 70-88.
 17. Maxwell J P, Master R S W, & Eves F F. The role of working memory in motor learning & performance. Conscious & Cognition. 2003; 12(3): 376-402.
 18. Poolton J M, Masters J P, & Maxwell J P. The influence of analogy learning on decision-making in table tennis: Evidence from behavioral data. Psychology of Sport and Exercise. 2006; 7: 677-688.
 19. Orrell A J, Eves F F & Masters R S W. Implicit motor learning of a balancing task. Gait & Posture. 2006; 23 (1):  9-16
 20. Rohrmeier M, & Rebuschat P. Implicit learning and acquisition of music. Topics in Cognitive Science. 2012; 4(4): 525-553.
 21. Masters R S, Poolton J M, Maxwell J P, & Raab M. Implicit Motor Learning and Complex Decision Making in Time-Constrained Environments. Journal of Motor Behavior. 2008; 40 (1): 71-80.
 22. Eiatam B, Hassin R R, & Schul Y. Nonconscious Goal Pursuit in Novel Environments: The Case of Implicit Learning. Psychological Science. 2008; 19 (3): 261-267.
 23. Abdoli B, Farsi A R, & Ramezanzade H. Comparison effect of learning implicit and explicit learning with different levels of cognitive load on learning task Coincidence Anticipation Timing. Motor behavior. 2011; 3(9): 29-44 (in Persian)
 24. Lee T D, Swinnen S P, & Serrien D J. Cognitive effort and motor learning. Quest. 1994; 46(3): 328 – 344.
 25. Guadagnoli M A & Lee T D. Challenge point: a framwork for conceptualizing the effect of various practice condition in motor learning. Journal of motor behavior. 2004; 36(2): 212 – 224.
 26. Beilock S L, & Carr T H. On the fragility of skilled performance: what governs choking under pressure? Journal of Experimental Psychology. 2001; 130(4): 701–725.
 27. Beilock S L, Carr T H, MacMahon C, & and Starkes J L. When paying attention becomes counterproductive: impact of divided versus skill-focused attention on novice and experienced performance of sensorimotor skills. Journal of Experimental Psychology. 2002; 8(1): 6–16.
 28. Castaneda B, & Gray R. Effects of focus of attention on baseball batting performance in players of differing skill levels. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2007; 29(1): 60-77.
 29. Lawrece G R, Gottwald V M, Hardy J & Khan M A. Internal and external focus of attention in a novice form sport. Res Q Exerc Sport. 2011; 82(3): 431-441.
 30. Shanks D R, Rowland L A, & Ranger M S. Attentional load and implicit sequence learning. Psychological Research. 2005; 69(5-6): 369–382
 31. koedijker J,  Oudejans R D, & Beek P J. Table tennis performance following explicit and analogy learning over 10,000 repetitions. International Journal of Sport Psychology. 2008; 39 (3): 237-256.
 32. Yufu T M, Sekiya H, & Yoshifumi T. Effects of Explicit and Implicit Perceptual Training on Anticipation Skills of Novics Baseball Players. Asian Journal of Exercise and Sport Science. 2011; 8(1): 15-30.
 33. Conroy P, Ralph M. Errorless learning and rehabilitation of language and memory impairments, Neuropsychological Rehabilitation. 2012; 22 (2): 137-137.
 34. Tailby R, Haslam C. An investigation of errorless learning in memory-impaired patients: Improving the technique and clarifying theory. Neuropsychologia. 2003; 41(9):1230-1240.
 35. Poolton JM, Maxwell JP, Masters RSW. The relationship between initia errorless learning conditions and subsequent performance. Human movement science. 2005; 24 (3): 362-378.
 36. Hasan Barani F, Abdoli B, Farsi AR. Effect of errorless and errorful learning on performance kinematic parameters in a throwing task: A pilot study. J Res Rehabil Sci. 2014; 9(6): 978-990. (In Persian).
 37. Maxwell JP, Masters RSW, Kerr E, Weedon E. The implicit benefit if learning without errors. Quarterly Journal of experimental psychology. 2001; 54 (A): 1049-68.
 38. Masters RSW, Poolton JM, Maxwell JP. Stable implicit motor processes despite aerobic locomotor fatigue. Consciousness and Cognition. 2008; 17 (1): 335–338.
 39. Moghaddam A, Vaez Mousavi MK, Namazizadeh M. The effect of task difficulty and instructions for focus of attention on performing a balance task. World Journal of Sport Sciences. 2008; 1(1): 54-60. 
 40. Hardy T, Molen S, & Aldenham B. Implicit learning of an embedded regularity in children using a serial reaction time task in a virtual reality environment. Journal of Sport & Exercise Psychology Supplement. 2007; 29(2-3): 109 -119.
 41. Lam W K, Maxwell J P, & masters R S W. Analogy versus explicit learning of a modified basketball shooting task: Performance and kinematic outcomes. Journal of Sports Sciences. 2009; 27(2): 179–191.