دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-115 
تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بر حافظة فضایی کودکان

صفحه 15-30

10.22059/jmlm.2020.213074.1133

فاطمه میراخوری؛ الهه عرب عامری؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب