نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 . استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانIran

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

روش‌های بسیاری با هدف ارتقای عملکرد ورزشی پدید آمده است که امروزه مورد استفادۀ ورزشکاران رشته‌های مختلف قرار می‌گیرد. در میان این تکنیک‌ها نوروفیدبک، به‌عنوان رویکرد مغزی غیرتهاجمی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مقالة حاضر با هدف گزارش نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینة مهارت‌های مجرد ورزشکاران به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس، صورت پذیرفت. با هدف جمع‌آوری داده، ابتدا مقالات لاتین با استفاده از کلیدواژه‌های Neurofeedback، EEG Biofeedback، Sport performance، Athletic performance، Shooting performance، Archery، putting performance و Golf مورد جست‌وجو قرار گرفت. از پایگاه‌های PsycINFO، PubMed، Web of science، EBSCO  و Google Scholar استفاده شد. بازۀ زمانی جست‌وجو از سال 1990 تا 2018 تعیین شد. مقالات فارسی با کلیدواژه‌های «نوروفیدبک»، «عملکرد ورزشی»، «تیراندازی»، «پرتاب»، «نشانه‌گیری» یا «گلف» در پایگاه‌های جهاد دانشگاهی (SID)، مجلات تخصصی نور (Noormags)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پایگاه اطلاعات علمی ایران (Irandoc) جست‌وجو شدند. بازۀ زمانی انتشار مقالات از 1380 تا 1398 تعیین شد. تعداد 16 مقاله با ملاک‌های استاندارد و تعیین‌شده همخوانی داشتند و انتخاب شدند. سپس با استفاده از یک چک‌لیست مشخص، اطلاعات مربوط به مقالات توسط هر پژوهشگر مستقل استخراج و در یافته‌ها گزارش شد. نتایج نشان داد که پروتکل‌های نورورفیدبکی به‌کارگرفته‌شده در هر پژوهش می‌تواند نتیجة مداخله را تحت تأثیر قرار دهد و لازم است تا در استفاده از این روش در ورزشکاران به آن توجه داشت. براساس یافته‌های پژوهش تمرینات نوروفیدبک در ورزشکاران اثربخشی مثبت در ارتقای عملکرد ورزشی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Neurofeedback Training on Enhancing Discrete Skills of Athletes: A Review Study

نویسندگان [English]

  • Jamil Mansouri 1
  • Reza Rostami 2
  • Ahmad Shahvaroughi 1
  • Sadegh Ranjbar 3

1 . MSc in Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Ph.D Student in Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Many techniques have been invented to enhance sport performance which nowadays are used by athletes in different sport fields. Among these techniques, neurofeedback as a noninvasive brain method has received much attention. The present study was conducted to report research results of athletes’ discrete skills by convenience sampling method. English articles were searched by keywords like “neurofeedback”, “EEG neurofedback”, “sport performance”, “athletic performance”, “shooting performance”, “archery”, “putting performance” and “golf” to collect data. The articles were collected from PsycINFO, PubMed, web of science, EBSCO and Google Scholar databases from 1990 to 2018. Persian articles were searched with same keywords in SID, Noormags, Magiran and Irandoc databases from 2001 to 2020. 16 articles had the inclusion criteria of the research and were selected. Then, the information of each article was extracted and reported in findings by an author using a specific checklist. Results showed that different recruited neurofeedback protocols in any study could affect the results of interventions and it is necessary to pay attention to this method in athletes. Based on these findings, neurofeedback training has positive effectiveness on enhancing sport performance in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention
  • discrete skills
  • focus
  • neurofeedback training
  • sport performance
1.   Park JL, Fairweather MM, Donaldson DI. Making the case for mobile cognition: EEG and sports performance. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2015. 1(52). 17-30.
2. Ericsson KA. The acquisition of expert performance: An introduction to some of the issues. The road to excellence: The acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports, and games. 1996. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
3. Yarrow K, Brown P, Krakauer JW. Inside the brain of an elite athlete: the neural processes that support high achievement in sports. Nature Reviews Neuroscience. 2009. 10(8). 85-96.
4. Babiloni C, Marzano N, Iacoboni M, Infarinato F, Aschieri P, Buffo P, Cibelli G, Soricelli A, Eusebi F, Del Percio C. Resting state cortical rhythms in athletes: a high-resolution EEG study. Brain Research Bulletin. 2010. 81(1). 49-56.
5. Del Percio C, Babiloni C, Marzano N, Iacoboni M, Infarinato F, Vecchio F, Lizio R, Aschieri P, Fiore A, Toràn G, Gallamini M. “Neural efficiency” of athletes’ brain for upright standing: a high-resolution EEG study. Brain research bulletin. 2009. 79(3-4). 193-200.
6. Dekker MK, Van den Berg BR, Denissen AJ, Sitskoorn MM, Van Boxtel GJ. Feasibility of eyes open alpha power training for mental enhancement in elite gymnasts. Journal of Sports Sciences. 2014. 32(16). 50-60.
7. Arns M, Kleinnijenhuis M, Fallahpour K, Breteler R. Golf performance enhancement and real-life neurofeedback training using personalized event-locked EEG profiles. Journal of Neurotherapy. 2008.11(4). 8-11.
8.Schmidt RA, Lee T. Motor Control and Learning, 5E. Human kinetics. 1988:56-60.
9. Dorsey JA. The effects of biofeedback-assisted desensitization training on state anxiety and performance of college age male gymnast (Doctoral dissertation, ProQuest Information & Learning). 1997.
10. Blumenstein B, Orbach I. Case 6–The road to Olympic medal. Case Studies in Applied Psychophysiology. 2012. John Wiley & Sons, Ltd 120.
11. Derfel A. Italy's weapon is all in their heads: A Montreal firm developed the Mind Room, which helps Azzurri players put soccer into focus. July 8, 2006. The Gazette. 2006.
12. Beauchamp MK, Harvey RH, Beauchamp PH. An integrated biofeedback and psychological skills training program for Canada’s Olympic short-track speedskating team. Journal of clinical sport psychology. 2012. 6(1). 67-84.
13. Blumenstein B, Lidor R. The road to the Olympic Games: A four-year psychological preparation program. Athletic insight. 2007. 9(4).15-28.
14. Harkness T. Psykinetics and biofeedback: Abhinav Bindra wins India's first-ever individual gold medal in Beijing Olympics. Biofeedback. 2009. 37(2). 48-52.
15. Cox RH. Sport psychology: Concepts and applications. McGraw-hill; 1998.
16. Moran A. Attention and concentration training in sport. Encyclopedia of Applied Psychology. 2004. 1(5). 9-14.
17. Sternberg RJ, Sternberg K. Cognitive psychology. Nelson Education; 2016.
18. Landers DM, Petruzzello SJ, Salazar W, Crews DJ, Kubitz KA, Gannon TL, Han M. The influence of electrocortical biofeedback on performance in pre-elite archers. Medicine & Science in Sports & Exercise. 1991. 23 (1).124-129.
19. Eskandarnejad, M. Abdoli, B., Nazari, M.A. The effect of neurofeedback on elementary shooters performance: A double blind study (in Persian). Research in sport science. 2011; 5(6). 57-74.
20. Paul M, Ganesan S, Sandhu JS, Simon JV. Effect of Sensory Motor Rhythm Neurofeedback on Psycho-physiological, Electro-encephalographic Measures and Performance of Archery Players. Ibnosina Journal of Medicine & Biomedical Sciences. 2012. 4(2). 45-57.
21. Rostami R, Sadeghi H, Karami KA, Abadi MN, Salamati P. The effects of neurofeedback on the improvement of rifle shooters' performance. Journal of Neurotherapy. 2012. 16(4). 264-9.
22. Kao SC, Huang CJ, Hung TM. Neurofeedback training reduces frontal midline theta and improves putting performance in expert golfers. Journal of Applied Sport Psychology. 2014. 26(3):271-86.
23. Ring C, Cooke A, Kavussanu M, McIntyre D, Masters R. Investigating the efficacy of neurofeedback training for expediting expertise and excellence in sport. Psychology of sport and exercise. 2015. 16 (4).118-27.
24. Mohammadzadeh. H., Salehi. M., Amini, H. Comparision of neurofeedback training and body practicing on performance and learning of dart shooting (in persian). Development and motor learning. 2016; 8(3); 67-83.
25. Cheng MY, Huang CJ, Chang YK, Koester D, Schack T, Hung TM. Sensorimotor rhythm neurofeedback enhances golf putting performance. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2015.37(6):626-36.
26.Zadkhosh, M., Arayagh Zandy, H. Hemmat Talab, R. The effect of neurofeedback Training on reducing sport anxiety and sport performanceenhancement in athletes (in Persian). Applied Psychological Research Quarterly. 2017;7(4); 21-37.
27. Mohammadzadeh, H., Salehi, M., Amini, H. Coparing neurofeedback training and mental imagination on Dart shooting learning (in Persian). Neuropsyhology. 2015;1(1); 86-103.
28. Mohammadi, M., Taheri, H., Sohrabi, M. Effectiveness of neurofeedback training on error detection and skilled shooters performance (in Persian). Sport management and motor behavior. 2016. 12(23). 27-38.
29. Faghfori Azar, M. Shahbazi, M., Tahmasebi Brojeni, Sh. Effectiveness of neurofeedback and competition condition pressure on skilled shooter athlete performance. Neuropsychology. 2017;3(9); 16-22.
30. Fallah, M., Moghaddas Tabrizi, Y., Gherayagh Zandy, H. Effectiveness of neurofeedback on attention and skill of shooting in Basketball (in Persian). Neuropsychology. 2018. 4(2). 97-108.
 
31. Nourozi Sayyed Hasan, E., Hoseini, F. Vaez Mosavi, M. The effect of neurofeedback training on sport performance enhancement and motor conscious processing in skilled Dart athletes (on Persian). Developing and learning of sport movemen. 2018; 1(10(; 57-69.
32. Garcia-Cabezas MA, Zikopoulos B, Barbas H. The structural Model: a theory linking connections, Plasticity, Pathology, Development and evolution of the cerebral cortex. Brain Structure and Function. 2019.224(3); 985-1008
33. Bender M, Romei V, Sauseng P. Slow theta tACS of the right parietal cortex enhances contralateral visual working memory capacity. Brain topography. 2019. 32(3). 77-81.
34. Cooke A, Kavussanu M, Gallicchio G, Willoughby A, McIntyre D, Ring C. Preparation for action: Psychophysiological activity preceding a motor skill as a function of expertise, performance outcome, and psychological pressure. Psychophysiology. 2014. 51(4). 74-84.
35. Dupee M, Forneris T, Werthner P. Perceived outcomes of a biofeedback and neurofeedback training intervention for optimal performance: Learning to enhance self-awareness and self-regulation with olympic athletes. The Sport Psychologist. 2016 Dec 1;30(4):339-49.
36. Marzbani H, Marateb HR, Mansourian M. Neurofeedback: a comprehensive review on system design, methodology and clinical applications. Basic and clinical neuroscience. 2016 Apr;7(2):143.
37. Xiang MQ, Hou XH, Liao BG, Liao JW, Hu M. The effect of neurofeedback training for sport performance in athletes: A meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise. 2018 May 1;36:114-22.
38. Mirifar A, Beckmann J, Ehrlenspiel F. Neurofeedback as supplementary training for optimizing athletes’  performance: A systematic review with implications for future research. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2017 Apr 1;75:419-32.