دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 247-378