اثر آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .کارشناس ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد کرج، البرز، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش، دانشگاه آزاد واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ورزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان بود. برای انجام پژوهش از طرح نیمه‌تجربی با گروه کنترل و پیش‌آزمون – پس‌آزمون استفاده شد. بدین‌منظور تعداد 30 دانش‌آموز دختر پرخاشگر (1/1±16 سال) به‌صورت نمونة در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این مطالعه از پرسشنامة پرخاشگری باس و پری (1992) به‌عنوان ابزار سنجش پرخاشگری استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه (هر جلسه 60 دقیقه) تحت نظر مربی آموزش تیراندازی دیدند. در پایان جلسات از هر دو گروه پس‌آزمون به‌عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب دوعاملی نشان داد آموزش تیراندازی به کاهش معنادار پرخاشگری، پرخاشگری کلامی، خصومت و خشم دختران نوجوان منجر شد؛ اما آموزش تیراندازی بر پرخاشگری بدنی دختران نوجوان اثر معناداری نداشت. به‌نظر می‌رسد جو و ویژگی‌های ورزش تیراندازی با تفنگ می‌تواند نقش مهمی در ایجاد احساس آرامش و کاهش پرخاشگری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Shooting Training with Air Gun on Aggression among Adolescent Girls

نویسندگان [English]

 • Kimiya Mostafavi 1
 • Mahiodin Bahari 2
 • Afsaneh Sanatkaran 2
1 . MSc of Sport Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of shooting training with air gun on aggression in adolescent girls. This study was semi-experimental including pretest, posttest with a control group. 30 female aggressive students (age: 16±1.1 years) were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups. Buss and Perry (1992) aggression questionnaire was used to evaluate aggression. The experimental group participated in shooting training for 12 sessions (each session 60 minutes) under a coach's supervision. After the last training session, the two groups participated in the posttest. The results of the two-way multivariate analysis of variance showed that shooting training significantly reduced aggression, verbal aggression, hostility and anger but shooting training had no significant effect on physical aggression. It seems that shooting training has an atmosphere and characteristics that can play an important role in producing calmness and reducing aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adolescent
 • Aggression
 • anger
 • Hostility
 • Shooting
1.   Jafari S, Amanollahnejhad Kalkhoran M, Talebi R. The Effect of Anger Control Training on the Aggression among Novice Teenage Female Players of Taekwondo. Sport Psychol Stud. 2014;3(8):88-77. {In Persian}
2.   Anderson CA, Bushman BJ. Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychological science. 2001;12(5):353-9.
3.   A S. Psychology of growth 2. Tehran: Payamenoor University Publishing Institute; 2010. {In Persian}
4.   Dulcan MK, Wiener JM. Essentials of child and adolescent psychiatry: American Psychiatric Pub; 2006.
5.   M V. Identifying the best way of teaching shooting sport and the main psychological and physical aspects of rifle shooting. First national conference of sport science and military physical education1997. {In Persian}
6.   Malmir R, Nedaee T. The relationship between anger control and physical activity. Health. 2019;21(4):284-91. {In Persian}
7.   GHORBANZADEH B, LOTFI M. The Effect of Physical Exercise on Self-Control Skills and Aggression among Addicted Women. 2017. {In Persian}
8.   M S. The effect of three-month karate training on aggression among student adolescents 1995. {In Persian}
9.   Wang L, Sang B. The effect of self-regulation of shame on teenagers’ aggression. Studia Psychologica. 2020;62(1):58-73.
10. Choi H, Park J-A, Kim Y. Decreasing Aggression through Team Communication in Collegiate Athletes. Sustainability. 2019;11(20):5650.
11. Chen X, Zhang G, Yin X, Li Y, Cao G, Gutiérrez-García C, et al. The relationship between self-efficacy and aggressive behavior in boxers: the mediating role of self-control. Frontiers in psychology. 2019;10:212.
12. Mirkhozimeh S SH, Bahari M. Role of emotional intelligence training on the control of aggression among juvenile volleyball players. First national conference on achievement in physical education and sport; chabahar2015. {In Persian}
13. Sadeghi A. The effect of anger control training on the aggression among male student adolescents: {In Persian}; 2001. {In Persian}
14. Berkowitz L, LePage A. Weapons as aggression-eliciting stimuli. Journal of Personality and Social Psychology. 1967;7(2p1):202.
15. Nagtegaal MH, Rassin E, Muris PE. Do members of shooting associations display higher levels of aggression? Psychology, crime & law. 2009;15(4):313-25.
16. Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. Journal of personality and social psychology. 1992;63(3):452.
17. Samani S. Study of reliability and validity of the Buss and Perry's aggression questionnaire. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2008;13(4):359-65. {In Persian}
18. Tabachnick BG, Fidell LS, Ullman JB. Using multivariate statistics: Pearson Boston, MA; 2007.
19. Teymori S TA, Nasitaee Sh. The effect of exercise on aggression reduction in adolescents. Unpublished study,. Iranian second national and first international conference of best practices of primary health care2013. {In Persian}
20. Shojaee S, Hemati Alamdarloo G. The Impact of Morning Exercise on Aggression Reduction in Children with Educable Mental Retardation. Journal of Exceptional Children. 2007;6(4):855-70. {In Persian}
21. Sanatkaran A KH, Habibvand S. Managing psychological aspects in professional sport. karaj: Sarafraz Publishing Institute; 2016. {In Persian}
22. Besharat M, Ghiabi B. Anger and aggression in contact and non-contact sports. Comprehensive Psychology. 2012;1(9):1-7.
23. BESHARAT M, HOSEINI S. THE RELATIONSHIP BETWEEN ANGER RUMINATION AND AGGRESSION IN NATIONAL IRANIAN ATHLETES. {In Persian}
24. Rafezi Z. The effect of anger control training on the aggression among novice teenage females (age 15-18) 2004.
25. Frodi A. The effect of exposure to weapons on aggressive behavior from a cross‐cultural perspective. International Journal of Psychology. 1975;10(4):283-92.
26. Harwood A, Lavidor M, Rassovsky Y. Reducing aggression with martial arts: A meta-analysis of child and youth studies. Aggression and violent behavior. 2017;34:96-101.
 
 
دوره 12، شماره 2
شهریور 1399
صفحه 205-217
 • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 16 شهریور 1399