دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1398 
اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

صفحه 429-442

10.22059/jmlm.2020.269382.1416

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری