نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار رفتار حرکتی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مکانیزم‌های درگیر در خبرگی در دهۀ اخیر به‌شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. آنها به‌دنبال کشف این مطلب هستند که چگونه افراد برای کسب مهارت بیشتر با تکالیف پیچیده روبه‌رو می‌شوند و بر محدودیت‌ها غلبه می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ رفتارهای خیرگی و مهارت تصمیم‌گیری در فوتبالیست‌های ماهر (12 نفر) و مبتدی (12 نفر) بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 24 فوتبالیست پسر 19 تا 25 ساله بودند که در دو گروه ماهر و مبتدی قرار گرفتند. بازیکنان ماهر و مبتدی تصاویری از موقعیت‌های مختلف را مشاهده کردند و پیش‌بینی خود را در مورد ضربۀ موردنظر با انتخاب کلید مناسب در حداقل زمان ممکن ارائه دادند. تعداد و مدت تثبیت‌ها از طریق دستگاه ردیابی حرکات چشم به‌همراه دقت و سرعت تصمیم‌گیری برای هر آزمودنی ثبت شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس در مورد مهارت تصمیم‌گیری نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در سرعت و دقت تصمیم‌گیری وجود دارد؛ اما نتایج حاصل از رفتارهای خیرگی نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد و مدت تثبیت‌های دو گروه وجود ندارد. این نتایج نشان می‌دهد که بازیکنان ماهر براساس ادراک چشمگیری قادر به انتخاب نشانه‌های مربوطه از صفحۀ نمایش هستند. علاوه‌بر این نتایج نشان می‌دهد که بازیکنان ماهر ادراک بینایی بالاتر و تصمیم‌گیری بهتری را در مقایسه با بازیکنان مبتدی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Gaze Behaviors and Decision Making in Skilled and Novice Football Players

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohammadzade 1
  • Parisa Parsafar 2
  • Jalal Dehghanizade 3

1 Professor, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2 PhD Student of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

3 Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The mechanisms involved in expertise in the last decade have received a great deal of attention of researchers. They try to understand how performers are able to deal with complex tasks and overcome limitations to become highly skilled. The aim of this study was to compare gaze behaviors and decision making skill among skilled (n=12) and novice (n=12) football players. 24 male football players (age range: 19-25 years old) took part in the study and were divided into two groups of experts and novices. Participants watched images of different situations and provided their prediction of the desired kicks by choosing the right key in the shortest time possible. The number and duration of fixations and the accuracy and speed of decision making were recorded using Eye Tracking and Reaction Time device. The results of ANOVA on decision making skill showed a significant difference between the two groups in their decision making speed and accuracy, but the results of the gaze behaviors showed no significant difference in the number and duration of fixations between the two groups. These results showed that expert players are able to select the appropriate signs of the screen based on a considerable amount of perception. In addition, the results of this study showed that expert players show higher perception of vision and better decision making than novice players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making skill
  • eye tracking
  • fixation duration
  • gaze
  • number of fixations
1.   Takayuki. T KI. Visual search strategies and decision making in baseball batting. Perceptual and Motor skills. 2009;108:971-80.
2.   Graig J. CH AJC. The perceptual side of action: decision making in sport. Cognitive issue in motor expertise. 1993.
3.   Mcmorris T. Acquisition and performance of sports skills. 2004.
4.   David J. Hancock DMS-M. Gaze behaviors and decision making accuracy of higher and lower level ice hockey referees. Psychology of sport and exercise. 2013;14:66-71.
5.   Lily A. Gutnik AFH, Nicole A. Yoskowitz, Vimla L. Patel. The role of emotion in decision-making: A cognitive neuroeconomic approach towards understanding sexual risk behavior. Biomedical Informatics. 2006;39:720-36.
6.   A.M. Williams KDaJGW. Visual perception and action in sport. 2005.
7.   Rafiee. S VMMK, Ghasemi. A, Jafarzadehpour. E. Visual search and decision making accuracy of expert and novice basketball referees. Motor behavior. 2015;21:65-76.
8.   Lee S KS, Park, . Self-Paced sport events under temporal constraints: visual search, quiet eye, expertise and constrained performance time in far aiming tasks. Applied sports sciences. 2009;21(2):146-61.
9.   Abdoli. M NM, Moenirad. S. comparison of anticipation skills and visual search behaviors of skilled and novice basketball players in different positions attack (1 on 1, 3 on 3)
motor behavior. 2013;19:15-32.
10. Castro H PG, Costa G, Pedrosa G. Visual behavior and the quality of decision-making on volleyball. Rev Bras Cineantropom Hum. 2016;18(6):638-47.
11. Vickers. N Joan LW. Performing under pressure: Gaze control, decision making and shooting performance of elite and rookie police officers. Human Movement Science. 2012;31:101-17.
12. Mike H. The Sporting Gaze: Towards a Visual Turn in Sports History– Documenting Art and Sport. sport history. 2008.
13. Olivia Schl€appi-Lienhard* E-JH. Decision making in beach volleyball defense: Crucial factors derived from interviews with top-level experts. Psychology of Sport and Exercise. 2015;16:60-73.
14. Zoudji. B TB. Expertise and implicit memory: differential repetitionpriming effect on decision making in experienced and non-experienced soccerplayers. sport psychology. 2003;34(3):189-207.
15. Savelsbergh G. J. P WAM, van der Kamp J, Ward P. Visual search, anticipation an expertise in soccer goalkeepers. Sports Sciences. 2002;20:279-87.
16. Savelsbergh GJP, van der Kamp, J., Williams, A. M., Ward, P. Anticipation and visual search behavior in expert soccer goalkeepers. Ergonomics. 2005;48:11-4.
17. Richard MA. Motor Learning, Concept and Application. Vaezmosavi. M.K SM, editor: Bamdad ketab; 2008.
18. Rouhollahi Vahid RM, Mehrotra Akhil The Role of Expertise on Visual Search Strategies and Action anticipation in Female Field Hockey Players. Sport Studies. 2015;5(3):250-4.
19. MacMahon C PH. The sport official in research and practice. Developing Sport Expertise: Researchers and Coaches Put Theory into Practice. 2008 (172-190).