نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به لحاظ نظری، نمایش مهارت، رفتار را از طریق فرایندهایی همچون تقلید و تکرار حرکت تغییر می‌دهد. برای اینکه یادگیری اتفاق بیفتد، به فرایندی به نام آموزش نیاز است و آموزش می‌تواند توسط مربی از طریق دستورالعمل‌های کلامی یا غیرکلامی برای یادگیرنده به‌وقوع بپیوندد. یکی از انواع آموزش غیرکلامی نمایش الگوست که در این روش فرد از طریق مشاهده یاد می‌گیرد. در این سبک آموزش، هدف استفاده از نمایش الگو به‌عنوان وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه روش تمرین تقلیدی فوری، دوره‌ای و ترکیبی بر عملکرد فرم جونوکاتا بود. ازاین‌رو 45 دختر 12-9 سالۀ شهر تهران به‌صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت داشتند و برحسب نوع مداخلة موردنظر به سه گروه 15 نفره تقسیم شدند. گروه تمرین تقلیدی فوری، دوره‌ای و ترکیبی هر یک دارای برنامۀ تمرینی تقلیدی ویژه با تکرارهای معینی بودند که به‌منظور کمّی کردن داده‌ها از مقیاس ده‌ارزشی کاتا استفاده شد. با برآورده شدن فرض توزیع داده‌ها و همگنی واریانس‌ها، نتیجة تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری نشان داد هر سه روش تمرین مشاهده‌ای به بهبود عملکرد کمک کرده‌اند و در آزمون یادداری و انتقال نیز این پیشرفت پایدار ماند (05/0P ≤). همچنین نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره، برتری گروه تمرین تقلیدی فوری نسبت به دوره‌ای (0005/0P=) و ترکیبی (0005/0P =) را نشان داد. همچنین گروه تقلیدی ترکیبی در مقایسه با گروه تقلیدی دوره‌ای امتیازات بهتری را کسب کردند (0005/0P=) و این تفاوت در آزمون یادداری و انتقال نیز پایدار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Immediate, Interspersed and Combined Imitation Training on Motor Performance and Learning in 9-12-Year-Old Novice Karate Kata Girls

نویسندگان [English]

  • Leila Ghandehari Alavijeh 1
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
  • Mehdi Shahbazi 2

1 . Ph.D. Student, Department of Motor Learning and Control, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 . Associate Professor, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Theoretically, skill presentation will change behavior through processes such as imitation and motor repetition. If we want learning to happen, we need a process called training. Training can be delivered by the instructor through verbal and non–verbal instructions to the learner. One type of non–verbal instruction is pattern representation in which learner can learn through observation. The purpose of this model is to use the pattern representation as a means of transmitting information. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of three training methods: immediate, interspersed and combined imitation on Juno kata form performance. Therefore, 45 girls (9-12 years old) in Tehran city voluntarily participated in this study and were divided into three groups (each group 15 subjects) based on the type of intervention. Groups of immediate, interspersed and combined imitation had special imitation training programs with specific repetitions. In order to quantify data, 10-point Kata scale was used. As the data distribution and variance homogeneity were obtained, the result of analysis of variance with repeated measures showed that all three observational methods helped to improve the performance and this progress remained stable in the retention and transfer tests (P≤0.05). Also, the results of multivariate analysis of variance showed the priority of immediate imitation group on interspersed (P=0.0005) and combined (P=0.0005) imitation groups. The combined imitation group gained better scores than interspersed group (P=0.0005) and this differences was stable in retention and transfer tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imitation training
  • karate kata
  • observational learning
  • performance
  • skilled pattern
1.   Maleki F, Nia P, Zarghami M, Neisi A. The comparison of different types of observational training on motor learning of gymnastic handstand. Journal of Human Kinetics. 2010;26:13-9. (In Peresian)
2.   Magill R, Schoenfelder-Zohdi B. A visual model and knowledge of performance as sources of information for learning a rhythmic gymnastics skill. International Journal of Sport Psychology. 1996;27(1):7-22.
3.   Shahrarai M. Developmental Psychology of Adolescents:Transitional Neuroscience. Tehran: Alam Publications; 2005. (In Peresian}
4.   McCUEEAGH P, Weiss MR, Ross D. Modeling considerations in motor skill acquisition and performance: An integrated, approach. Exercise and sport sciences reviews. 1989;17(1):475-514.
5.   Hodges N, Williams AM. Skill acquisition in sport: Research, theory and practice: Routledge; 2012.
6.   Arab M, Dastfal SM, Zareian E. The Effect of Pairwise Video Feedback on the Learning of Elegant Eye-Hand Coordination Skill. Annals of Applied Sport Science. 2014;2(3):7-12. (In Peresian)
7.   Bandura A, McClelland DC. Social learning theory. 1977.
8.   Blandin Y, Lhuisset L, Proteau L. Cognitive processes underlying observational learning of motor skills. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A. 1999;52(4):957-79.
9.   Bandura A, Walters RH. Social learning and personality development. 1963.
10. Hashemy M, Shamshiri S, Doostan M, Yazdani S, Bagheri S. The effect of different scheduling methods of observation and practice on form and accuracy learning of a discrete skill among none-beginner people. 2013. (In Peresian)
11. Zare M. Learning Psychology. Tehran: Payam Noor University Press; 2009. (In Peresian}
12. Ashford D, Bennett SJ, Davids K. Observational modeling effects for movement dynamics and movement outcome measures across differing task constraints: A meta-analysis. Journal of motor behavior. 2006;38(3):185-205.
13. Hirose T, Tsutsui S, Okuda S, Imanaka K. Effectiveness of the use of a learning model and concentrated schedule in observational learning of a new bimanual coordination pattern. International Journal of Sport and Health Science. 2004;2:97-104.
14. Mokhtari P, Shojaei M, Dana A. The effect of observational practice on the badminton volley service learning: The role of self–efficacy. Journal of Harekat. 2007;32:117-31. (In Peresian}
15. Bahrami F, Movahedi A, Silani A. Dependence of Learning a Real Sport Skill on Training Place, Examining the Specificity of Practice Hypothesis. 2012. (In Peresian}
16. Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznik HN. Motor control and learning: A behavioral emphasis: Human kinetics; 2018.
17. Rohbanfard H, Proteau L. Live vs. video presentation techniques in the observational learning of motor skills. Trends in Neuroscience and Education. 2013;2(1):27-32.
18. Shea CH, Wright DL, Wulf G, Whitacre C. Physical and observational practice afford unique learning opportunities. Journal of motor behavior. 2000;32(1):27-36.
19. Deakin JM, Proteau L. The role of scheduling in learning through observation. Journal of Motor Behavior. 2000;32(3):268-76.
20. Aslankhani MN, M. Hatami, F The effect of pattern skill level on acquisition and retention of simple volleyball service. Research in Sports Management and Motor Behaviour journal 2005;6:15-24. (In Peresian)
21. Souzandehpour S, Movahedi A, Mazaheri L, Sharifi GR. The Comparison of the Effect of Two Methods of Self-Modelling and Video Demonstration of an Expert on the Acquisition and Retention of Volleyball Serve Skill. 2009. (In Peresian)
22. Carroll WR, Bandura A. Role of timing of visual monitoring and motor rehearsal in observational learning of action patterns. Journal of motor behavior. 1985;17(3):269-81.
23. Adams JA. Use of the model’s knowledge of results to increase the observer’s performance. Journal of Human Movement Studies. 1986;12(2):89-98.
24. Gruetzmacher N, Panzer S, Blandin Y, Shea CH. Observation and physical practice: Coding of simple motor sequences. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2011;64(6):1111-23.
25. Ellenbuerger T, Boutin A, Blandin Y, Shea CH, Panzer S. Scheduling observational and physical practice: Influence on the coding of simple motor sequences. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2012;65(7):1260-73.
26. Schmidt RA, Wrisberg CA. Motor learning and performance: A situation-based learning approach: Human kinetics; 2008.
27. Sidaway B, Hand MJ. Frequency of modeling effects on the acquisition and retention of a motor skill. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1993;64(1):122-6.