نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قید شناختی از جمله قیود فردی است که می‌توان آن را با تصویرسازی ایجاد کرد و در بسیاری از تکالیف به‌عنوان عاملی اثرگذار بر عملکرد بررسی می‌شود. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر قید شناختی بر مهارت پاس دقت و سرعت بود. بدین‌منظور 44 نفر از دانشجویان دختر دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران (با میانگین سنی 3/2±45/22 سال) به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از اجرای پیش‌آزمون به‌صورت دو بلوک 10 کوششی از پاس دقت و سرعت بسکتبال، به‌صورت همگن در یکی از چهار گروه تصویرسازی پاس دقت، پاس سرعت، گروه کنترل دقت و سرعت قرار گرفتند. دو گروه تصویرسازی فایل صوتی تصویرسازی را سه روز به مدت 8 دقیقه گوش دادند؛ پس از آن پس‌آزمون و آزمون‌های یادداری، انتقال از آزمودنی‌ها گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب و در صورت مشاهدۀ معناداری از آزمون تی مستقل برای مقایسۀ بین‌گروهی، همچنین آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری برای مقایسۀ درون‌گروهی و سنجش میزان پیشرفت آزمودنی‌ها در سطح معناداری (05/0=α) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس تفاوت معناداری را در پیش‌آزمون گروه‌های تصویرسازی و کنترل نشان نداد. اما بین گروه‌های تصویرسازی و گروه کنترل در پس‌آزمون، یادداری و انتقال تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0≥p ). همچنین تصویرسازی پتلپ پاس دقت و سرعت، به بهبود اجرای پاس دقت و سرعت آزمودنی‌ها از پیش‌آزمون تا یادداری منجر شد؛ اما این روند در آزمون انتقال دیده نشد (05/0≤p ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PETTLEP Imagery Improves Accuracy and Speed Basketball Pass

نویسندگان [English]

  • Negin Nazarifar 1
  • shahzad Tahmasebi 2
  • Mehdi Shahbazi 2

1 MSc in Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 . Associate Professor, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Cognitive constrain of individual constrains which can be created with imagery and is a factor in many tasks affecting the performance has been investigated. Thus, the aim of the present study was to investigate the effect of PETTLEP imagery on the accuracy and speed basketball pass skill. 44 female students of Faculty of Physical Education, University of Tehran (mean age of 22.45±2.3 years) were selected by convenience sampling method and participated in this study. In pretest, participants performed 2 blocks of 10 trials of accuracy and speed basketball pass. Then, they were assigned to one of the four groups homogeneously: accuracy pass PETTLEP imagery, speed pass PETTLEP imagery, accuracy control, and speed control. Two groups of imagery listened to the imagery audio during 3 days for 8 minutes per day. Then, subjects participated in posttest, retention and transfer tests. For data analysis, mixed ANOVA was used. In case of significance, independent t test was used for intergroup comparisons and analysis of variance with repeated measures was used for within-group comparisons with significance level of α=0.05. The results of analysis of variance indicated no significant differences between imagery and control groups in pretest. However, there were significant differences in posttest, retention and transfer tests between imagery and control groups (P≤0.05). Also, PETTLEP imagery of accuracy and speed pass improved accuracy and speed pass performance from pretest to retention test; however, there was no such process in transfer test (P≥0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • accuracy pass
  • basketball
  • cognitive constrain
  • PETTLEP imagery
  • speed pass
1. Edwards Wiliam H, Jahangiri A, VaziniTaher M .[Learning and movement control from theory to practice(In persian)]. Tehran, Bamdad Kitab.2014: 224-19.
2. Hu X, Newell KM. Modeling constraints to redundancy in bimanual force coordination. Journal of neurophysiology. 2011;105(5):2169-80.
3. Dahm SF, Rieger M. Cognitive constraints on motor imagery. Psychological research. 2016;80(2):235-47.
4. Post PG, Williams CD, Simpson D, Berning JM. The effects of a PETTLEP imagery intervention on the learning of a complex motor skill. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity. 2015;10(1):19-30.
5.Fathizadeh A, khalaji H. [The effect of speed of illustration of a new movement task on its execution time(In persian)]. Development and motor-sports learning 2013 ,5: 145-25.
6. Ghorbani A, Ghotbi varzaneh A, parhizkar kohne Oghaz A. [Comparison of the effect of Patelp mental imagery and physical training on the acquisition and retention of dart throwing skills(In persian)]. Motor behavior. 2012 ,13: 138-25.
7. Tahmasebi Boroujeni Sh, GHODS Mirheydari SB. The effect of different imagery methods on balance in female students of university of Tehran. Development and motor learning(harkat). 2012.9(1):111-127
8. Wright CJ, Smith D. The effect of PETTLEP imagery on strength performance. International journal of sport and exercise psychology. 2009;7(1):18-31.
9. Varlet M, Bucci C, Richardson MJ, Schmidt RC. Informational constraints on spontaneous visuomotor entrainment. Human movement science. 2015;41:265-81.
10. Quinton ML, Cumming J, Gray R, Geeson JR, Cooper A, Crowley H, et al. A PETTLEP imagery intervention with young athletes. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity. 2014;9(1):47-59.
11. Anuar N, Cumming J, Williams SE. Effects of applying the PETTLEP model on vividness and ease of imaging movement. Journal of Applied Sport Psychology. 2016;28(2):185-98.
12. Afrozeh MSA, Afrozeh M. [Comparison of Patelp and traditional illustration methods in learning badminton short service skills (backhand) (In persian)]. Development of motor-sports learning. 2012,6: 19-5.
13. Wakefield CJ, Smith D. Impact of differing frequencies of PETTLEP imagery on netball shooting performance. Journal of imagery research in sport and physical activity. 2009;4(1).
14.Ramirez FR, Smith D, HOLMES P. Pettlep Imagery and video-observation: A motivation case study of four badminton players Pettlep and intrinsic motivated badminton performance. Polish Journal of Sport & Tourism. 2010;17:239-44.
15.Afrouzeh M, Sohrabi M, Torbati HRT, Gorgin F, Mallett C. Effect of PETTLEP imagery training on learning of new skills in novice volleyball players. Life Science Journal. 2013;10(1):231-238.
16. Tahmasebi Borujeni Sh, Sahbazi M; Izanloo, Z. [The effect of educational and motivational self-talk on the performance of basketball pass and shoot skills(In persian)]. Motor Behavior and Sports Psychology. 2010 (8):106-91.
17. Chow JY, Koh M, Davids K, Button C, Rein R. Effects of different instructional constraints on task performance and emergence of coordination in children. European journal of sport science. 2014;14(3):224-32.
18. Sisti HM, Geurts M, Clerckx R, Gooijers J, Coxon JP, Heitger MH, et al. Testing multiple coordination constraints with a novel bimanual visuomotor task. PLoS One. 2011;6(8):e23619.
19. Seifert L, Komar J, Barbosa T, Toussaint H, Millet G, Davids K. Coordination pattern variability provides functional adaptations to constraints in swimming performance. Sports medicine. 2014;44(10):1333-45.
20. Smith D, Wright C, Allsopp A, Westhead H. It's all in the mind: PETTLEP-based imagery and sports performance. Journal of applied sport psychology. 2007;19(1):80-92.
21. Knackstedt PT. Optimal timing of a PETTLEP mental imagery intervention on a dart throwing task. 2011.
22. Sohrabi M, Attarzadeh Hoseini, S, Nameni, Z. The Effect of Cognitive and Motivational Imagery on learning Basic Basketball Skills. Sport Psychology Review. 2013. 1(2): 15-26.
23. Kanthack T, Bigliassi M, Vieira L, Altimari L. Acute effect of motor imagery on basketball players' free throw performance and self-efficacy. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance. 2014;16:47-57.
24. Khan Mohammadi R, Khalaji H; Yousefi, R. [Effect of Patelp Imaging and Balance Exercise on Dynamic Balance in the Elderly(In persian)]. Growth and motor-sports learning 2016, 8: 89-79.