دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر رنگ پس‌زمینه و جنسیت بر زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی

مسعود ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ یدالله بیننده

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.133250.972

چکیده
  توانایی تشخیص مسیر اشیای در حال حرکت و سازماندهی پاسخ حرکتی به‌گونه‌ای که هدف با جسم متحرک در یک نقطه به‌طور همزمان به هم برسند، زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی نامیده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عامل رنگ و جنسیت بر تکلیف زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی است. به این منظور 60 آزمودنی در دامنۀ سنی 8 تا 10 سال با نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان

فاطمه میراخوری؛ الهه عرب عامری؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.213074.1133

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان بود. به این منظور 30 نفر از کودکان دختر مدارس ابتدایی سطح شهر تهران با میانگین سنی 12-7 سال و براساس نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی به سه سطح کانون توجه (درونی، بیرونی و عدم کانون توجه) تقسیم شدند. در گروه توجه درونی، آزمودنی‌ها بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
چرا کودکان و نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزشی شرکت می‌کنند؟ بررسی دیدگاه ورزشکاران جوان، والدین و مربیان

قاسم بابایی زارچ؛ حمید صالحی؛ رضا همتی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 31-47

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.244318.1311

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی نگرش کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان در خصوص ورزش و فعالیت بدنی بود. این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت. به این منظور داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با 12 ورزشکار کودک و نوجوان، هشت والد و پنج مربی در شهر اصفهان جمع‌آوری شد. همۀ مصاحبه‌ها ضبط و سپس به‌صورت متن پیاده‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تعیین مهارت برجسته در رشتۀ تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی‌ تمرین

ولی اله کاشانی؛ منصوره آذری؛ احمد نیک روان

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.277703.1436

چکیده
  مهارت ویژه مهارتی کاملاً خاص است که در بین مجموعه مهارت‌های عمومی‌تر قرار می‌گیرد و همان گونه که از تعریف واژۀ ویژه بر می‌آید، استثنایی در میان قواعد کلی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی حضور مهارت ویژه در رشتۀ تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی  در دو سطح ماهر و مبتدی بود. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ تیراندازان زن و مرد شهر سمنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی

جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.255425.1367

چکیده
  چشم ساکن به‌عنوان خیرگی ویژة بینایی به مکانی از فضای حرکتی، شاخصی از کنترل حرکت درنظر گرفته می‌شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مدت چشم ساکن و مکان تثبیت خیرگی با عملکرد بود. نمونة تحقیق 60 پسر راست‌دست بودند. از چارت بینایی اسنلن برای سنجش بینایی استفاده شد. تکلیف هدف‌گیری، ضربة پات گلف بود و اطلاعات بینایی از طریق عینک ردیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست

سمیه بیزادی زاده؛ مرتضی نیکوفر؛ رضا دلاور

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 85-99

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.294142.1476

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر چرخة بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست بود. جامعة آماری تحقیق تمامی دختران والیبالیست به تعداد 120 نفر با دامنة سنی 20-17 در سال 1397 در شهر بشرویه بود. بدین‌منظور 30 نفر از ورزشکاران دختر والیبالیست به‌عنوان نمونه از بین افراد حائز شرایط ورود به پژوهش به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نوع پژوهش از لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر فاصله‌دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز

رزا رهاوی عزآبادی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مرضیه خواجه زاده

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 101-115

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.288843.1465

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر توزیع تمرین بر اکتساب، یادداری با فواصل متفاوت یک و هفت روز و همچنین قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز بود. به همین منظور 32 نفر از دانشجویان دختر با میانگین سنی 24-18 که واحد تخصصی یک و دو تنیس روی میز را گذرانده بودند، به‌صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به دو گروه تمرینی فاصله‌دار ...  بیشتر