تأثیر ترکیب قید سرعت با قیود روش‌های صریح، بدون خطا و استنباط قیاسی بر ظهور خودکاری در مهارت پرتاب دارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد یادگیری حرکتی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 . استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

وقتی ورزشکاری از درجات آزادی رهاشدۀ خود نهایت استفاده را می‌کند، به او نخبۀ حرکتی می‌گویند. هدف از این پژوهش بررسی نخبگی از طریق ترکیب قید سرعت با قیود روش‌های صریح، بدون خطا و استنباط قیاسی بود. 21 دانشجوی تربیت بدنی از دانشگاه خوارزمی (سه نفر از مطالعه خارج شدند 18=3-21) به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان در سه گروه متفاوت صریح، بدون خطا و استنباط قیاسی مهارت پرتاب دارت را در چهار جلسه، هر جلسه بیست بلوک و هر بلوک شش کوشش انجام دادند تا در نهایت 480 تکرار در مهارت پرتاب دارت داشته باشند. آزمون‌های آنوا یکطرفه،کروسکال والیس، تی زوجی و ویلکاکسون برای بررسی معنا‌داری فرضیه‌ها به‌کار رفتند. نتایج آزمون‌های این مطالعه نشان داد که یادگیری ضمنی در اثر ترکیب قید سرعت با قیود هر سه روش به ظهور می‌رسد (05/0(P ≤. افزودن قید سرعت به روش‌های آموزش صریح، استنباط قیاسی، و بدون خطا موجب ضمنی شدن این روش‌ها می‌شود. همچنین در روش بدون خطا، نظم سیستم را تغییر داده و تعداد خطاها را افزایش می‌دهد. با وجود این برای نتیجه‌گیری قاطعانه، مطالعات بعدی بهتر است با استفاده از دستگاه‌های ثبت فعالیت عضلانی درجات آزادی را ملاک نخبگی قرار دهند. این نتایج می‌توانند به مهارت‌آموزان، مربیان و به‌خصوص معلمان ورزش در اتخاذ روش‌های آموزش کارامد با توجه به محدودیت زمانی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Combination of Speed Constrain and Explicit, Errorless and Analogical Inference Constraints on the Emergence of Automation in Dart Throw Skill

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Abbasi 1
 • rasol yaali 2
 • Farhad Ghadiri 3
1 MSc of Motor Learning, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
2 . Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
3 . Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

When an athlete takes maximum advantage of his released degrees of freedom, he is called a motor elite. The aim of this study was to investigate the eliteness by combining speed constraint and explicit, errorless and analogical inference constraints. 21 physical education students (three of them were excluded from this study: 21-3=18) from Kharazmi University voluntarily participated in this study. The participants in three distinct groups (explicit, errorless and analogical inference) participated in four sessions; each season consisted of 20 blocks and each block 6 attempts so eventually they had 480 repetitions in dart throe skill. One-way ANOVA, Kruskal-Wallis, paired t test and Wilcoxon test were used to investigate the significance of the hypotheses. The results showed that implicit learning emerged as a result of the combination of the speed constraint and the constraints of all three methods (P≤0.05). Adding speed constraint to other training methods (explicit, errorless and analogical inference) makes them implicit and changes the order of the system in errorless method and increases errors. However, for a certain conclusion, subsequent studies are better using muscle activity registration to consider degrees of freedom as a criterion of eliteness. These results can help skill learners, instructors and especially physical education teachers to adopt efficient teaching methods given their time limits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • analogical inference
 • dart
 • degrees of freedom
 • dynamic systems
 • implicit learning
1. Magill RA, Anderson DI. Motor learning and control: Concepts and applications. New York McGraw-Hill. 2007;11.
2. Nasri M, Badami R. Comparing the Expertise Acquisition Process among the Young Rock Climbers at Different Levels of Competition, Based on the Evolutionary Model of Sports Participation. Mot Behav. 2017;9(29):109–34. (in persian)
3. Balague N, Torrents C, Hristovski R, Davids K, Araújo D. Overview of complex systems in sport‌. J Syst Sci Complex. 2013;26(1):4–13.
4. Williams AM, Hodges NJ. Skill acquisition in sport: Research, theory and practice‌. Routledge. 2012;
5. Reber AS. Implicit learning of artificial grammars‌. J Verbal Learning Verbal Behav. 1967;6(6):855–63.
6. Davids K, Button C, Bennett SJ. Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach: Hum Kinet. 2008;
7. Poolton JM, Masters RSW, Maxwell JP. The relationship between initial errorless learning conditions and subsequent performance. Human movement science. 2005;24(3):362–78.
8. Law J, Masters R, Bray SR, Eves F, Bardswell I. Motor performance as a function of audience affability and metaknowledge. J Sport Exerc Psychol. 2003;25(4):484–500.
9. Masters RSW, Lo CY, Maxwell JP, Patil NG. Implicit motor learning in surgery: implications for multi-tasking. Surgery. 2008;143(1):140–5.
10. Tse ACY, Masters RSW, Whitehill TL, Ma EP-M. The use of analogy in speech motor performance. Int J Speech Lang Pathol. 2012;14(1):84–90.
11. Tse ACY, Fong SSM, Wong TWL, Masters R. Analogy motor learning by young children: a study of rope skipping. Eur J Sport Sci. 2017;17(2):152–9.
12. Lam WK, Maxwell JP, Masters RSW. Analogy versus explicit learning of a modified basketball shooting task: Performance and kinematic outcomes. J Sports Sci. 2009;27(2):179–91.
13. North JS, Warren S, Runswick OR. Errorless learning and analogy instruction: Comparing implicit learning methods. J Sport Exerc Psychol. 2017;39(3S):168.
14. Koedijker JM, Oudejans RRD, Beek PJ. Table tennis performance following explicit and analogy learning over 10,000 repetitions. Int J Sport Psychol. 2008;39(3):237.
15. Edwards WH. Motor learning and control: from theory to practice. Cengage Learning; 2010.
16. Tahmasebi F, Hatami F, Hedayati A. The Effects of Neurofeedback Training with a Focus on Handedness on Learning of Dart Throwing Skill. Mot Behav. 2018;10(31):109–28. (in persian)
17. Kheirkhiz M, Bahram A. The effect of increasing distance of external attention on electromyography in dart throwing. Mot Behav. 2015;7(19):51–64. (in persian)
18. Maxwell JP, Masters RSW, Kerr E, Weedon E. The implicit benefit of learning without errors. The Quarterly. In: Journal of Experimental Psychology. Citeseer; 2001.
19. Koedijker JM, Poolton JM, Maxwell JP, Oudejans RRD, Beek PJ, Masters RSW. Attention and time constraints in perceptual-motor learning and performance: Instruction, analogy, and skill level. Conscious Cogn. 2011;20(2):245–56.
دوره 11، شماره 2
شهریور 1398
صفحه 171-182
 • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1398