نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست بود. جامعة آماری تحقیق تمامی دختران والیبالیست به تعداد 120 نفر با دامنة سنی 20-17 در سال 1397 در شهر بشرویه بود. بدین‌منظور 30 نفر از ورزشکاران دختر والیبالیست به‌عنوان نمونه از بین افراد حائز شرایط ورود به پژوهش به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش، نیمه‌تجربی است و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. شایان ذکر است با توجه به تاریخ تولد هر آزمودنی نمودار بیوریتم آنها ترسیم شد و افراد با توجه به نمودار بیوریتم و روزهای افت و اوج، چرخة خود را مشاهده کردند و در آزمون‌های آمادگی جسمانی از جمله پرتاب توپ مدیسنبال، برای ارزیابی توان عضلانی بالاتنه، آزمون چابکی و پرش عمودی سارجنت، جهت ارزیابی توان عضلانی پایین‌تنه شرکت کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه‌بر شاخص‌های آمار توصیفی، از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون  t وابسته استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین توان عضلانی بالاتنة آزمودنی‌ها در روزهای شارژ و دشارژ براساس چرخة بیوریتم تفاوت معناداری وجود دارد (035/0P=). همچنین بین توان عضلانی پایین‌تنة آزمودنی‌ها در روزهای شارژ و دشارژ براساس چرخة بیوریتم تفاوت معناداری وجود دارد (004/0P=). بین چابکی دختران والیبالیست در روزهای شارژ و دشارژ براساس چرخة بیوریتم تفاوت معناداری وجود دارد (004/0P=).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Biorhythm Cycle on Physical Ability of Volleyball Girls

نویسندگان [English]

  • Somayeh Bizadi zadeh 1
  • Morteza Nikoofar 2
  • Reza Delavar 3

1 MSc student, Department of Sport Physiology, Faculty of Educational Sciences, University of Sistan and aluchestan, Zahedan, Iran

2 2 Assistant Professor of Sport Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

3 Assistant Professor of Sport Physiology of Physical Education and Sport Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of biorhythm cycle on physical ability of female volleyball players. The statistical population of the present study included of 120 female volleyball athletes in the age range of 17-20 in 1397 in Boshrouieh city. For this purpose, 30 volleyball female athletes among participants are eligible to enter the study were selected by random sampling. Type of research in terms of purpose has been applied.and in terms of method, it's been semi-experimental which is done by field. In addition According to the date of birth of each subject their biorhythm diagram was plotted and they observed their cycles according to the biorhythm chart and the days of decline and in fitness tests including the Madison Ball throw, to evaluate upper body strength, agility test and vertical sagittal jump, to evaluate lower trunk muscle strength. To analyze the data in addition to using descriptive statistics indices, kolmogorov-Smirnov test and dependent t-test were used. The results showed there was a significant difference between the muscular strength of the subjects in the recharge and discharge days based on the biorhythm cycle (p= 0.035). and also, between the lower trunk muscular strength of subjects on recharge and discharge days based on the biorhythm cycle there is a significant difference (p= 0.004). There is a significant difference between agility of volleyball girls in recharge and discharge days based on biorhythm cycle (p= 0.004).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ability
  • Biorhythm
  • girls
  • Physical
  • volleyball
1.khaled, B., & Abderkaled, B. (2017). Organizing Biorhythm Cycles and their Importance to Athletes in the context of the requirements of modern sports training. European Journal of Physical Education and Sport Science, 10(3).
2.Salimian, M., & Rahavi, R., Sadeghian, M. (2013). The Influence of Biorhythm Cycles on Motor Performance Factors Related to Male Athlete and Non-Athletic Male Students.,Iranian journal of Science and Research Branch,2-39.
3.Rahavi, R., Moshiri, P., Bayareh, F. (2017). Comparing the effect of instruction intellectual biorhythm feedback on performance basketball shoot of female athletes and non-athletes. Iranian journal of Growth and learning, 9(3), 477-492.
4.Hoseini, S. M., & Mehdizadeh, A. A. (2009). Biorhythm and Educational Performance Students of Islamic Azad University, Firoozkuh Branch,13(6), 70-76.
5.Zavari,M. (2009). The effect of menstrual cycle on selected factors of physical fitness of high school athletes and non-athletes. MSc Thesis, Shahid rajaei University, Tehran
6.Taheri, M., &valayi, F. (2019). Aerobic Exercise Improves Attention and Quality of Sleep Among Professional Volleyball Players. Sleep and Hypnosis, 21(1), 69-72.
7.Rahavi, R., Bayareh, F., Moshiri, P., Abbasi, H. (2016). Comparison of the effect of intellectual biorhythm feedback training on motor performance of athlete girls and boys. Iranian journal of Growth and learning, 9(3), 477-492
8.Rabbani, V. (2013). The Relationship between Biorhythm (Physical Component) and Physical Performance of Volleyball Athletes, MSc Thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran
9.Taheri, M., Irandoust, K., Seghatoleslami, A.,& Rezaei, M. (2018) The effect of yoga Practice Based on Biorhythm Theory on Balance and Selective Attention of the  Elderly Women. Iranian Journal of Ageing,13(3), 312-323
10. Kanikowska ,D., Sato, M.,& Witowski, J.(2015)  Contribution of daily and seasonal biorhythms to obesity in humans. International Journal of Biometeorology. 59(4),84-377
11.Shabani Bahar, Gh., Samadi, A., & Momeni Piri, S. (2012). The Relationship between Emotional and Cognitive Cycles Raised in Biorhythm Theory with Sport Performance, MSc Thesis Abu Ali Sina University, Hamedan.