دوره 16 (1403)
دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تصویرسازی پتلپ دقت و سرعت پاس بسکتبال را بهبود می‌بخشد

نگین نظری فر؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.214209.1140

چکیده
  قید شناختی از جمله قیود فردی است که می‌توان آن را با تصویرسازی ایجاد کرد و در بسیاری از تکالیف به‌عنوان عاملی اثرگذار بر عملکرد بررسی می‌شود. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر قید شناختی بر مهارت پاس دقت و سرعت بود. بدین‌منظور 44 نفر از دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران (با میانگین سنی 3/2±45/22 سال) به‌صورت در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر نوروفیدبک و ذهن‌آگاهی بر عملکرد پیوستۀ دیداری فوتبالیست‌های جوان

حسن غرایاق زندی؛ سید محمد زادخوش

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 133-151

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.254373.1440

چکیده
  تمرکز یا توانایی تمرکز بر روی تکلیف در دست درحالی‌که حواس‌پرتی‌ها نادیده گرفته شوند، عامل حیاتی برای عملکرد موفق در ورزش است. هدف اصلی این تحقیق، مطالعۀ اثر تمرینات نوروفیدبک و ذهن‌آگاهی بر عملکرد پیوستۀ دیداری ورزشکاران جوان بود. بدین‌منظور، تعداد 45 ورزشکار رشتۀ فوتبال 16 تا 20 سالۀ حاضر در لیگ‌های کشوری در سال 1396 در سه گروه مداخلۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی و حرکتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

رویا مهدی پور؛ مهدی نمازی زاده؛ رخساره بادامی؛ حمید میرحسینی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 153-168

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.293682.1474

چکیده
  مطالعۀ حاضر با هدف مقایسۀ اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی و حرکتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال انجام گرفت. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی با طرح تحقیق اندازه‌گیری تکراری، 45 دانشجوی دختر مبتدی در پرتاب آزاد بسکتبال به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، و به‌صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری تمرینات تحریک الکتریکی مغز از قشر حرکتی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تبیین مفهوم سنجش یادداری در مهارت‌های حرکتی براساس مقالات علمی- پژوهشی فارسی: تحلیل محتوای کیفی

عالیه میری اردکول؛ محمد رضا شهابی کاسب؛ رسول زیدآبادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 169-186

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.300847.1500

چکیده
  یکی از شاخص‌های مهم برای استنباط یادگیری مهارت‌های حرکتی، یادداری است. اختلاف‌نظرهایی در خصوص مفهوم سنجش یادداری در بین متخصصان و پژوهشگران حوزۀ یادگیری حرکتی وجود دارد. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی مفهوم سنجش یادداری مهارت‌های حرکتی در مقالات علمی- پژوهشی فارسی از سال 1388 تا 1398 بود. پژوهش حاضر از نوع توسعه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در ارتقای مهارت‌های مجرد ورزشکاران: یک مطالعۀ مروری

جمیل منصوری؛ رضا رستمی؛ احمد شاهواروقی؛ صادق رنجبر

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.295329.1483

چکیده
  روش‌های بسیاری با هدف ارتقای عملکرد ورزشی پدید آمده است که امروزه مورد استفادۀ ورزشکاران رشته‌های مختلف قرار می‌گیرد. در میان این تکنیک‌ها نوروفیدبک، به‌عنوان رویکرد مغزی غیرتهاجمی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مقالة حاضر با هدف گزارش نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینة مهارت‌های مجرد ورزشکاران به‌صورت نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان

کیمیا مصطفوی؛ سید محی الدین بهاری؛ افسانه صنعت کاران

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 205-217

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.298695.1491

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ورزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان بود. برای انجام پژوهش از طرح نیمه‌تجربی با گروه کنترل و پیش‌آزمون – پس‌آزمون استفاده شد. بدین‌منظور تعداد 30 دانش‌آموز دختر پرخاشگر (1/1±16 سال) به‌صورت نمونة در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر توانمندسازی شناختی بر حافظۀ کاری و یادگیری مشاهده‌ای مهارت حرکتی در کودکان

مریم کاویانی؛ بهروز عبدلی؛ رضا ابراهیمی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 219-236

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.298811.1493

چکیده
  هدف کلی تحقیق بررسی تأثیر توانمندسازی شناختی بر حافظۀ کاری و یادگیری مشاهده‌ای مهارت پرتاب دارت کودکان بود. 40 دانش‌آموز 11-10 ساله به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. در مرحلۀ اول توانمندسازی شناختی و در مرحلۀ دوم یادگیری مشاهده‌ای پرتاب دارت انجام گرفت. در مرحلۀ اول، ابتدا پیش‌آزمون شناختی گرفته شد، براساس سن و نمرات پیش‌آزمون افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات کانگوجامپ بر عملکرد تعادلی کودکان با اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکردی بالا

پریا نکویی؛ وحید ذولاکتاف؛ ابراهیم صادقی دمنه

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.305636.1518

چکیده
  کودکان با اختلال طیف اوتیسم به‌دلیل نداشتن فعالیت و درخودمانده بودن مستعد ضعف در تعادل، ثبات وضعیتی و ناهنجاری‌های وضعیتی‌‌اند. هدف از مطالعة حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات کانگوجامپ بر عملکرد تعادلی کودکان با اختلال طیف اوتیسم با سطح عملکردی بالا بود. روش انجام تحقیق از نوع نیمه‌تجربی بود. از بین کودکان با اختلال طیف اوتیسم ...  بیشتر